EKOMILITARIS 2011

XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

Zakopane, 13 – 16 września 2011 r.

Organizator

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Zespół Zarządców Nieruchomości WAM

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. dr inż. Roman Jóźwik – Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Politechnika Białostocka
 • prof. dr inż. Gerard Jan Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Edward Kołodziński, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marian Wnuk – Wojskowa Akademia Techniczna

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk dr Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • ppłk dr inż. Jacek Gaj – Departament Infrastruktury MON
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr inż. Dariusz Heim – Politechnika Łódzka
 • mgr inż. Krzysztof Kusak – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr inż. Grzegorz Nikiciuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

RELACJA

W dniach 13-16 września br. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Zakopane – Kościelisko” odbyła się w XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” zorganizowana przez Wojskową Akademię Techniczną we współpracy z Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był szef Katedry Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof Kopczyński. Instytut Optoelektroniki był bezpośrednim organizatorem konferencji z ramienia WAT. W pracach nad jej merytorycznymi przygotowaniami i przebiegiem uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wydziałów akademickich WAT. W prezydium konferencji zasiedli: rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalski oraz obaj przewodniczący komitetów konferencji.

Przed uroczystym otwarciem konferencji, po wręczeniu drugiego tomu monografii pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” głównym jej autorom, rektor-komendant WAT podziękował płk. rez. dr. inż. Jarosławowi Wasilczukowi za owocną pracę, zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie dotychczasowych 25 konferencji z cyklu EKOMILITARIS i w imieniu przyjaciół wręczył, przygotowany w wielkiej tajemnicy, portret olejny.

Przedmiotem konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy związane z ochroną przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: modelowanie i optymalizacja systemów bezpieczeństwa, optoelektronika w monitoringu zagrożeń, promieniowanie niejonizujące, zagrożenia chemiczne, biologiczne i powodziowe, zagrożenia występujące w procesie ogrzewania i wentylacji budynków, zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi, ochrona obiektów budowlanych, instalacje i konstrukcja budowli ochronnych.

W jubileuszowej XXV konferencji wzięło udział około 250 osób z kraju i z zagranicy, reprezentujących ponad 20 uczelni oraz ośrodków naukowo-badawczych. Współautorami referatów przygotowanych przez pracowników WAT i Politechniki Białostockiej byli przedstawiciele ośrodków naukowych z USA, Rumunii i Rosji. Obecni byli także naukowcy z Ukrainy i Litwy. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, a także służb technicznych zajmujących się eksploatacją infrastruktury budowlano-mieszkaniowej z terenu całej Polski. Program konferencji obejmował m.in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz przeprowadzenie kursu pt. „Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury budowlano-mieszkaniowej”.

W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i praktycy, m.in. z Wojskowej Akademii Technicznej: prof. Andrzej Ameljańczyk z Wydziału Cybernetyki; prof. Stanisław Wrzesień i prof. Aleksander Olejnik z Wydziału Mechatroniki; prof. Ireneusz Winnicki, prof. Adam Stolarski, prof. Jan Marszałek oraz prof. Zbigniew Szcześniak (przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji) z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji; prof. Andrzej Dobrowolski z Wydziału Elektroniki; prof. Władysław Harmata z Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Samodzielny Instytut Optoelektroniki reprezentowany był, oprócz dyrektora Instytutu, także przez prof. Edwarda Kołodzińskiego. Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania z Warszawy reprezentowali: rektor prof. Jan Misiak oraz dziekan Wydziału Architektury doc. Jerzy Wojtatowicz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy: prorektor prof. Marek Bieliński oraz dziekan Wydziału Budownictwa prof. Adam Podhorecki, Politechnikę Warszawską: prof. Jerzy Makowiecki, Politechnikę Opolską: dziekan Wydziału Budownictwa prof. Stefania Grzeszczyk, Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie: dziekan wydziału Waldemar Szulc. W konferencji uczestniczyli ponadto przedstawiciele Politechnik: Śląskiej, Rzeszowskiej, Koszalińskiej, Białostockiej, Łódzkiej i Wrocławskiej (prof. G.J. Besler), Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (prof. A. Koss). Konferencję zaszczycił również swoją obecnością zastępca rektora WAT płk dr Tadeusz Szczurek.

W prowadzonym równolegle kursie specjalistycznym uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy techniczni Oddziałów Regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Zespołów Zarządców Nieruchomości z terenu całej Polski oraz Stołecznego i Rejonowych Zarządów Infrastruktury. Kurs zakończył się egzaminem przeprowadzonym przez komisję w składzie: przewodniczący – płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk z IOE WAT, członkowie – prof. Jerzy Makowiecki z Politechniki Warszawskiej, ppłk dr inż. Jacek Gaj z Departamentu Infrastruktury MON oraz płk dr inż. Roman Ostrowski z Instytutu Optoelektroniki WAT. Wymogi merytoryczne kursu spełniały kryteria ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Infrastruktury. Prymusami kursu zostali: mgr inż. Katarzyna Janio reprezentująca Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. oraz płk mgr inż. Marek Adamowicz z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Obrady plenarne konferencji EKOMILITARIS 2011 odbywały się w 4 sesjach tematycznych, na których zaprezentowano 66 referatów. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziły następujące referaty: Z. Mierczyk, K. Kopczyński – „Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej”; A. Podhorecki, J. Sobczak-Piąstka, E. Makowski – „O potrzebie systemowej eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania budynków”; W. Idczak, Z. Szcześniak – „Budowlane aspekty w zagadnieniach ochrony przed atakiem terrorystycznym”; W. Sarosiek, B. Sadowska – „Konsekwencje niektórych błędów w wykonaniu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych”; Maliński, P. Kwiatkowski – „Stan budownictwa ochronnego w Polsce”; A. Cichocki, A. Cywiński – „Zagrożenie atakiem terrorystycznym na statki cumujące w porcie – skutki wybuchu podwodnego IED”; M. Figurski, K. Kroszczyński, I. Winnicki – „COAMPS in Polish Envinromental Studies”; S. Grzeszczyk – „Rozwój technologii betonu w aspekcie jego trwałości”; E. Kołodziński, P. Romaniec, R. Ropiak, Ł. Tomczyk – „Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych ze wspomaganiem za pomocą systemów ekspertowych”.

W czasie trwania konferencji świętowano 60-lecie Wojskowej Akademii Technicznej oraz 25-lecie konferencji EKOMILITARIS. Okolicznościowe wystawy przygotowane przez płk. dr. inż. Romana Ostrowskiego i mgr Ewę Jankiewicz prezentowały osiągnięcia uczelni oraz historię konferencji.

Referaty, wybrane z materiałów konferencji przez Komitet Naukowy, po rozszerzeniu, opublikowane zostały w kolejnym, trzecim tomie monografi i pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, opracowywanym pod kierunkiem gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka oraz płk. dr. inż. Romana Ostrowskiego.

WYKAZ REFERATÓW

 • Baryłka J., Baryłka A.: Katastrofy budowlane w Polsce w 2010 r.
 • Bieliński K. S., Bieliński W.: Wyłączenia dyspozytorskie linii w stanach deficytu mocy i weryfikacja procedur ich wprowadzania.
 • Bieliński M., Pepliński K. Czyżewski P.: Funkcje ochronne opakowań polimerowych.
 • Bieniek Z.: Wybrane koncepcje kształtowania modularnych konstrukcji płytowych.
 • Boss K. K., Kapczyński L.: Bezpieczeństwo w budownictwie, jako element systemu przygotowań do odpowiedzialności zawodowej inżynierów.
 • Choromański W., Paś J.: Ograniczenie zakłóceń elektromagnetycznych oddziałujących na system personal rapid transit.
 • Cichocki A., Cywiński A.: Zagrożenie atakiem terrorystycznym na statki cumujące w porcie – skutki wybuchu podwodnego IED.
 • Ciosek J.: Bezpiecznie z nanostrukturami węgla.
 • Cywiński A., Ostrowski R.: Analiza laserowych źródeł promieniowania do wykonywania pomiarów odległości pod wodą.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Badania długoczasowego wpływu temperatury na wybrane półprzewodniki fotodetektory UV.
 • Długaszek M., Kaszczuk M.: Ocena zagrożenia płynącego ze środowiskowej i zawodowej ekspozycji na metale ciężkie z zastosowaniem metody AAS.
 • Dobrowolski A. P., Majda E., Kaźmierczak J.: System rozpoznawania mówcy w aspekcie kontroli dostępu.
 • Duer S., Zajkowski K., Płocha I., Duer R.: Inteligentny system monitorujący stan bezpieczeństwa biogazowni.
 • Duer S.: Inteligentny system wspomagający bezpieczeństwo użytkowania obiektu technicznego.
 • Dziubek I.: Zagrożenia asymetryczne wywołane bronią palną – wybrane problemy.
 • Ezerskiy V., Monastyrev P., Klychnikov R.: Wpływ parametrów budynku mieszkalnego na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.
 • Głuchowska E., Wojewódzki B., Rogojsz G.: Dostosowanie płyt ortotropowych mostu DMS – 65 do warunków długoterminowej eksploatacji.
 • Gaj J., Koniorczyk P., Trzyna M., Kondrot-Buchta A.: Badania eksperymentalne przewodności cieplnej pianek polistyreno-uretanowych PSUR. Obliczenia udziału objętościowego frakcji polistyrenowj EPS w piankach PSUR.
 • Grzeszczyk S.: Rozwój technologii betonu w aspekcie jego trwałości.
 • Harmata W., Szmigielski R.: Bezchromowy sorbent węglowy do środków ochrony układu oddechowego.
 • Heim D.: Systemy oświetlenia dziennego budynków zagłębionych w gruncie.
 • Idczak W., Szcześniak Z.: Budowlane aspekty w zagadnieniach ochrony przed atakiem terrorystycznym.
 • Jasiński J., Pietrek S.: Systemy pomiarowe do monitorowania warunków atmosferycznych podczas katastrof i klęsk żywiołowych.
 • Kaszczuk M., Mierczyk Z., Zygmunt M. i inni: Wielospektralna głowica laserowa do rozpoznania i analizy elementów terenu z przeznaczeniem do zastosowania na platformach bezzałogowych.
 • Kliszewski S.: Techniczne sposoby ograniczania wpływu skutków powodzi na infrastrukturę.
 • Kołodziński E, Lachowicz T.: Optymalizacja decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa powszechnego z zastosowaniem systemów ekspertowych.
 • Kołodziński E., Romaniec P., Ropiak R., Tomczyk Ł.: Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych ze wspomaganiem za pomocą systemów ekspertowych.
 • Kołodziński E., Zapert P.: System ekspertowy – analityka bezpieczeństwa regionu.
 • Kołodziński E.: Obiektowy model biznesowy logistyki bezpieczeństwa aglomeracji.
 • Król H.: Analiza projektowania wstępnie sprężonych belek blachownicowych za pomocą cięgien w kontekście uwarunkowań EUROKODU 3.
 • Krajewski P.: Kamieniec Podolski – miasto niezwykłe.
 • Krzewiński R., Szcześniak Z.: Zagrożenie rozrzutem odłamków w przypadku wybuchu w magazynie materiałów wybuchowych.
 • Kwaśny M., Włodarski M., Bombalska A., Mularczyk-Oliwa M., Kaliszewski M., Kopczyński K., Mierczyk Z.: Detekcja symulantów i interferentów bojowych środków biologicznych metodą FTIR.
 • Madej W., Kwiecień K.: System ochrony obwodowej zintegrowany z barierą fizyczną.
 • Maliński W., Kwiatkowski P.: Stan budownictwa ochronnego w Polsce.
 • Marszałek J., Wolniewicz A.: Ocena nośności mostu składanego eksploatowanego w sytuacjach wyjątkowych.
 • Mierczyk Z., Kopczyński K.: Centrum Inżynierii Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej.
 • Muzal M., Mierczyk Z., Zygmunt M. i inni: Technika laserowa w precyzyjnych pomiarach odległości i prędkości.
 • Nowakowski M., Bielecki Z. Mikołajczyk J., Wojtas J. Szabra D., Gutowska M.: Bezprzewodowy system łączności optycznej w zakresie spektralnym 8 – 12 µm.
 • Onopiuk S., Stolarski A.: Analiza nośności dachowego układu konstrukcyjnego hali stalowej pod niestandardowym obciążeniem.
 • Ostrowski R., Comanescu B., Cywiński A.: Laser 1.32 µm – nowe narzędzie w medycynie i konserwacji dzieł sztuki.
 • Owczarek M.: Modelowanie przepływu powietrza w wejściu do schronu z przelotnią, w warunkach pożaru na powierzchni.
 • Płuciennik M.: Zagrożenia prawidłowości rozliczania kosztów ogrzewania w budynku wielolokalowym.
 • Paś J., Duer S.: Niezamierzona emisja pola elektromagnetycznego przez elektroniczne systemy bezpieczeństwa.
 • Paś J.: Wyniki badań niezamierzonej emisji pola elektromagnetycznego przez elektroniczne systemy bezpieczeństwa.
 • Pawlaczyk B.: Wybrane problemy ochrony obiektów zamkniętych na przykładzie hali widowiskowo – sportowej „Arena Kalisz”.
 • Piątkowska B., Zielińska M.: Bezpieczeństwo ekologiczne na rolniczych terenach popowodziowych.
 • Pietrek S, Jasiński J.: Ocena zagrożenia powodziowego na podstawie danych z radarów meteorologicznych.
 • Podhorecki A, Sobczak-Piąstka J., Makowski E.: O potrzebie systemowej eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania budynków wielkopłytowych.
 • Prałat A.: Wykrywanie min za pomocą GPR-u.
 • Rutecka B., Wojtas J., Mikołajczyk J., Bielecki Z.: Układy zatężania par materiałów wybuchowych.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Konsekwencje niektórych błędów w wykonaniu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych.
 • Siwiński J., Stolarski A.: Analiza zachowania modelu ściany żelbetowej pod obciążeniem wybuchowym.
 • Stachniewicz R.: Efektywna grubość izolacji termicznej w budynku w zależności od ceny nośnika energii.
 • Szcześniak A, Stolarski A.: Analiza zachowania belek żelbetowych.
 • Szcześniak Z. Pietruszka N., Wadas K.: Doraźne schrony i ukrycia dla zadań obrony cywilnej z nowych materiałów kompozytowych.
 • Szcześniak Z.: Budowle schronowe Obrony Cywilnej w Polsce, stan dzisiejszy i kierunki rozwoju.
 • Szukalski J., Kulicki K.: Proste, mobilne i skuteczne stacje oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia w okresie nadzwyczajnych zagrożeń.
 • Szulc W., Rosiński A.: Systemy monitoringu wizyjnego jako ochrona obwodowa obiektów
 • Szyszka K., Kwak A., Mazurczuk R, Maliszewski W.: Kompleksowa technologia usuwania skażeń z wód powierzchniowych na bazie filtra FPW-2.
 • Typiak A.: Bezzałogowy pojazd do wykonywania zadań specjalnych w strefach zagrożenia.
 • Wasilczuk J.: Negatywne skutki opóźnień temperaturowych we wnętrzach masywnych budowli.
 • Winnicki I., Figurski M., Kroszczyński K.,: COAMPS in Polish Environmental Studies.
 • Wojewódzki B.: Ocena przydatności terenów wybranych na doraźne lądowiska śmigłowcowe.
 • Wojtanowski J., Mierczyk Z. i inni: Lidar: technika, urządzenia i zastosowania w dziedzinie monitorowania zagrożeń militarnych oraz przemysłowych.
 • Wolniewicz A.: Diagnostyka i eksploatacja konstrukcji mostów składanych stosowanych w cywilnym budownictwie komunikacyjnym.
 • Zaborowski A., Rusinek A.: Konstrukcje ochronne dla budownictwa schronowego.
 • Zdziechowski J., Przybyło W.: Problematyka prawidłowego ukształtowania podpór prefabrykowanych żelbetowych rygli nośnych trybun stadionu piłkarskiego.