EKOMILITARIS 2006

XX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”

Zakopane, 4 – 8 września 2006 r.

Honorowy patronat

 • dr Antoni Jaszczak – Minister Budownictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z Warszawy
 • Politechnika Białostocka

W konferencji wzięło udział 130 uczestników dla których 60 referatów przygotowali naukowcy z kilkunastu ośrodków, w tym z 12 uczelni krajowych i 4 zagranicznych. Konferencja była jubileuszową, tj. dwudziestą organizowaną w ramach obchodów 55-lecia powstania WAT.

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • płk dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • płk rez. dr hab. inż. Jan Marczak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. inż. arch. Maria Stawicka–Wałkowska – Politechnika Gdańska
 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • Janina Daniec – Wojskowa Akademia Techniczna

Relacja

Tradycją konferencji stało się wyróżnianie wybitnych naukowców i praktyków, uczestników konferencji EKOMILITARIS medalami i honorowymi odznakami przyznanymi przez szefów różnych resortów.

W tym roku Minister Budownictwa na wniosek organizatorów Konferencji przyznał Złote Odznaki „Za Zasługi dla Budownictwa” następującym osobom:

 • prof. Janowi Misiakowi rektorowi WSEiZ,
 • prof. Jerzemu Makowieckiemu z Politechniki Warszawskiej,
 • płk. Krzysztofowi Kucharskiemu, dyr. Departamentu Infrastruktury MON,
 • płk. Krzysztofowi Kusakowi, dyr. w Biurze Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 • prof. Adamowi Stolarskiemu, prodziekanowi WIG,
 • prof. Zbigniewowi Szcześnikowi, szefowi Katedry Budownictwa.

Kapituła Wyróżnień Konferencji EKOMILITARIS na czele z jej przewodniczącym gen. dyw. prof. Andrzejem Ameljańczykiem przyznała dyplomy i insygnia władzy siedmiu osobom w tym z WAT-u: buławę – rektorowi gen. bryg. prof. Bogusławowi Smólskiemu a buzdygany – płk Krzysztofowi Kopczyńskiemu, prof. Mieczysławowi Szustakowkiemu i mgr inż. Jackowi Pasiowi.

Wiodącymi tematami jubileuszowej konferencji EKOMILITARIS 2006 były:

 • ekologiczne i energooszczędne rozwiązania w budownictwie,
 • techniki badawcze w inżynierii środowiska oraz monitoring zagrożeń,
 • technika grzewcza, wentylacyjna i klimatyzacyjna,
 • ochrona przed uciążliwościami techniki cywilizacyjnej i zagrożeniami nadzwyczajnymi,
 • problemy architektoniczno–budowlane występujące przy konserwacji budowli zabytkowych.

W swoim wystąpieniu Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Budownictwa Pan Piotr Styczeń podkreślił, że tematyka konferencji ściśle koreluje z nakreślonymi przez resort budownictwa kierunkami działań i dlatego z uwagi na rangę poruszanych tematów na interdyscyplinarnej konferencji EKOMILITARIS obejmie patronat także nad następną konferencją organizowaną w dniach 10 – 14 września 2007 r. w Zakopanem. Równolegle z konferencją EKOMILITARIS, w porozumieniu z dowództwami okręgów wojskowych, Wydział Techniki Wojskowej WAT zorganizował specjalistyczny kurs pt. „Ochrona środowiska przed uciążliwościami techniki cywilizacyjnej związanymi z eksploatacją infrastruktury techniczno-budowlanej” na którym wykładowcami byli naukowcy z różnych technicznych uczelni. Starszym grupy kursantów był ppłk mgr inż. Józef Szeliga, szef Wydziału Infrastruktury i Ochrony Środowiska Pomorskiego Okręgu Wojskowego a kierownikiem kursu Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji. Największe zainteresowanie uczestników konferencji wywołały referaty przedstawione przez: prof. G. J. Besler (Politechnika Wrocławska) – „Analiza krajowego bezpieczeństwa dostawy gazu”, prof. A. Kossa (ASP – Warszawa), współaut. prof. H. Madura, dr J. Wasilczuk (WAT) „Wykorzystanie techniki termowizyjnej do analiz cieplnych najstarszej części Muzeum-Pałacu w Wilanowie”, prof. W. Dornowskiego (WSEiZ) „Katastrofy budowlane”, dr. A. Sarzyńskiego, współaut. dr W. Skrzeczanowski, dr W. Napadłek (WAT) „Zastosowanie technik laserowych do badania składu i struktury powłok elementów konstrukcyjnych”, dr. W. Sarosieka (Politechnika Białostocka) „Wpływ eksploatacji mieszkań na występowanie wilgoci i pleśni na powierzchniach przegród”. Ponadto duże zainteresowanie wywołały referaty prezentowane przez: prof. P. Koniorczyka (WAT), prof. M. Rosińskiego (PW), prof. T. Puszkara (URz), prof. Z. Mierczyka (WAT), prof. Z. Szcześniaka (WAT), prof. A. Olejnika (WAT), dr. Z. Bieńka (PRz), prof. M. Bielińskiego (AT-R), dr. M. Jabłońskiego (PŁ), płk. J. Krawczyka (GUNB).

Udokumentowaniem dorobku naukowego dotychczasowych konferencji z cyklu EKOMILITARIS będzie opracowanie przez pracowników naukowo–dydaktycznych z kilku uczelni i wydanie przez WAT monografii pt. „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”. W wyniku dyskusji nad referatami Komisja Wnioskowa pracująca pod kierunkiem prof. J. Marczaka (WAT) wypracowała szczegółowe wnioski które zostaną przekazane m.in. Ministrowi Budownictwa oraz szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Wykaz referatów

 • Adamski M.: Proste okresy zwrotu dla rekuperatorów spiralnych o przepływie wzdłużnym.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, dokonane w latach 2004 – 2005 przez wyspecjalizowane organy nadzoru budowlanego.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Aktualne regulacje prawne w zakresie stosowania wyrobów budowlanych.
 • Bayer P., Rovnaníková P., Grzeszczyk S.: Wpływ agresywnego środowiska na mikrostrukturę betonów samozagęszczalnych.
 • Besler G.J., Besler M.: Analiza krajowego bezpieczeństwa dostawy gazu.
 • Besler G.J., Besler M.: O docelowych źródłach energii dla gospodarki krajowej.
 • Bielecki Z., Nowakowski M., Wojtas J.: Wybrane zastosowania spektroskopii strat we wnęce optycznej (CRDS).
 • Bieliński M., Barwiński R., Muzyczuk P.: Recykling kriogeniczny tworzyw termoplastycznych.
 • Bieliński M., Bulak G., Kasprzyk T., Rink R.: Badania właściwości użytkowych rur wielowarstwowych z tworzyw.
 • Bieliński K.S., Flizikowski B. J.: Monitorowanie energomediów w obiektach rozproszonych.
 • Bieniek Z.: Rozwój teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych układów prętowo-cięgnowych: Część I. Projektowanie konstrukcji lekkiej.
 • Bieniek Z.: Rozwój teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych układów prętowo-cięgnowych: Część II. Przegląd zasad, pojęć i definicji.
 • Bieniek Z.: Rozwój teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych układów prętowo-cięgnowych: Część III. Typologia, klasyfikacja i właściwości.
 • Bieniek Z.: Rozwój teoretycznych koncepcji kształtowania samodzielnie sztywnych układów prętowo-cięgnowych: Część IV. Układy o nieciągłej sieci cięgien.
 • Brejwo W., Paś J.: Zasada działania instalacji solarnej wykorzystywanej do podgrzewania wody w budynkach.
 • Cichorski W.: Ocena stanu bezpieczeństwa użytkowania obiektów radiolokacyjnych.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Wykorzystanie struktury centrali alarmowej w realizacji wybranych funkcji automatyki dla niewielkich obiektów mieszkalnych.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Czujniki biometryczne w systemach kontroli dostępu.
 • Dornowski W.: Aspekty mechaniki konstrukcji w klasyfikacji przekrojów stalowych elementów nośnych.
 • Grzeszczyk S., Janowska-Renkas E.: Wykorzystanie mączki dolomitowej jako wypełniacza w betonie samozagęszczalnym.
 • Ickiewicz I.: Budynki inteligentne – próba oceny opłacalności na przykładzie realizowanego obiektu biurowego.
 • Jabłoński M., Szer J., Wątły J.: Stopień przestrzennego zaniku jako parametr charakteryzujący akustykę pomieszczenia.
 • Jakubowski G. Urbanowicz G.: Użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest w świetle kontroli prowadzonych przez organy nadzoru budowlanego.
 • Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., Monastyrew P.: Wpływ czynników eksploatacyjnych na wymiary liniowe płyt z wełny mineralnej.
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Kowalski M.: Wybrane znormalizowane metody określania przewodności cieplnej i oporu cieplnego materiałów i wyrobów budowlanych oraz komponentów przegród budynków, w tym kompletnych okien i drzwi.
 • Kołodziński E., Wyglądała I., Żółtowski M.: Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją infrastruktury organizacji gospodarczej.
 • Kopczyński K., Feugnet G., Tiihonen M. : Nowoczesne metody pomiarowe w ochronie środowiska.
 • Koss A., Jan Marczak J.: Nieniszczące analizy w konserwacji dzieł sztuki.
 • Kramarz K.: Nowe technologie w renowacji podziemnych i naziemnych budowli.
 • Krawczyk D. A.: Wpływ parametrów spalania na ilość zanieczyszczeń w obiektach zasilanych z kotłowni opalanych olejem opałowym lekkim.
 • Krawczyk J.: Obowiązki zarządców obiektów budowlanych wynikające z ustawy Prawo Budowlane.
 • Kuczmarski F., Gaj J.: Proekologiczne zarządzanie infrastrukturą obszarów zurbanizowanych.
 • Łebek A., Pracownik K., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Dyskusja błędów i ograniczeń w badaniach przewodności cieplnej w izolacjach cieplnych przewodów rurowych.
 • Makowiecki J.: Problemy wentylacji w budynkach poddanych termomodernizacji.
 • Mierczyk Z.: Czujniki optoelektroniczne do systemów przeciwpożarowych.
 • Napadłek W., Sarzyński A., Marczak J.: Umacnianie laserowe materiałów konstrukcyjnych.
 • Olejnik A., Zalewski P.: Zastosowanie bezpilotowych statków powietrznych do monitorowania zagrożeń w środowisku naturalnym.
 • Orzechowska M.: Obserwacje eksploatacyjne wodociągów wiejskich z województwa podlaskiego.
 • Paś J., Brejwo W.: Pomiary parametrów instalacji solarnej wykorzystywanej do podgrzewania wody w miesiącach letnich.
 • Paś J., Brejwo W.: Pomiary parametrów instalacji solarnej wykorzystywanej do podgrzewania wody w miesiącach zimowych. Wnioski.
 • Panas J. A., Muzyczuk P: Badania właściwości cieplnych materiałów izolacyjnych w układzie z wirtualnym sterownikiem stanowiska pomiarowego.
 • Puszkar L.: Rośliny lecznicze uprawiane w doniczkach, na balkonie i w ogrodzie.
 • Puszkar T.: Zwierzęta w środowisku mieszkalnym – obowiązki człowieka.
 • Rosiński M., Spik Z.: Analiza działania kanałowej, grawitacyjnej wentylacji wywiewnej w budynkach mieszkalnych w aspekcie ich termomodernizacji.
 • Rudczyk–Malijewska E., Sarosiek W., Święcicki A.: Wykrywanie miejsc o obniżonej izolacyjności cieplnej. Metody praktyczne i obliczeniowe.
 • Rudczyk–Malijewska E., Sarosiek W., Święcicki A.: Wpływ mostków termicznych na izolacyjność cieplną przegród budowlanych.
 • Rudczyk–Malijewska E., Stachniewicz R.: Efekty energetyczne i ekologiczne termomodernizacji budynków MSW, położonych w północno–wschodniej Polsce.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Energetyczne i ekonomiczne efekty termomodernizacji grupy obiektów Państwowej Straży Pożarnej.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Wpływ eksploatacji mieszkań na występowanie wilgoci i pleśni na powierzchniach przegród.
 • Sarzyński A., Skrzeczanowski W., Napadłek W.: Zastosowanie technik laserowych do badania składu i struktury powłok elementów konstrukcyjnych.
 • Stempniak A.: Techniczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania biomasy jako paliwa w modernizowanych źródłach ciepła.
 • Stempniak A.: Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji źródła ciepła dla wybranego obiektu poddanego termomodernizacji.
 • Stachniewicz R.: Wpływ cen nośników energii na efektywną grubość izolacji termicznej w budynkach.
 • Szcześniak Z.: Wybrane zagadnienia projektowania funkcjonalnego schronów dla ludzi.
 • Szer I.: Zmiana podstawowych parametrów speckli laserowych powierzchni poddanej naświetlaniu wiązką laserową.
 • Szustakowski M., Ciurapiński W., Pałka N.: Sieci teleinformatyczne w systemach ochrony obiektów. Część I – Właściwości sieci ethernet.
 • Szustakowski M., Ciurapiński W., Pałka N.: Sieci teleinformatyczne w systemach ochrony obiektów. Część II – Sieciowe systemy zabezpieczeń.
 • Szymański E.: Ekologicznie szkodliwe zanieczyszczenia w wyrobach budowlanych.
 • Wasilczuk J., Koss A., Madura H.: Wykorzystanie techniki termowizyjnej do analiz cieplnych w najstarszej części Muzeum-Pałacu w Wilanowie.