EKOMILITARIS 1993

Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w budownictwie”

Jurata, 6 – 8 maja 1993 r.

Patronat

 • Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • Dowództwo Marynarki Wojennej
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska

Komitet honorowy konferencji

 • wadm. Romuald Waga – Dowódca Marynarki Wojennej RP
 • gen. bryg. mgr inż. Roman Pusiak – Dyrektor Zarządu Infrastruktury Wojskowej
 • mgr inż. Andrzej Walewski – Wiceminister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • płk dypl. Jerzy Andrzejuk – Z-ca Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • płk dr inż. Władysław Rybarski – Z-ca Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej
 • płk mgr inż. Roman Kloc – Szef Zarządu Infrastruktury Sztabu Generalnego WP
 • płk doc. dr hab. inż. Andrzej Spychała – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet naukowy konferencji

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk prof. dr hab. inż. Józef Żmija – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał – Wyższa Szkoła Inżynierska Opole
 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • doc. dr hab. Marek Pałys – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • kmdr dypl. Marek Brągoszewski – Dowódca Garnizonu Hel

Członkowie

 • płk inż. Adam Budzisz – Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo Budowlany Gdynia
 • płk mgr inż. Stefan Markowski – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • kmdr dypl. Ryszard Ogonowski – Wojskowy Zespół Wypoczynkowy Jurata
 • ppłk mgr inż. Marek Radomski – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • ppłk mgr inż. Marian Stokwisz – Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo Budowlany Gdynia
 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Wasilczuk J., Sobiech M, Zieliński A.: Ekologiczne i ekonomiczne systemy ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczeń.
 • Kaczmarek M., Stokwisz M.: Wentylacja w budowli specjalnej.
 • Wasilczuk J., Sobiech M, Kubis M.: Klimatyzacja węzła łączności.
 • Sidorczuk J., Sobiech M.: Problemy kształtowania środowiska wewnętrznego budynku o dużej kubaturze i dużej pojemności cieplnej przegród.
 • Malinowski M.: Problemy eksploatacyjne związane z grawitacyjną wentylacją mieszkań.
 • Sanowski W., Zgolak J., Łuczak L.: Znaczenie stanu technicznego cieplnych jednostek kotłowych kompleksu m. Świętoszów w aspekcie ochrony środowiska.
 • Wasilczuk J., Sobiech M.: Ekologiczne uzasadnienia efektywnego oczyszczania spalin SO 2 i NO x .
 • Chlebny B., Wasilczuk J.: Propozycja modyfikacji wylotu komina.
 • Pietrasiewicz R., Truchanowicz T.: Likwidacja skutków skażeń gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi.
 • Szcześniak Z.: Schrony polowe w warunkach długotrwałego skażenia terenu.
 • Wrzosok J.: Metody rekultywacji gruntów skażonych ekologicznie.
 • Wieczorek A., Kanawka W.: Zasoby wód podziemnych, ich udostępnienie, ochrona i zapobieganie ich zanieczyszczeniom.
 • Wieczorek A.: Podwójna kanalizacja rozdzielcza w budownictwie jednorodzinnym na terenach nieuzbrojonych.
 • Truchanowicz T.: Biochemiczne usuwanie azotu i fosforu ze ścieków w krajach skandynawskich.
 • Zieliński A.: Zagospodarowanie odpadów bytowych z kompleksów wojskowych w środowisku naturalnym.
 • Tużnik F., Tużnik E.: Proekologiczny program sanacji przemysłu obróbki powierzchniowej metali.
 • Kobiela S., Głuch S.: Impregnaty do drewna – ocena ich własności techniczno-użytkowych.
 • Kobiela S., Sławecki M.: Rozpuszczalnikowe środki izolacji wodochronnej.
 • Cabak B.: Ocena stosowanych technologii termorenowacji budynków istniejących.
 • Szczęsny J., Brejwo W., Przybysz Cz.: Rozwój prawnych zabezpieczeń przed działaniem promieniowania niejonizującego.
 • Brejwo W.: Badania porównawcze rozkładów pól elektrycznych i magnetycznych z zakresu małych częstotliwości przy monitorach komputerowych.
 • Baszun P., Senatorski M.: Tendencje rozwoju elektronicznej aparatury pomiarowej wykorzystywanej w ochronie środowiska.
 • Twardowski W.: Konieczność i możliwości oszczędności energii elektrycznej.
 • Jasiński J., Wajdzik W.: Problemy zagospodarowania mienia Armii Radzieckiej, przekazywanego (przyjmowanego) w zarząd MON.
 • Truchanowicz T., Truchanowicz Z.: Informacja naukowa w inżynierii środowiska (czasopisma referujące komputerowy system informacyjny).