EKOMILITARIS 1994

Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych”

Zakopane, 29 września – 1 października 1994 r.

Patronat

 • Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet honorowy konferencji

 • mgr inż. Stanisław Żelichowski – Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • dr Jerzy Milewski – Wiceminister Obrony Narodowej
 • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. bryg. Zdzisław Walczewski – Zastępca Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego
 • płk dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk mgr inż. Antoni Krymer – Szef XVII Zarządu Sztabu Generalnego WP

Komitet naukowy konferencji

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk – Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych Opole
 • prof. dr inż. Stanisław Majerski – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Wyrwał – Wyższa Szkoła Inżynierska Opole

Komitet organizacyjny konferencji

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk
 • płk mgr inż. Adam Dołęga
 • płk mgr inż. Józef Łuszczko
 • płk inż. Andrzej Płaszewski
 • płk mgr inż. Zygmunt Warszakowski
 • mjr mgr inż. Jerzy Wójcik
 • mjr dr inż. Marian Sobiech

Wykaz referatów

 • Baszun P., Senatorski M.: Monitoring dla potrzeb inżynierii środowiska.
 • Białogoński J., Twardowski W.: Przykładowe rozwiązanie problemów oświetlenia hali sprężarkowni.
 • Biel A.: Ocena oddziaływania małego lotniska na środowisko naturalne.
 • Bogdanowicz L.: Zmniejszenie ilości fosforu w ściekach odprowadzanych z obiektów wojskowych poprzez substytucję fosforanów w środkach do prania.
 • Brejwo W., Przybysz Cz.: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym szkodliwym dla ludzi i środowiska w świetle aktualnego prawodawstwa. Promieniowanie mikrofalowe.
 • Budzisz A., Tetkowski A.: Wybrane zagadnienia z eksploatacji budowli specjalnych.
 • Dąbrowski M., Sobiech M.: Problemy wyboru i eksploatacji urządzeń myjni pojazdów w brygadzie saperów.
 • Gabzdyl R.: Wybrane zagadnienia waloryzacji zespołów koszarowych w aspekcie ekologii środowiska.
 • Grządzielski A.: Oczyszczanie ścieków z pralni garnizonowej w Biedrusku.
 • Grzeszczyk S.: Zagadnienia inżynierii materiałów budowlanych zawierających odpady z energetyki i ich wpływ na zdrowie człowieka.
 • Grzeszczyk W.: Promieniowanie długofalowe środowiska zewnętrznego a straty ciepła przegród budowlanych.
 • Kobiela S., Woliński A.: Środki ogniochronne.
 • Maciejak Zb.: Sposoby zbiorowej ochrony ludności przed skutkami katastrof ekologicznych.
 • Małachowski R.: Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach nieprzemysłowych.
 • Moczulski E.: Motoryzacja a problemy ochrony środowiska.
 • Muzyczuk P., Wasilczuk J., Sobiech M.: Efektywność systemu klimatyzacji i wentylacji w budynku szpitala RCO w Bydgoszczy.
 • Nowakowski W.: Koncepcja proekologicznej modernizacji kotłowni w rejonie działania WRZKB Warszawa.
 • Piątek J., Sobiech M.: Ocena techniczna sterowania pomp w pompowni paliwowej z zastosowaniem przetwornic częstotliwości VLT firmy DANFOSS.
 • Rzepecki K.: Emulsyjne wyroby bitumiczne.
 • Sidorczuk J.: Wentylacja stołówek żołnierskich.
 • Sobiech M.: Jakość środowiska wewnętrznego a problemy doboru przegród budowlanych.
 • Sobiech M., Wasilczuk J., Zieliński A.: Problemy oszczędzania energii w kompleksach wojskowych.
 • Sołomacha A., Wilczkowiak S.: Kierunki polityki ekologicznej państwa.
 • Spychała A.: Identyfikacja i wycena szkód ekologicznych spowodowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej.
 • Stokowiec A.: Wpływ garnizonu lotniczego na środowisko naturalne.
 • Stolarski A.: Kształcenie kadr dla potrzeb budownictwa wojskowego w Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Szcześniak Zb.: Dwuwarstwowe budowlane przegrody ochronne przed promieniowaniem przenikliwym.
 • Śliwowski L.: Album danych klimatycznych czy rok odniesienia.
 • Truchanowicz T.: Program badań wpływu soli sodowej kwasu nitrylotrójoctowego (NTA) na środowisko wodne.
 • Wasilczuk J.: Problemy wentylacji budowli specjalnych.
 • Wieczorek A.: Zmiany warunków hydraulicznych przy remontach instalacji wodociągowych.
 • Wiśniewski E.: Wpływ grzybów pleśniowych na degradację środowiska.
 • Wyłomański A.: Ochrona środowiska naturalnego – przeciwdziałanie jego zagrożeniom nadzwyczajnym.
 • Wyrwał J.: O przewodzeniu ciepła w zawilgoconych materiałach porowatych.
 • Zieliński A.: Wpływ jakości montażu złączy prefabrykatów budowlanych na wielkość mostków cieplnych.