EKOMILITARIS 1990

Konferencja Naukowo-Techniczna
Ekologia – Wojsko – Ochrona środowiska

Wrocław, 27 – 28 kwietnia 1990 r.

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego

Komitet honorowy konferencji

 • gen. bryg. mgr inż. Roman Pusiak – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • płk prof. dr hab. inż. Józef Sanecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • kmdr dr inż. Andrzej Szymański – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • płk mgr inż. Stanisław Wołłejszo – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP
 • płk mgr inż. Tadeusz Lech – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

 • płk mgr inż. Jan Stępień – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr inż. Stanisław Fituch – Wojskowe Zakłady Budowlane Wrocław
 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mjr mgr inż. Jerzy Gałązka – Polski Związek Inżynierów i Techników Budowlanych przy Szefostwie Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego

Wykaz referatów

 • Stanisław Wołłejszo: Ochrona środowiska w wojsku.
 • Jan Stępień, St. Czerwiński: Problemy ochrony środowiska a organizowanie procesu inwestycyjnego w budownictwie.
 • Janusz Kotlarski, Jarosław Wasilczuk: Gospodarka cieplna w kompleksach wojskowych.
 • Piotr Okoń: Wpływ akumulacyjności cieplnej budynku na pracę centralnego ogrzewania.
 • Grzegorz Matla, Marek Głowala: Modernizacja Zakładu Wytwarzania ceramiki budowlanej – OPALENIE.
 • Andrzej Zieliński: Przemarzanie przegród budowlanych.
 • Leszek Wolski: Zagadnienia fizyki budowli występujące w eksploatowanych budynkach inwentarskich służby żywnościowej.
 • Marek Pałys: Laserowa kontrola zanieczyszczeń gazowych powietrza atmosferycznego.
 • Jerzy Makowiecki: Rola i znaczenie wentylacji i klimatyzacji w utrzymaniu właściwych warunków w pomieszczeniu.
 • Bożena Okołowicz-Grabowska, Marian Sobiech: Problemy kształtowania mikroklimatu w budynkach wysokich a zdrowie ludzi w nich przebywających.
 • Czesław Ryś: Ocena stanu jakościowego powietrza wewnętrznego.
 • Adam Domański: Wnioski z eksploatacji i wentylacji w obiektach służby żywnościowej.
 • Jarosław Wasilczuk, Jolanta Pituch: Redukcja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w spalinach z dużej kotłowni.
 • Jerzy Suproń: Wnioski z eksploatacji instalacji odpylających w kotłowniach.
 • Paweł Gajewski: Problemy skażenia terenów lotnisk produktami ropopochodnymi i zapobieganie temu zjawisku na przykładzie lotniska Starachowice-Wrocław.
 • Władysław Kurbiel: Problemy zagrożenia środowiska przyrodniczego aglomeracji miejsko-przemysłowej.
 • Anna Wieczorek, Tadeusz Truchanowicz: Małe zblokowane oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody.
 • Andrzej Buczyński: Wybrane problemy eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków.
 • Marek Radomski: Analiza porównawcza wybranych oczyszczalni ścieków.
 • Marian Grochowski: Gospodarka wodno-ściekowa w małych ośrodkach wczasowych.
 • Konrad Kurkowski: Koncepcja rozbudowy małych oczyszczalni ścieków.
 • Jerzy Jasiński: Modernizacja oczyszczalni ścieków.
 • Krzysztof Marowski: Analiza możliwości zwiększenia przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków.
 • Józef Vaina: Środowisko a obronność.