EKOMILITARIS 2009

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

Zakopane, 8 – 11 września 2009 r.

Organizator

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER S.A. w Tarnowskich Górach
 • Przemysłowe Centrum Optyki

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Dariusz Palijczuk – Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Gerard Jan Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Józef Gacek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • prof. dr hab. inż. Edward Kołodziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Skomra, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marian Wnuk – Wojskowa Akademia Techniczna

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • ppłk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • mgr inż. Krzysztof Kusak – Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

RELACJA

W dniach 8 – 11 września 2009 r. w Zakopanem odbyła się kolejna, XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, której głównym organizatorem była Wojskowa Akademia Techniczna, a współorganizatorami były Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER z Tarnowskich Gór.

Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny współpracy umożliwiającej szerokie wykorzystywanie opracowań naukowo-badawczych i doświadczeń praktyków w zakresie ochrony ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Udział w niej wzięło 165 osób, w tym część z zagranicy (ze Słowacji, Szwecji, z Francji).

Referaty konferencyjne przygotowali przedstawiciele 16 uczelni typu uniwersyteckiego i politechnicznego oraz 5 instytutów naukowo-badawczych, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Łącznie zaprezentowano 65 referatów, w tym 2 niepublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Najliczniej była reprezentowana nasza uczelnia, ponieważ wystąpienia przygotowali przedstawiciele wszystkich wydziałów akademickich oraz samodzielnego Instytutu Optoelektroniki.

Referaty wygłoszono w czterech sesjach, przewodniczyli im członkowie Komitetu Naukowego: sesji inauguracyjnej: gen. bryg. dr hab. inż. Z. Mierczyk, dr hab. inż. Z. Szcześniak i płk dr inż. K. Kopczyński; sesji chemiczno-biologicznej: prof. dr hab. inż. S. Neff e, prof. dr inż. G.J. Besler, doc. dr inż. J. Makowiecki; sesji infrastruktury krytycznej: prof. dr hab. inż. A. Ameljańczyk, dr hab. inż. E. Kołodziński, prof. dr hab. inż. A. Olejnik; sesji budowli ochronnych i obronnych: dr hab. inż. Z. Szcześniak, prof. dr hab. inż. A. Stolarski, prof. dr hab. inż. G. Bąk.

Największym zainteresowaniem cieszyły się referaty wygłoszone w sesji inauguracyjnej: „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa” – Z. Mierczyk, K. Kopczyński, M. Zygmunt, G. Feugnet; „Nowe rozwiązania budowlane w zadaniach ochrony ludzi” – Z. Szcześniak, J. Wasilczuk, G. Bąk, A. Stolarski; „Przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, biologicznym i radiacyjnym w sytuacjach kryzysowych” – W. Harmata, G. Nyszko; „Schronowe urządzenia filtrowentylacyjne” – W. Kozik, J. Sienicki; „Krajowe problemy produkcji energii i ochrony środowiska w 2009 roku” – G.J. Besler; „Aktualny stan wiedzy w prognozowaniu intensywności wybuchów gazu w pomieszczeniach mieszkalnych” – T. Chyży; „Zadania Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu zagrożeń powstałych w obszarze człowiek – technika – środowisko” – T. Szczurek; „Wielokryterialna analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa” – A. Ameljańczyk.

Podczas konferencji, w dniach 8 – 11 września, kadra naukowo-dydaktyczna rożnych uczelni prowadziła zajęcia na specjalistycznym 36-godzinnym kursie pt. „Wpływ nadzwyczajnych zagrożeń na utrzymanie i eksploatację infrastruktury budowlano-mieszkaniowej”. Kurs spełniał wymagania podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 17 kwietnia 2008 r., adresowanym głównie do przedstawicieli Zespołów Zarządców Nieruchomości WAM, Rejonowych Zarządów Infrastruktury oraz Oddziałów Regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, zajmujących się eksploatacją obiektów budowlanych: koszarowych i mieszkaniowych. Komisja Egzaminacyjna w składzie: dr inż. J. Wasilczuk (WAT) – przewodniczący, ppłk dr inż. R. Ostrowski (WAT), ppłk dr inż. J. Gaj (Departament Infrastruktury MON), doc. dr inż. J. Makowiecki (Politechnika Warszawska), po pisemnych i ustnych egzaminach, spośród 49 osób, aż 16 wystawiła oceny bardzo dobre. Prymusem kursu został absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, specjalność urządzenia i instalacje sanitarne, ppłk rez. dr inż. Marian Sobiech.

Podczas konferencji obradowała szesnastoosobowa Komisja Wnioskowa, która wypracowała wnioski ogólne i szczegółowe, przyjęte przez uczestników EKOMILITARIS 2009. Wnioski ogólne: 1) Należy bardzo wysoko ocenić poziom przygotowania krajowych uczelni i instytutów naukowo-badawczych do prowadzenia prac w zakresie ochrony ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń. Pożądane jest wydanie przez WAT monografii dotyczącej tego zagadnienia; 2) Z uwagi na rażące zaniedbania w zakresie ochrony ludności (schrony) w stosunku do potencjalnych zagrożeń oraz sytuacji w tej dziedzinie w innych krajach, niezależna instytucja powinna ustalić przyczyny tego zjawiska; 3) Należy wysoko ocenić działania kierownictwa Wojskowej Agencji mieszkaniowej oraz Zespołów Zarządców Nieruchomości WAM w zakresie dokształcania personelu inżynieryjno-technicznego nt. wpływu nadzwyczajnych zagrożeń na utrzymanie i eksploatację infrastruktury budowlano-mieszkaniowej (organizowania kursów).

WYKAZ REFERATÓW

 • Ameljańczyk A.: Wielokryterialna analiza zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa.
 • Barnat W., Jach K., Kopczyński K., Morka A., Niezgoda T, Panowicz R., Trębiński R., Zygmunt M.: System obrony aktywnej do ochrony pojazdów przed pociskami z głowicami kumulacyjnymi.
 • Baryłka A., Bąk G.: Modelowe badania doświadczalne przepływu ciepła przez obsypkę schronu w warunkach pożaru zewnętrznego.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Analiza katastrof budowlanych w Polsce w latach 2007-2008.
 • Besler G. J.: Krajowe problem produkcji energii i ochrony środowiska w 2009 roku.
 • Besler M.: Żwirowe wymienniki ciepła i masy w instalacjach wentylacyjnych.
 • Bieliński K. S., Bieliński W.: Wybrane problemy zarządzania energią elektryczną w sytuacjach kryzysowych – na przykładzie deficytu mocy elektrycznej w Polsce.
 • Bieliński M., Muzyczuk P.: Materiały polimerowe – recykling i zagrożenia.
 • Brejwo W., Król H.: Wpływ elektroenergetycznej linii zasilającej trakcję szynową na kształtowanie środowiska elektromagnetycznego.
 • Chmielewski P.: The Biggest Constructional Catastrophe in Polish History: The Collapsed Building in Chorzow-Katowice.
 • Chmielewski R., Marszałek J.: Zastosowanie mostów składanych w sytuacjach kryzysowych.
 • Chyży T.: Aktualny stan wiedzy w prognozowaniu intensywności wybuchów gazu w pomieszczeniach mieszkalnych.
 • Cichorski W.: Bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych w świetle uregulowań Ustawy prawo budowlane.
 • Ciosek J.: Nanotechnologie a bezpieczeństwo narodowe.
 • Dytczak M., Ginda G., Grot A.: Procedura rozdziału środków finansowych na zadania prewencyjne związane z zagrożeniami w gminie.
 • Dytczak M., Ginda G., Grot A.: Przykładowe zastosowanie procedury rozdziału środków finansowych na zadania prewencyjne związane z zagrożeniami w gminie.
 • Gaj J., Szumska M.: System oceny energetycznej budynków w świetle Ustawy prawo budowlane.
 • Harmata W., Nyszko G.: Przeciwdziałanie zagrożeniom chemicznym, biologicznym i radiacyjnym w sytuacjach kryzysowych.
 • Janiak M. K.: Zagrożenia zdrowotne i pomoc medyczna poszkodowanym w aktach terroru radiologicznego i nuklearnego.
 • Kałdoński G., Mierczyk J.: Priorytety naukowo-badawcze w zakresie chemicznych technologii obronnych.
 • Kamyk Z.: Mobilne środki ochrony fizycznej wojsk.
 • Kołodziński E.: O potrzebie, możliwościach i metodzie doskonalenia skuteczności oraz efektywności działania krajowego systemu ratownictwa.
 • Kocon T., Szumska M.: Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym w świetle obowiązujących przepisów.
 • Kopka W.: Modelowanie i symulacje z wykorzystaniem obiektowego modelu budowli BIM.
 • Koszałko D.: Zabezpieczenie meteorologiczne systemu wykrywania skażeń SZ RP.
 • Kozik W., Sienicki J.: Schronowe urządzenia filtrowentylacyjne.
 • Krawczyk J.: Uwarunkowania bezpieczeństwa użytkowania strzelnic garnizonowych.
 • Krzewiński R.: Obciążenia obiektów budowlanych wywołane wybuchem.
 • Kupidura P.: Budowle ochronne stosowane w warunkach misji ISAF.
 • Kupidura P.: Zagrożenie improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi w islamskiej republice Afganistanu.
 • Łuszczki M., Siwiński J., Stolarski A.: Numeryczne modelowanie obiektów budowlanych obciążonych wybuchowo.
 • Makowiecki J.: Procesy uzdatniania powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach schronowych.
 • Maliszewski W., Szyszka K., Witek S.: Utleniacz paliwa rakietowego – zagrożenia, problemy utylizacji.
 • Mierczyk Z., Kałdoński G., Tiihonen M.: Priorytety naukowo-badawcze w zakresie optoelektronicznych technik detekcji.
 • Mierczyk Z., Kopczyński K., Zygmunt M., Feugnet G.: Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa.
 • Mierczyk Z., Zygmunt M., Drozd T., Gawlikowski A., Gietka A., Kaszczuk M., Knysak P., Młodzianko A., Muzal M., Piotrowski W., Wojtanowski J.: Koncepcja czujników dla automatycznego zaworu przeciwwybuchowego nowej generacji.
 • Mierczyk Z., Zygmunt M., Drozd T., Gawlikowski A., Gietka A., Kaszczuk M., Knysak P., Młodzianko A., Muzal M., Piotrowski W., Wojtanowski J.: Zjawiska fizyczne towarzyszące eksplozji nuklearnej oraz możliwości ich zdalnej detekcji.
 • Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Neffe S.: Możliwości wykorzystania środków pianotwórczych i sprzętu pożarniczego do wytwarzania pian dekontaminacyjnych.
 • Onopiuk S., Kasprzak K.: Analiza numeryczna wzmocnionych konstrukcji płytowo-belkowych.
 • Paś J., Dyduch J.: Środowisko elektromagnetyczne na rozległym obszarze kolejowym.
 • Paś J., Dyduch J.: Środowisko elektromagnetyczne z zakresu małych częstotliwości na rozległym obszarze kolejowym.
 • Paś J., Król H.: Promieniowanie elektromagnetyczne wybranych przyrządów pomiarowych.
 • Petrulewicz A., Gaj J., Koniorczyk P., Zmywaczyk J, Kowalski M.: Badania przewodności cieplnej materiałów termoizolacyjnych dla wysokotemperaturowych izolacji termicznych sieci cieplnych.
 • Poneta P., Giluń A., Jurczuk J., Świeżewski P., Stolarski A., Bąk G., Błażejewicz T., Krzewiński R., Onopiuk S., Rekucki R., Szcześniak Z.: Badanie odporności elementów żelbetowych wzmocnionych laminatami polimerowymi na obciążenie wybuchowe.
 • Przybyło W., Zdziechowski J., Maźniewski M.: Computations of very large structures using the Fema – Mes system and linux parallel hypermatrix macromodels.
 • Radziejewski R.: Ochrona infrastruktury krytycznej – uregulowania prawne.
 • Ryniec R., Pałka N., Ciurapiński W.,Szustakowski M., Zagrajek P.,Życzkowski M., Mroczkowski M., Cudziło S., Możdżonek M.: Analiza widmowa materiałów w paśmie terahercowym.
 • Sedláčková Z., Viceník J.: CO2 DIAL system: Principles of operation and basic parameters.
 • Skrzeczanowski W., Ostrowski R., Marczak J., Sarzyński A.: Diagnostyka stanu budowli zabytkowych metodą LIBS.
 • Smarzewski P., Stolarski A.: Modelowanie zachowania niesprężystych belek żelbetowych z betonu wysokiej wytrzymałości.
 • Sołoducha R.: Pomiary geodezyjne budowli i budynków jako źródło informacji o przemieszczeniach obiektów.
 • Stolarczuk A., Stolarski A.: Model nieliniowego zachowania ściskanych elementów żelbetowych.
 • Szcześniak Z, Pieńko B.: Metoda analizy dynamicznej elementów konstrukcyjnych schronowych zaworów przeciwwybuchowych.
 • Szcześniak Z., Pawełczak M.: Kryteria obciążeń impulsowych.
 • Szcześniak Z., Wasilczuk J., Bąk G., Stolarski A.: Nowe rozwiązania budowlane w zadaniach ochrony ludzi.
 • Szczurek T.: Zadania Sił Zbrojnych RP w zwalczaniu zagrożeń powstałych w obszarze człowiek – technika – środowisko.
 • Szulc W., Rosiński A.: Wybrane aspekty zasilania systemów sygnalizacji włamania i napadu.
 • Szustakowski M, Życzkowski M., Ciurapiński W., Pałka N., Wróbel J.: Multispektralny system do ochrony perymetrycznej obszarów rozległych.
 • Szyszka K., Maliszewski W., Bogdan L.: Metoda usuwania radionuklidów w wojskowych filtrach i stacjach uzdatniania wody.
 • Trafny A. E., Lewandowski R.: Narażenie ludności na czynniki biologiczne przenoszone drogą powietrzną – udział laboratorium mikrobiologicznego w detekcji i identyfikacji zagrożeń.
 • Trochimiuk A.: Rola centrum reagowania epidemiologicznego Sił Zbrojnych w zagrożeniach biologicznych.
 • Trzybiński M., Szumska M.: System planowania przestrzennego w Polsce.
 • Urbanowicz G.: Wybuch w zakładach likwidacji amunicji w miejscowości Novaky oraz wybrane informacje dotyczące eksplozji w składach środków wybuchowych.
 • Wasilczuk J.: Funkcjonowanie schronowych instalacji wentylacyjnych z zaworami typu automatycznego.
 • Zychowicz J., Stolarski A.: Badania doświadczalne belek żelbetowych z kratownicowym układem zbrojenia.