EKOMILITARIS 2004

XVIII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologiczne i energooszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe”

Zakopane, 8 – 10 września 2004 r.

Honorowy patronat

 • Krzysztof Opawski – Minister Infrastruktury
 • gen. broni Edward Pietrzyk – Dowódca Wojsk Lądowych

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Politechnika Białostocka
 • Logistyka Dowództwa Wojsk Lądowych
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • płk rez. prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • płk rez. dr inż. Jan Marczak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dypl. nawig. inż. Jan Ficerman – Sztab Generalny Wojska Polskiego
 • płk mgr inż. Ryszard Piwowarczyk – Ministerstwo Infrastruktury
 • płk mgr inż. Jerzy Krawczyk – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • płk rez. mgr inż. Stanisław Rumin – Logistyka Dowództwa Wojsk Lądowych
 • ppłk mgr inż. Leszek Łuczak – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • ppłk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka

Wykaz referatów

 • Adamski A.: Pompy obiegowe c.o. bez kawitacji.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Rola organów nadzoru budowlanego w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 • Baszun P., Bielecki Zb., Mikołaczyk J: Projekt układu detekcji w zakresie nadfioletu dla systemu monitoringu pożarowego.
 • Besler G.J., Besler M.: Problemy energetyczne naszego kraju w nowych uwarunkowaniach.
 • Bieliński M., Muzyczuk P.: Właściwości konstrukcyjne termoplastycznych tworzyw porowatych.
 • Brejwo W., Paś J.: Elektryczność statyczna jako czynnik zniekształcający elektroklimat.
 • Brejwo W., Paś J.: Pola małej częstotliwości przy wybranym sprzęcie elektrotechnicznym.
 • Bujak J.: Sprawność eksploatacyjna kotłowni parowej i wodnej szpitala wojewódzkiego we Włocławku.
 • Bujak J.: Termiczna utylizacja odpadów medycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • Bujak J.: Oczyszczanie spalin z procesu termicznej utylizacji odpadów medycznych w Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • Bujak J.: Ciągły monitoring spalin z instalacji termicznej utylizacji odpadów medycznych.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Czujniki sejsmiczne stosowane w zabezpieczeniu obiektów specjalnego przeznaczenia.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Badania czujników piroelektrycznych stosowanych w zabezpieczeniu obiektów wojskowych.
 • Duda A., Grot A.: Aktualne zmiany prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym.
 • Ficerman J., Gaj J.: Niezawodność funkcjonowania schronów w sytuacjach kryzysowych.
 • Flizikowski J.B., Bieliński K.S.: Środowiskowe siłownie wiatrowe.
 • Girdwoyń A.: Powierzchnie chłodzące w klimatyzacji pomieszczeń.
 • Grzeszczyk S.: Korzyści stosowania zwiększonej ilości popiołów lotnych w betonach samozagęszczalnych.
 • Heim D., Romanowska A.: O wybranych aspektach energetycznych modernizacji obiektów pofabrycznych.
 • Ibrahim I.: Wpływ mikrostruktury geometrycznej powierzchni na kinetykę procesu kondensacji pary wodnej.
 • Ickiewicz I.: Kolektory słoneczne w północno-wschodnim rejonie Polski.
 • Ickiewicz I.: Analiza możliwości posadowienia fundamentów na głębokości < 0,5 m.
 • Ickiewicz J.: Emisja hałasów przemysłowych.
 • Jabłoński M., Kobierska J.: Akustyka kościoła w Grotnikach po przebudowie.
 • Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., Monastyrew P.: Wpływ czynników eksploatacyjnych na przewodność cieplną płyt z wełny mineralnej.
 • Kawecki J.: Diagnostyka dynamiczna budynków poddanych drganiom przekazywanym z podłoża.
 • Klemm P., Klemm K., Konca P.: Płyta termoizolacyjna z systemem wewnętrznej wentylacji.
 • Klemm P., Jabłoński M., Klemm K.: O przepływie turbulentnym i jego rejestracji.
 • Klemm P., Jabłoński M., Klemm K.: O pewnych badaniach ruchu powietrza w warstwach przypowierzchniowych dłoni człowieka.
 • Klemm K.: Analiza symulacyjna przepływu powietrza w gęstej strukturze zabudowy.
 • Klemm K.: Badanie przepływu turbulencyjnego w strefie recyrkulacji za przeszkodą.
 • Koss A., Marczak J.: Lasery w konserwacji architektury zabytkowe.
 • Kotwicki I., Besler G.J.: Niekonwencjonalne źródła energii dla kształtowania mikroklimatu w teatrze.
 • Krawczyk D.A.: Charakterystyka wybranych obiektów straży granicznej na terenie północno-wschodniej Polski.
 • Krawczyk .: Warunki bezpieczeństwa w eksploatacji obiektów radiolokacyjnych zlokalizowanych na terenach zamkniętych.
 • Makowiecki J., Rosiński, Wasilczuk J.: Instalacje schronowe.
 • Mierczyk Z., Maziejuk M., Mielczarek G., Kwaśny, Kopczyński K., Kałdoński G.: Optoelektroniczny monitoring emisji zanieczyszczeń w instalacjach utylizacji odpadów.
 • Mierczyk Z., Kwaśny, Kopczyński K.: Systemy optoelektroniczne w inżynierii bezpieczeństwa.
 • Orzechowska: Niezawodność i bezpieczeństwo systemów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska.
 • Orzechowska M., Walery M.: Charakterystyka niekonwencjonalnych źródeł energii.
 • Ostrowski R., Marczak, Strzelec M.: Badania emisji cząstek w procesie laserowej renowacji dzieł sztuki.
 • Pałka N., Szustakowski M., Ciurapiński W.: Światłowodowy czujnik do monitorowania budowli inżynierskich.
 • Pieńko B., Szcześniak Zb.: Jednolity algorytm analizy statycznej i dynamicznej belkowych konstrukcji schronowych.
 • Piotrowska-Woroniak J., Woroniak G.: Pellets – sposób na tańsze i ekologiczne ogrzewanie budynku.
 • Piotrowska-Woroniak J., Woroniak G.: Wykorzystanie energii słońca do podgrzewu c.w.u. w budownictwie.
 • Piwowarczyk R., Bąk L., Barnat W.: Terroryzm zagrożeniem dla infrastruktury budowlane.
 • Puszkar L.: Zadrzewienia przydrożne jako element bioróżnorodności flory.
 • Puszkar T.: Zadrzewienia przydrożne jako element bioróżnorodności fauny.
 • Radczyk-Malijewska E., Swięcicki A.: Zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynków mieszkalnych z uwzględnieniem mostków termicznych.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Badania charakterystyki termicznej eksploatowanego budynku energooszczędnego w warunkach klimatu północno-wschodniej Polski.
 • Sarosiek W., Sadowska B., Swięcicki A.: Efekty termomodernizacji budynków przeprowadzonej zgodnie z zaleceniami wynikającymi z audytów enegetycznych.
 • Skórski J., Szaflik W.: Systemy pomiaru i rejestracji temperatury pomieszczeń służący do podziału kosztów ogrzewania.
 • Stachniewicz R.: Zapotrzebowanie na ciepło ze źródła centralnego a efektywność wymiany okien.
 • Szer J.: Badania absorpcji promieniowania słonecznego przez powierzchnię tynków dla długości fali 300 do 400 nm.
 • Szustakowski M., Ciurapiński W., Życzkowski M., Wróbel: System zarządzania bezpieczeństwem obiektu z uwzględnieniem potrzeb ratownictwa zewnętrznego.
 • Trębicka A.: Wpływ analizy hydraulicznej na poprawę warunków technicznych sieci wodociągowej.
 • Trębicka A.: Usprawnienie i likwidacja stanów awaryjnych w systemach wodociągowych.
 • Urbanowicz G.: Rozbiórki obiektów budowlanych wykonanych z użyciem materiałów wybuchowych.
 • Walery M., Orzechowska M.: Stan gospodarki odpadami komunalnymi na Podlasiu.
 • Wasilczuk J., Jaskanis P., Koss A.: Sale myśliwskie i pokoje chińskie w rezydencji Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
 • Zalewska B.: Tradycja, współczesność. Budownictwo drewniane i ryglowe Warmii i Mazur.
 • Zmywaczyk J., Koniorczyk P., Wasilczuk J.: Model wymiany ciepła i masy w strukturach porowatych.