EKOMILITARIS 2008

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”

Zakopane, 2 – 5 września 2008 r.

Honorowy patronat

 • Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury

Organizator

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Departament Infrastruktury Mnisterstwa Obrony Narodowej

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • prof. dr inż. Gerard Jan Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Edward Kołodziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jan Marczak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Ireneusz Płuska – Akademia Sztuk Pięknych, Kraków
 • prof. dr hab. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • płk dr inż. Ryszard Piwowarczyk – Ministerstwo Transportu
 • płk dr Andrzej Labuda – Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
 • płk mgr inż. Jerzy Krawczyk – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • ppłk mgr inż. Jacek Gaj – Departament Infrastruktury MON
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa
 • mgr inż. Krzysztof Kusak – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr inż. Zbigniew Lewandowski – Zrzeszenie Zarządców Nieruchomości WAM
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka

Relacja

W dniach 2 – 5 września 2008 r. w Zakopanem odbyła się kolejna XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”, zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny współpracy umożliwiającej szerokie wykorzystywanie opracowań naukowo-badawczych i doświadczeń praktyków w zakresie projektowania, eksploatacji i monitorowania ekologicznych oraz energooszczędnych składników infrastruktury budownictwa oraz budowli schronowych i zabytkowych.

W konferencji wziął udział prezydent m. Krakowa prof. Jacek Majchrowski, który podczas konferencji otrzymał od Kapituły Wyróżnień Konferencji EKOMILITARIS buzdygan oraz pamiątkowy dyplom „za osobistą inicjatywę utworzenia podziemnego muzeum pod Rynkiem Głównym w Krakowie oraz stworzenie możliwości prekursorskiego wykorzystywania osiągnięć nauki i techniki w profesjonalnie prowadzonej konserwacji i rewaloryzacji zabytków”.

Buzdygan i dyplom wręczyli przewodniczący Kapituły gen. bryg. dr hab. inż. Z. Mierczyk – rektor WAT, zastępca przewodniczącego Kapituły prof. J. Misiak – rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania oraz sekretarz Kapituły płk dr inż. K. Kopczyński. Należy zaznaczyć, że w pracach nad zbudowaniem w Krakowie unikatowego w skali europejskiej i światowej podziemnego muzeum biorą także udział specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej, oprócz innych osób, głównie z krakowskich uczelni tj. Politechniki i ASP. Problemy którymi zajmują się pracownicy WAT to: fizyka budowli podziemnych, wentylacja i klimatyzacja, badania termowizyjne oraz zastosowania techniki laserowej. W konferencji wzięło udział łącznie 162 osób w tym część z zagranicy (z Włoch, Niemiec, Czech i Słowacji). Na konferencji zaprezentowano 41 referatów przygotowanych przez przedstawicieli 20 krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, w tym 14 uczelni typu uniwersyteckiego i politechnicznego.

Największe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły referaty:

 • Podziemne muzeum w Krakowie – prof. A. Kadłuczka z Politechniki Krakowskiej, prof. I. Płuska z ASP Kraków, dr inż. M. Sobiech i dr inż. J. Wasilczuk z WAT
 • Azbest w budownictwie – prof. M. Wojtowicz z Instytutu „Azbestowego” w Turynie
 • Nowoczesne technologie fotoniczne dla budownictwa – gen. bryg. dr hab. inż. Z. Mierczyk i płk dr inż. K. Kopczyński z WAT
 • Wybór źródła ciepła na potrzeby instalacji c.o. oraz c.w.u. w aspekcie termomodernizacji budynku – prof. M. Rosiński i mgr inż. Z. Spik z Politechniki Warszawskiej
 • Sterowanie rozgrywające i rozliczanie energomediów w obiektach – dr inż. K.S. Bieliński i prof. J.B. Flizikowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodnicznego w Bydgoszczy
 • Standard energetyczny eksploatowanych i wznoszonych budynków, a świadectwa energetyczne – dr inż. B. Sadowska i dr inż. W. Sarosiek z Politechniki Białostockiej
 • Możliwości poprawy efektywności energetycznej istniejącej instalacji c.o. w budynkach wielorodzinnych – dr inż. M. Dzierzgowski z Politechniki Warszawskiej
 • Wpływ instalacji na warunki przebywania ludzi w schronach – prof. Z. Szcześniak i dr inż. J. Wasilczuk z WAT.

W tym roku Minister Infrastruktury przyznał 4 odznaczenia dla uczestników konferencji za wybitne zasługi dla budownictwa (w tym zabytkowego).

Złote odznaki „Za Zasługi dla Budownictwa” otrzymali:

 • prof. Józef B. Flizikowski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • prof. Andrzej Kadłuczka z Politechniki Krakowskiej
 • prof. Ireneusz Płuska z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • prof. Jan Marszałek z Wydziału Inżynierii i Geodezji WAT

Kapituła Wyróżnień EKOMILITARIS za osobiste zasługi w przybliżaniu polskiego budownictwa do standardów unijnych przyznała wybitnym naukowcom, uczestnikom konferencji buzdygany:

 • prof. Stefanii Grzeszczyk – dziekanowi Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej
 • doc. Jerzemu Makowieckiemu z Politechniki Warszawskiej
 • prof. Tadeuszowi Puszkarowi z Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • prof. Zbigniewowi Szcześniakowi – Szefowi Katedry Budownictwa z WAT „za merytoryczne zaangażowanie i osiąganie wdrożeniowych efektów w zakresie unowocześniania i modernizacji budownictwa obronnego w Polsce”.

W czasie trwania konferencji, kadra naukowo-dydaktyczna kilku uczelni prowadziła zajęcia na specjalistycznym 36-godzinnym kursie pt. „Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury budowlano-mieszkaniowej” adresowanym głównie do przedstawicieli Zespołów Zarządców Nieruchomości, Oddziałów Regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Rejonowych Zarządów Infrastruktury zajmujących się eksploatacją obiektów budowlanych: koszarowych i mieszkaniowych. Ww. kurs ukończyło pozytywnie 45 osób. Stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez rektora-komendanta WAT, absolwenci otrzymali w końcu września br. Jako pierwszy zaświadczenie odebrał prymus kursu szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej płk mgr inż. Zdzisław Strzeżysz.

Wykaz referatów

 • Baryłka J., Baryłka A.: Decyzje organów administracji państwowej właściwych w sprawach robót i obiektów budowlanych obrazujące ruch budowlany w Polsce.
 • Besler G. J.: Energia, klimat, ochrona środowiska i polityka.
 • Bieliński K. S., Flizikowski J. B.: Sterowanie rozgrywające i rozliczanie energomediów w obiektach.
 • Bieliński M., Błachnio A., Muzyczuk P.: Wyznaczanie charakterystyk reologicznych i przetwórczych porowatego polietylenu.
 • Bieniek Z.: Kształtowanie struktur 'tensegrity’ – przegląd bieżących metod badawczych.
 • Cichorski W.: Kontrole okresowe obiektów budowlanych w świetle uregulowań ustawyPrawo budowlane”.
 • Ćwirko J., Ćwirko R., Bućkowski R.: Systemy ochrony – wybrane zagadnienia skuteczności zabezpieczeń sygnalizacji włamania i napadu – część I.
 • Ćwirko J., Ćwirko R., Bućkowski R.: Systemy ochrony – wybrane zagadnienia skuteczności zabezpieczeń sygnalizacji włamania i napadu – część II.
 • Ćwirko J., Ćwirko R., Karniewski R.: Ochrona obiektów specjalnych – wybrane zagadnienia zabezpieczeń zamków szyfrowych mechanicznych przed działaniem przestępców.
 • Dornowski W.: Podstawy projektowania konstrukcji wg Eurokodu PN-EN 1990.
 • Dzierzgowski M.: Możliwości poprawy efektywności energetycznej istniejącej instalacji c.o. w budynkach wielorodzinnych.
 • Grzeszczyk S., Janowska-Renkas E.: Rola wypełniaczy wapiennych w cemencie w kształtowaniu właściwości reologicznych.
 • Grzyb K., Pawlik S.: Ekologiczna i energooszczędna realizacja budownictwa mieszkaniowego w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 • Jabłoński M.: Wpływ zmian zapełnienia wnętrza na parametry akustyczne audytorium.
 • Jakubowski G., Urbanowicz G.: Bezpieczne użytkowanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 • Jurczuk J.: Analiza wytężenia belek-ścian z wykorzystaniem prętowej schematyzacji ustroju.
 • Kadłuczka A., Płuska I., Sobiech M., Wasilczuk J.: Podziemne muzeum w Krakowie.
 • Kołodziński E., Wyglądała I.: Modelowanie wymagań na system informatycznego wspomagania zarządzania utrzymaniem i bezpieczeństwem dziedzictwa kulturowego.
 • Konca P.: Wpływ mikrozbrojenia na elastyczność klejów cementowych.
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Kowalski M., Gaj J.: Badania eksperymentalne oraz modelowanie matematyczne efektu redukcji przewodności cieplnej w wybranych piankach polistyrenowych.
 • Król H.: Możliwości elektronicznego oprzyrządowania dróg i autostrad w budownictwie drogowym.
 • Makowiecki J.: Wentylacja wobec skażenia powietrza w wyniku nadzwyczajnych zagrożeń.
 • Marszałek J.: Ekologiczne aspekty budowy i eksploatacji mostów składanych.
 • Mierczyk Z., Kopczyński K.: Nowoczesne technologie fotoniczne dla budownictwa.
 • Ostrowski R., Marczak J., Rycyk A.: Laser erbowy – nowe narzędzie w renowacji powierzchni malarskich.
 • Paś J.: Przegląd unormowań prawnych dotyczących ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu małych częstotliwości.
 • Puszkar L.: Magiczno-mityczne właściwości roślin leczniczych.
 • Puszkar T.: Roztoczekurzu domowego” – nieodłączni współmieszkańcy człowieka, nowy problem zawodowego wojska.
 • Rosiński A.: Koncepcja zastosowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa w sterowaniu urządzeniami elektrycznymi.
 • Rosiński M., Furtak L., Stępień A.: Ocena możliwości spalania kompozycji biopaliw ciepłowniczych na bazie oleju roślinnego w urządzeniach ogrzewczych zasilanych olejami opałowymi lekkimi.
 • Rosiński M., Spik Z.: Wybór źródła ciepła na potrzeby instalacji c.o. oraz c.w.u. w aspekcie termomodernizacji budynku.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Standard energetyczny eksploatowanych i wznoszonych budynków, a świadectwa energetyczne.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Efekty energetyczne i ekonomiczne termo-modernizacji budynków szkół.
 • Sarosiek W., Stachniewicz R.: Ekologiczne aspekty termomodernizacji na przykładzie budynków mieszkalnych położonych na terenach leśnych.
 • Sarzyński A.: Badanie fal uderzeniowych za pomocą polimerowych czujników ciśnienia pvdf.
 • Skrzeczanowski W.: Możliwości określania technologii wytwarzania przedmiotów za pomocą spektroskopii emisyjnej wzbudzanej laserem.
 • Skrzeczanowski W., Filipowska B.: Wykorzystanie spektroskopii emisyjnej wzbudzanej laserem w badaniach powierzchni wyrobów włókienniczych zawierających srebro.
 • Stachniewicz R.: Metody oceny efektywnej grubości izolacji termicznej w budynkach.
 • Strąk H., Koniarska I.: Problemy eksploatacyjne zarządzania budynkami przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.
 • Szcześniak Z., Wasilczuk J.: Wpływ instalacji na warunki przebywania ludzi w schronach.
 • Szulc W.: Rozproszony system bezpieczeństwa dla rozległego obiektu i jego zdalne zarządzanie.