EKOMILITARIS 2000

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych”

Zakopane, 4 – 6 października 2000 r.

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dowództwo Wojsk Lądowych
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Komitet honorowy konferencji

 • Antoni Tokarczuk – Minister Środowiska
 • Andrzej Urban – Minister, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • gen. broni Zbigniew Zalewski – Dowódca Wojsk Lądowych
 • gen. bryg. prof . dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • kadm. Marek Brągoszewski – Dowództwo Marynarki Wojennej
 • gen. bryg. Roman Kloc – Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON
 • gen. bryg. Krzysztof Juniec – Dowództwo Wojsk Lądowych
 • gen. bryg. Walerian Sowa – Dowództwo Wojsk Lądowych
 • Michał Chałoński – Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • Jerzy Putkiewicz – Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • płk dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz – Komendant Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Ayaho Miyamoto – Uniwersytet Yamaguchi, Japonia
 • prof. Jurij Worobiew – Akademia Nauk, Ukraina
 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. Józef Koc – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępcy przewodniczącego

 • płk dr inż. Jerzy Baryłka – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • mjr mgr inż. Jerzy Fila – Logistyka Wojsk Lądowych

Członkowie

 • ppłk mgr inż. Jan Jóźwiak – Rejonowy Zarząd Infrastruktury Kraków
 • płk dr inż. Leopold Kruszka – Wojskowa Akademia Techniczna
 • kmdr por. Cezary Braciszewski – Marynarka Wojenna
 • ppłk mgr inż. Marian Konik – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Kraków
 • mjr dr inż. Janusz Jasiński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr Jan Falkowski – Fundacja Kultury w WojskuARTWOJ

Sekretarz

 • dr inż. Tadeusz Truchanowicz – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Apolinarska K., Grzebisz W., Potarzycki J.: Ołów w glebie – stabilizować czy remediować?
 • Baryłka J.: Aktualne uregulowania prawne, dotyczące terenów zamkniętych na cele obronności lub bezpieczeństwa państwa.
 • Baryłka J., Krawczyk J.: Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w kształtowaniu środowiska terenów zamkniętych.
 • Baszun P., Woźniak T.: Wybrane problemy kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń elektrycznych i elektronicznych, eksploatowanych w obiektach wojskowych.
 • Biel A.: Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko kompleksów wojskowych.
 • Bogdanowicz L.: Litoralowe systemy odnowy wody w obiektach infrastruktury wojskowej.
 • Bogdanowicz L.: Metoda rozcieńczeń izotopowych w badaniach litoralowych systemów odnowy wody.
 • Borkowski M.: Wymagania ochrony środowiska w utrzymaniu obiektów budowlanych na terenach zamkniętych w kontekście okresowych kontroli tych obiektów.
 • Boźek F., Hoza I., Jilek R., Komar A.: General principles of ecological risk assessment.
 • Boźek F., Komar A., Dvorak J.: Potential of cleaner production in the defence sector.
 • Brejwo W., Paś J.: Ocena elementów środowiska elektromagnetycznego w obiektach budowlanych narażonych na działanie zewnętrznych pól elektromagnetycznych.
 • Brejwo W., Paś J., Przybysz Cz.: Charakterystyka norm dotyczących monitorów i zestawów komputerowych.
 • Brejwo W.,, Paś J., Zachwieja E.: Aspekty zdrowotne oddziaływania niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego.
 • Dolecka J.: Ocena wybranych rozwiązań oczyszczania ścieków na terenie o zabudowie rozproszonej.
 • Duda A., Grzeszczyk W.: Problemy związane z usuwaniem szkód powodziowych w budynkach mieszkalnych.
 • Duda A., Grzeszczyk W.: Uszkodzenia i zawilgocenia popowodziowe budynków mieszkalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Nysie.
 • Dvorak J., Boźek F., Komarova J.: Noise abatement in the vicinity of a military air base.
 • Ferreira A.J.M., Camanho P.P., Fernandes A.A.: A model for the analysis of FRP reinforced concrete.
 • Gaj J.: Techniczno-użytkowe aspekty eksploatacji schronowych systemów wodno-ściekowych.
 • Garbarczyk K.: Zanieczyszczenia wprowadzane do wód powierzchniowych ze ściekami deszczowymi z terenów zurbanizowanych.
 • Gawlikowski A., Marczak J., Młodzianko A., Wypych M., Zygmunt M.: Bezpieczne strzelnice – możliwości wykorzystania laserowych symulatorów strzelania w szkoleniu ogniowym.
 • Grzeszczyk S.: Możliwości wykorzystania popiołów lotnych do uszczelniania składowisk odpadów.
 • Ickiewicz I.: Wpływ rozwiązań architektoniczno-konstrukcyjnych wybranych elementów budynku na straty ciepła.
 • Ickiewicz J., Musialik J.: Kształtowanie klimatu akustycznego w dużych pomieszczeniach.
 • Jabłoński M., Klemm P.: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania przebiegu przemiany fazowej.
 • Janicki A.: Gospodarka niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i odpadami niebezpiecznymi w kompleksach wojskowych.
 • Janińska B.: O czynnikach środowiskowych determinujących rozwój grzybów pleśniowych na tapetach papierowych.
 • Jasiński J.M., Kroszczyński K., Pietrek S.: A system of meteorological data processing for monitoring and forecasting of pollutant spreading in the atmosphere.
 • Jasiński J.M., Kroszczyński K., Pietrek S.: Prognoza warunków propagacji zanieczyszczeń atmosferycznych na podstawie danych numerycznych modeli mezoskalowych.
 • Koc J.: Problemy kształtowania jakości wód odpływających z obiektów wielkoobszarowych (specjalnych).
 • Konca P., Klemm P.: Próba wykorzystania gipsu z instalacji odsiarczania spalin w kompozytach cementowo-gipsowych.
 • Komar A., Hoza I., Boźek F.: System of nature protection during joint exercises in the military garrisons of the Czech Republic.
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Skórski M.: Wybrane problemy związane ze zjawiskiem redukcji przewodności cieplnej w ośrodkach o dużej grubości optycznej.
 • Krzewiński R., Spychała A.: Ocena zagrożeń podczas prac rozbiórkowych z użyciem materiałów wybuchowych.
 • Lisiak J.A., Wolniewicz A.: Zastosowanie konstrukcji składanych do odbudowy doraźnej mostów.
 • Marszałek J.: Wybrane problemy ekologii na lotniskach wojskowych.
 • Miyamoto A.: Impact resistance of FRP reinforced concrete slabs.
 • Ortwed H.: Sewage sludge as useful and harmless raw material into cement production.
 • Orzechowska M.: Niezawodność działania ujęć wód podziemnych w wodociągach wiejskich w świetle danych eksploatacyjnych.
 • Paś J., Brejwo W.: Badanie promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez zestaw komputerowy.
 • Pawlak A.: Parametry wpływające na jakość oświetlenia stanowisk pracy.
 • Pawlak A.: Oświetlenie miejscowe uzupełnieniem oświetlenia ogólnego.
 • Podhorecki A.: Wybrane problemy ze szczelnymi oknami.
 • Rożniakowski K., Wojtatowicz T., Klemm P., Klemm A.: Zastosowanie LFM do badań wybranych własności fizycznych materiałów budowlanych.
 • Rudczyk-Malijewska E., Sadowska B.: Mostki termiczne – wpływ na izolacyjność cieplną przegród zewnętrznych budynków.
 • Rymsza J.: Mosty wojskowe z podporami kozłowymi z czasów wojen napoleońskich.
 • Sarosiek W., Stachniewicz R.: Efektywność ekonomiczna termomodernizacji budynków wielorodzinnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, wznoszonych w różnych systemach.
 • Sarosiek W., Święcicki A.: Możliwości wykrywania i lokalizacji wad termicznych budynków za pomocą kamery termowizyjnej.
 • Sciesiński K., Bzdęga J.: Hermetyzacja schronów.
 • Sciesiński K.: Ochrona akustyczna w schronach.
 • Stawin J.: Podstawa ochrony środowiska na poligonach i garnizonowych placach ćwiczeń.
 • Szafraniec A., Szychta E., Szychta L.: Stany przejściowe przy przełączaniu zasilania z przemiennika częstotliwości na sieć sztywną silnika pompy wodnej.
 • Szer J., Klemm P., Rożniakowski K., Wojtatowicz T.: Zastosowanie mikroskopii optycznej do porównawczych badań mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków.
 • Tałałaj I.A.: Możliwości i podstawowe rozwiązania w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi z obiektów i terenów wojskowych.
 • Truchanowicz T.: Problemy optymalizacji gospodarowania odpadami (z uwzględnieniem kompleksów wojskowych).
 • Truchanowicz T.: Modelowanie skutków oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na człowieka i środowisko.
 • Tużnik F., Tużnik E.: Odzysk rozpuszczalników niewodnych w aparatach wyparnych.
 • Walery M.: Charakterystyka ilościowa i jakościowa odpadów komunalnych w Polsce.
 • Wasilczuk J.: Bierne metody ochrony przed emisją hałasu z gazowej kotłowni.
 • Wasilczuk J.: Problemy kształtowania mikroklimatu w budowlach obronnych.
 • Wieczorek A.: Instalacje wodociągowe w budownictwie obronnym.
 • Wojewódzki B.: Oddziaływanie ruchu lotniczego na otoczenie lotnisk.
 • Wolski L., Jelec P.A.: Wstępna koncepcja założeń dla niskoenergetycznych polowych obiektów wojskowych dla żołnierzy.
 • Zawada B.: Przykłady wykorzystania systemu zarządzania energią do zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku.
 • Zmywaczyk J., Koniorczyk P., Wasilczuk J.: Estymacja charakterystyk termicznych ciepła właściwego i przewodności cieplnej betonu komórkowego metodą odwrotną.
 • Баженов В.Г., Кибец А.И., Кибец Ю.И., Самыгин А.Н.: Числленное решение трехмерных нелинейных забач нестационарного беформирования конструкций.
 • Брагов А., Ломунов А., Крушка Л.: Иследование динамических свойств микробетона.
 • Воробьев Ю., Колодяжный А. Крушка Л. Ярещенко В.: Анализ динамической прочности защитных боксов для стендовых испытаний баллистических систем.
 • Воробьев Ю., Колодяжный А. Крушка Л. Ярещенко В.: Оценка работоспособности технологических взрывных камер.
 • Воробьев Ю., Колодяжный А. Крушка Л. Ярещенко В.: Анализ динамической прочности защитных боксов для стендовых испытаний баллистических систем.