EKOMILITARIS 1996

Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Problemy badawcze i techniczne związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją budowli obronnych”

Bystra Śląska k. Bielska-Białej, 3 – 5 czerwca 1996 r.

Organizatorzy

 • Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW
 • Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • Zarząd III Sztabu Generalnego WP
 • Instytut Inżynierii Wojskowej WAT

Komitet honorowy konferencji

 • Barbara Blida – Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • Zbigniew Sobotka – Wiceminister Spraw Wewnętrznych
 • gen. dyw. Czesław Laszczkowski – Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • płk prof. dr hab. inż. Bronisław Młodziejowski – Dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW
 • płk dr n.w. Julian Maj – Z-ca Szefa Zarządu III Sztabu Generalnego WP

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • gen. bryg. dr Władysław Skrzypek – Szef Logistyki Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW

Zastępca przewodniczącego

 • płk mgr inż. Włodzimierz Mansz – Z-ca Szefa Logistyki Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW

Członkowie

 • płk mgr inż. Edward Szott – Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
 • płk mgr inż. Kazimierz Filipiak – Zarząd III Sztabu Generalnego WP

Sekretarz naukowy konferencji

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Kierownik Zakładu Instalacji Budowlanych i Inżynierii Środowiska w Instytucie Inżynierii Wojskowej WAT

Wykaz referatów

 • Krzewiński R., Zieliński M.: Charakterystyka współczesnych konwencjonalnych środków rażenia.
 • Błądek J.: Skażenia chemiczne w okresie pokoju i wojny.
 • Kozłowski M.: Wnioski z oceny zagrożenia ludności Polski skażeniami pochodzenia reaktorowego.
 • Grajek H.: Zbiorowe środki ochrony przed skażeniami chemicznymi.
 • Szcześniak Z.: Wybrane zagadnienia problemu ochrony przed skażeniami bronią masowego rażenia.
 • Wasilczuk J.: Zabezpieczenie systemów wentylacyjnych budowli obronnych przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
 • Makowiecki J., Sobiech M., Wasilczuk J.: Ilość powietrza niezbędna ze względów higienicznych w pomieszczeniach obiektów ochronnych.
 • Sobiech M.: Systemy wentylacji i filtrowentylacji.
 • Sobiech M., Wasilczuk J.: Kierunki rozwoju budownictwa schronowego.
 • Kroszczyński K., Winnicki I.: Zasysanie powietrza przez instalacje wentylacyjne budowli wojskowych.
 • Barnat A., Chaładyniak D., Winnicki I.: Meteorologiczne uwarunkowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych.
 • Makowiecki J., Sobiech M.: Jakość powietrza wewnętrznego.
 • Wasilczuk J.: Temperatura powietrza wewnętrznego w budowli obronnej.
 • Wieczorek A.: Sanitacja w schronach.
 • Bartkiewicz B., Gaj J.: Problemy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z budowli ochronnych.
 • Bogdanowicz L.: Problemy zaopatrzenia w wodę obiektów ochronnych i obronnych.
 • Szcześniak Z.: Wybrane problemy oceny odporności budowli obronnych na działanie współczesnych środków rażenia.
 • Janas M., Siemaszko A., Kruszka L., Borowski R.: Nowe metody analizy dla projektowania i diagnostyki konstrukcji ochronnych.
 • Bąk G., Szcześniak Z.: Komputerowe projektowanie konstrukcji schronów wykopowych O.C.
 • Rekucki R.: Wytrzymałość betonu przy różnych prędkościach obciążenia.
 • Rekucki R., Urbanowicz G.: Badania poligonowe konstrukcji schronu obciążonego falą ciśnienia w gruncie.
 • Truchanowicz T.: Metoda oceny materiałów budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych pod względem możliwości ich stosowania w schronach.
 • Brejwo W., Przybysz Cz.: Czynniki kształtujące elektroklimat w pomieszczeniach budowli obronnych.
 • Głuski L., Łozak J.: Wykorzystanie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości do lokacji obiektów zasypanych skałami i gruzami.
 • Mroczek B., Konieczny L.: Problemy eksploatacyjne w obsłudze budowli fortyfikacyjnych.
 • Kula J.: Wybrane zagadnienia związane z eksploatacją budowli obronnych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych”

45-lecie Wojskowej Akademii Technicznej

Jurata, 23 – 25 października 1996 r.

Patronat

 • Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dowództwo Marynarki Wojennej
 • Zarząd Infrastruktury Wojskowej Sztabu Generalnego WP

Komitet honorowy konferencji

 • Stanisław Żelichowski – Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • Krzysztof Węgrzyn – Wiceminister Obrony Narodowej
 • wadm. Ryszard Łukasik – Dowódca Marynarki Wojennej
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • kadm. Marek Brągoszewski – Dowódca IX Flotylli Obrony Wybrzeża
 • gen. bryg. Antoni Goliszewski – Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • gen. bryg. Kazimierz Madej – Dyrektor Departamentu Stosunków Społecznych MON
 • gen. bryg. Władysław Skrzypek – Szef Logistyki Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSW
 • płk dypl. Władysław Karcz – Szef Wojsk Obrony Przeciwchemicznej Sztabu Generalnego WP
 • płk dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz – Komendant Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT
 • płk dr inż. Kazimierz Wesołek – Szef Zarządu Infrastruktury Wojskowej Sztabu Generalnego WP
 • płk dypl. Ryszard Żuchowski – Szef Wojsk Inżynieryjnych Sztabu Generalnego WP

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kowalczewski – Politechnika Lubelska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk mgr inż. Michał iwanicki – Z-ca Szefa Zarządu Infrastruktury Wojskowej Sztabu Generalnego WP
 • kmdr dypl. Ryszard Ogonowiski – Komendant Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego Jurata
 • kmdr mgr inż. Władysław Kierzkowski – Dyrektor Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej
 • kmdr por. Jerzy Patz – Szef Sztabu IX Flotylli Obrony Wybrzeża
 • mgr Sławomir Reszka – Dyrektor Fundacji Kultury w Wojsku

Sekretarz

 • mjr dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Antoniewicz B., Koczyk H.: Efektywna metoda oceny zapotrzebowania na moc cieplną obiektów ogrzewanych.
 • Baszun p., Jakubowski J., Senatorski M.: Problematyka zabezpieczeń zamkniętych obiektów strategicznych wyposażonych w nowoczesne systemy pomiarowo-kontrolne.
 • Bzowska D.: Wpływ losowych zmian pogody na kształtowanie się bilansu cieplnego pomieszczenia.
 • Bzowska D., Kossecka E.: Ciągły stochastyczny model temperatury otoczenia i promieniowania słonecznego.
 • Chwaleba A., Michalski A., Kalicki A.: Wykorzystanie strumieniomierza elektromagnetycznego do budowy stacji monitoringu jakości wód powierzchniowych.
 • Grajek H., Witkiewicz Z.: Charakterystyka granulowanych węgli aktywnych stosowanych do uzdatniania wody.
 • Grzeszczyk W., Witczak S.: Możliwości zabezpieczenia przeszkleń budynków przed wpływem kondensacji wilgoci.
 • Koc J., Glińska K., Nowicki Z., Rochwerger A.: Wpływ sposobu użytkowania terenu na jakość wód powierzchniowych na przykładzie wybranych zlewni Pojezierza Olsztyńskiego.
 • Mikler J. (Słowacja): Passive solar design concept in building.
 • Owczarek S.: Model gęstości promieniowania słonecznego na dowolną płaszczyznę dla potrzeb budownictwa i heliotechniki.
 • Rafa J., Wasilczuk J.: Określanie nadciśnienia powietrza działającego na zawór przeciwwybuchowy instalacji filtrowentylacyjnej.
 • Sakowicz A., Chachulski A.: Charakterystyka warunków środowiskowych przydatnych do oceny parametrów technicznych magazynów przeznaczonych do przechowywania sprzętu bojowego.
 • Śliwowski L., Śliwińska E.: Kryteria biofizyczne komfortu cieplnego człowieka w pomieszczeniach.
 • Truchanowicz T.: Metodyka porównawczej oceny i wyboru wariantu minimalizacji odpadów.
 • Bartkiewicz B., Gaj J.: Możliwości rozwiązań technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z budowli ochronnych.
 • Bartkiewicz B., Heidrich Z., Umiejewska K.: Możliwości oczyszczania ścieków z budowli ochronnych.
 • Bogdanowicz L.: Eliminacja zagrożeń w systemach zaopatrzenia w wodę.
 • Brejwo W., Przybysz Cz.: Ochrona przed polami elektrycznymi i magnetycznymi niskiej częstotliwości szkodliwymi dla ludzi i środowiska w świetle aktualnego prawodawstwa.
 • Butowtt J.: Fotogrametria w eksploatacji kompleksów wojskowych.
 • Gabzdyl R., Kruszka L.: Wybrane problemy techniczne termorenowacji budynków.
 • Grzeszczyk S.: Utylizacja odpadowych żużli paleniskowych w eksploatacji kompleksów wojskowych.
 • Kałamajska Z.: Użytkowanie i kierunki rozwoju budowli ochronnych w wojskowych budynkach mieszkalnych.
 • Klażyński A., Krygier K.: Eksploatacja systemów ciepłowniczych.
 • Komar A., Komarova J. (Czechy): Environmental authorities in the armed forces of the Czech Republic.
 • Komar A., Komarova J.: (Czechy): Education and environmental training in the military defence of the Czech Republic.
 • Kowalczewski W., Truchanowicz T.: Strategia ekologicznego gospodarowania – zastosowanie.
 • Kozłowski M.: Ochrona środowiska w siłach zbrojnych.
 • Kruszka L., Mineev V.N. (Rosja): Application of conventional combat techniques for cleaning of hazardous clouds.
 • Kula J.: Wartościowanie pracy – element analiz ekonomicznych stosowanych w inżynierii środowiska.
 • Kutanovas A. (Litwa): Environmental situation in lithuanian armed forces.
 • Leśkiewicz J.: Ekologiczne zagrożenia oddziaływania lotnisk na otoczenie.
 • Owczarek S.: Kierunki rozwoju energetyki słonecznej w świetle perspektyw wykorzystania energii odnawialnej.
 • Piech R.: Modernizacja systemów ciepłowniczych w wojsku.
 • Romaszewski R. (Austria): Jakość instalacji klimatyzacyjnej a środowisko.
 • Ruciński R., Wasilczuk J.: Infiltracja powietrza w budowlach obronnych.
 • Sobiech M.: Bezpieczne procedury likwidacji skutków katastrof ekologicznych.
 • Sobiech M.: Możliwości adaptacji procedur likwidacji skażeń w środowisku dla potrzeb budowli ochronnych.
 • Stępień J., Jasiński J.: Problemy ochrony środowiska w garnizonie Świętoszów.
 • Tomaszewski H.: Zagrożenia dla środowiska wynikające z gromadzenia i utylizacji odpadów w szpitalach wojskowych. Sposoby rozwiązania problemu.
 • Tużnik F., Tużnik E.: Problemy zmniejszenia zużycia wody w operacjach płukania.
 • Wieczorek A.: Współpraca kanalizacji z oczyszczalnią.
 • Wiktorowski J., Fortuna J.: Wykorzystanie informacji o bieżącym i przyszłym stanie atmosfery w modelach zanieczyszczeń powietrza.
 • Wojtowicz M., Lauria E.: (Włochy): Azbest: jeden z najczęściej spotykanych czynników rakotwórczych.