EKOMILITARIS 2012

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

Zakopane, 3 – 6 września 2012 r.

Organizator

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Zespół Zarządców Nieruchomości WAM

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Gerard Jan Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Adam Kawalec – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Edward Kołodziński – prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techniczna

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk dr Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademi Techniczna
 • bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • ppłk dr inż. Jacek Gaj – Wojskowa Akademi Techniczna
 • mgr inż. Krzysztof Kusak – Zakłady Remontowo-Budowlane WAM
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademi Techniczna
 • dr inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademi Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • mgr Tomasz Szymanik – Biuro Prezesa WAM
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademi Techniczna

RELACJA

W dniach 3 – 6 września br. Wojskowa Akademia Techniczna przeprowadziła XXVI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu EKOMILITARIS pt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”. W konferencji, która już tradycyjnie odbyła się w Zakopanem, uczestniczyło ponad 200 gości z kraju i z zagranicy (USA, Rosja, Ukraina), reprezentujących ponad 20 uczelni, samodzielnych instytutów oraz instytucji państwowych. Zaprezentowano na niej 79 referatów, w tym 8 niepublikowanych w materiałach konferencyjnych liczących 768 stron.

Po uroczystym otwarciu konferencji przez rektora-komendanta WAT, gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, referaty były prezentowane na kolejnych pięciu sesjach plenarnych. Pierwszą sesję prowadziło prezydium konferencji EKOMILITARIS 2012 w składzie: rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prezes WAM mgr Michał Świtalski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego płk dr inż. Krzysztof Kopczyński; przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT.

Serdeczne podziękowania należą się trzyosobowym zespołom profesorów, członków Komitetu Naukowego za sprawne i profesjonalne prowadzenie obrad na pozostałych sesjach, a szczególnie: prof. Markowi Bielińskiemu, prorektorowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; prof. Stefanii Grzeszczyk, dziekanowi Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej; prof. Adamowi Podhoreckiemu, dziekanowi Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; prof. Gerardowi Beslerowi z Politechniki Wrocławskiej; prof. Tadeuszowi Chyżemu z Politechniki Białostockiej; prof. Andrzejowi Ameljańczykowi z Wydziału Cybernetyki WAT; prof. Janowi Marszałkowi z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT; prof. Sławomirowi Neffe z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT; prof. Edwardowi Kołodzińskiemu z Instytutu Optoelektroniki WAT.

Instytut Optoelektroniki WAT bezpośrednio przygotowywał i organizował konferencję EKOMILITARIS 2012, integrując środowiska naukowe nie tylko Wojskowej Akademii Technicznej. Największe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły referaty autorstwa (wg kolejności prezentacji):

 • Ostrowski R., Zygmunt M., Wojtanowski J.: Detekcja i identyfikacja zagrożeń w zakresie spektralnym „solar-blind”.
 • Szcześniak Z., Zieliński K.: Rozwiązania schronowe jako element inżynierii bezpieczeństwa w zadaniach ochrony ludności i obrony cywilnej.
 • Kwiatkowski P.: Uregulowania prawne dotyczące ochrony ludności kraju na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem schronów i ukryć.
 • Kołodziński E., Dzisko J., Jachimczyk E., Livingston B., Panychev V.: Model biznesowy funkcjonowania rejonowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Majda E., Dobrowolski A.P.: Modelowanie procesu generacji sygnału mowy dla potrzeb automatycznego systemu rozpoznawania mówcy.
 • Idczak W., Muzolf P.: Problematyka odbudowy infrastruktury komunikacyjnej kraju w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Jarzyna J.R., Marszałek J., Piechota M.: Zastosowanie wojskowego sprzętu przeprawowego w sytuacjach kryzysowych.
 • Podhorecki A., Sobczak-Piąstka J.: Diagnostyka konstrukcji budynków wielkopłytowych przy wykorzystaniu metod nieniszczących.

oraz referat z równolegle odbywającej się V Krajowej Konferencji z cyklu ARCHBUD – „Problemy współczesnej architektury i budownictwa” wygłoszony przez prof. Marka Siewniaka z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie pt. Katastrofy naturalne powodowane przez wiatr ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń przez złamane i wywracane drzewa.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także wystawa poświęcona najważniejszym osiągnięciom naukowym Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Optoelektroniki oraz historii konferencji z cyklu EKOMILITARIS. Wystawę zaaranżowała i zorganizowała mgr Ewa Jankiewicz, komisarz wystawy z ramienia IOE.

Współorganizatorów EKOMILITARIS 2012 reprezentowali: Michał Świtalski – prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,Tomasz Szymanik – zastępca prezesa WAM, st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Wcześniej współorganizatorzy konferencji brali czynny udział w przygotowaniu tematyki dwóch kursów dla współdziałających z nimi podmiotów gospodarczych i administracyjnych w kraju. Tematyka kursu pt. „Utrzymanie i eksploatacja instalacyjno-budowlanej infrastruktury mieszkaniowej” została uzgodniona z Wojskową Agencją Mieszkaniową oraz właściwym resortem rządowym. Tematyka drugiego kursu, tj. „Zagadnienia prawno-techniczne utrzymania schronów i ukryć dla ochrony ludności”, odbywającego się po raz pierwszy na EKOMILITARIS, została uzgodniona z Biurem do Spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP. Dużo energii i osobistej inwencji w przygotowanie tego kursu wnieśli: prof. Zbigniew Szcześniak, dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej WIG WAT i jednocześnie przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji oraz st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski z KG PSP. Kierownikiem obu kursów był autor niniejszej notatki – dr inż. Jarosław Wasilczuk z Instytutu Optoelektroniki WAT. Programy obu kursów zostały uzgodnione z prorektorem WAT ds. kształcenia prof. Jarosławem Rutkowskim oraz zatwierdzone przez rektora-komendanta WAT. W czasie realizacji kursu i konferencji wypracowano również wiele propozycji do przygotowywanej Ustawy o Ochronie Ludności.

Przebieg konferencji bacznie obserwował mgr inż. Krzysztof Tomaszewski z ACS Warszawa, wieloletni uczestnik światowych kongresów szybkiej fotografii, ponieważ w końcu września br. na Kongresie w Republice Południowej Afryki zapadnie decyzja o miejscu organizacji następnego, tj. 31st International Congress on High- Speed Imaging and Photonics. Głównymi kandydatami do organizacji tego kongresu są Polska i Wielka Brytania. Na posiedzeniu stałego komitetu organizacyjnego kongresu ofertę Polski w sprawach organizacyjnych i przebiegu przyszłej konferencji będą prezentowali: mgr inż. K. Tomaszewski z ACS i płk dr inż. R. Ostrowski z IOE WAT. Po zapadnięciu pozytywnej decyzji dla Polski, głównym organizatorem ICHSIP będzie Wojskowa Akademia Techniczna, a na miejsce konferencji przewidziane jest Zakopane.

Podczas podsumowania konferencji, za duże osobiste zasługi organizacyjne, medalami rektora-komendanta WAT zostali uhonorowani przez jego zastępcę płk. dr. Tadeusza Szczurka (jednocześnie członka Komitetu Organizacyjnego): dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT z WIG, płk dr inż. Roman Ostrowski z IOE WAT, Janina Wójs z Oddziału WDW Zakopane, st. bryg. mgr inż. Paweł Kwiatkowski z KG PSP, mgr inż. Krzysztof Kusak z Zakładów Rem.-Bud. WAM. Ponadto zostało odczytane i wręczone osobiste pismo gratulacyjne dziekana WIG WAT prof. Ireneusza Winnickiego skierowane do członka Komitetu Organizacyjnego ppłk. dr. inż. Jacka Gaja.

WYKAZ REFERATÓW

 • Ameljańczyk A.: System zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 • Bałuch H.: Splot zdarzeń i koincydencja wad w badaniu zagrożeń wykolejeniami.
 • Balejko M., Rosiński A.: Systemy kontroli dostępu w terminalu pasażerskim portu lotniczego.
 • Baryłka A., Baryłka J.: Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w przepisach prawa.
 • Baryłka A., Baryłka J.: Uwarunkowania prawa budowlanego w zakresie prowadzenia robót budowlanych dotyczących schronów i ukryć.
 • Bednarek M., Dąbrowski T.: Właściwości progowo-komparacyjnej metody diagnozowania w zastosowaniu przemysłowym.
 • Bieliński M., Czyżewski P.: Charakterystyka wybranych funkcji ochronnych opakowań polimerowych.
 • Bieniek Z.: Ogólne własności mechaniczne czworościennego modułu tensegrity klasy Θ z cięgnem aktywnym.
 • Chaładyniak D., Jasiński J., Pietrek S.: Prognozowanie stanu warunków atmosferycznych w sytuacjach zagrożeń z wykorzystaniem metod przetwarzania równoległego.
 • Chyży T.: Pożar jako konsekwencja wybuchu gazu wewnątrz budynków mieszkalnych.
 • Ciosek J., Czwartos J.: Wodór źródłem energetycznym przyszłości.
 • Dąbrowski T., Wiśnios M., Bednarek M., Fokow K.: Progowo-komparacyjna metoda diagnozowania w warunkach silnych zakłóceń.
 • Duer S., Zajkowski K., Sokołowski S., Duer R.: Rozpoznawanie człowieka na podstawie jego obrazu biometrycznego z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej.
 • Dytczak M., Ginda G.: Procesy stochastyczne i mapy decyzji zapobiegające skutkom zagrożeń w gminie.
 • Ezerskiy V., Monastyrew P., Klycznikow R.: Optymalny poziom termoizolacji przegród budowlanych i terminy jej opłacalności w budynkach mieszkalnych poddanych termomodernizacji.
 • Harmata W., Chałupczak M.: Układy instalacji filtrowentylacyjnych ze szczególną charakterystyką elementów składowych oraz zasad eksploatacji.
 • Idczak W., Muzolf P.: Problematyka odbudowy infrastruktury komunikacyjnej kraju w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Idczak W., Wojewódzki B.: Obszary badawcze problemu infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowych.
 • Jarzyna J. R., Marszałek J., Piechota M.: Zastosowanie kolejowych mostów składanych w sytuacjach kryzysowych.
 • Jarzyna J. R., Marszałek J., Piechota M.: Zastosowanie wojskowego sprzętu przeprawowego w sytuacjach kryzysowych.
 • Jarzyna J. R., Piechota M.: Utrzymanie żywotności infrastruktury transportowej w sytuacjach kryzysowych.
 • Jasiński J., Krawczyk K., Pietrek S., Chaładyniak D.: Teledetekcja zjawisk atmosferycznych niebezpiecznych dla transportu lądowego.
 • Kaźmierczak J., Majda E., Dobrowolski A. P.: Projekt zestawu do rejestracji sygnału mowy w aspekcie rozpoznawania mówcy.
 • Kaniewski P. T., Kaniewski P. W.: Wybrane problemy związane z wykorzystywaniem AUV do monitorowania akwenów, obiektów i instalacji podwodnych.
 • Kaniewski P. W., Kaniewski P. T., Matyszkiel R.: Monitorowanie zagrożeń w rejonie odpowiedzialności patrolu rozpoznawczego przy użyciu systemów mobilnych.
 • Kasprowicz T.: Analiza identyfikacyjna i diagnoza stanu eksploatacyjnego obiektów budowlanych.
 • Kliszewski S.: Metodyka doboru indywidualnych środków technicznych ograniczających wpływ skutków powodzi na infrastrukturę.
 • Kołodziński E., Dzisko J., Jachimczyk E., Livingston B., Panychev V.: Model biznesowy funkcjonowania rejonowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • Kołodziński E., Tomczyk Ł.: Wykorzystanie systemu teleinformatycznego wspomagania kierowania ratownictwem medycznym w zakresie wyznaczania kolejności leczenia ratunkowego osób poszkodowanych w zdarzeniu masowym.
 • Kołodziński E., Zapert P., Lachowicz T.: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji w zagadnieniach bezpieczeństwa z uwzględnieniem ryzyka.
 • Kołodziński E., Zapert P.: Symulacyjna metoda wyznaczania optymalnej dyslokacji elementów aktywnych dziedzinowego systemu bezpieczeństwa.
 • Kobierski J. W.: Milewski S., Chmieliński M., Bielawski K., Stopniak M.: Ocena skuteczności przeciwstawiania się zagrożeniom asymetrycznym w portach i bazach morskich z wykorzystaniem zaawansowanego systemu symulacyjnego.
 • Król H.: Zagadnienie klasy przekroju w projektowaniu pełnościennych belek sprężonych cięgnami zgodnie z uwarunkowaniami EUROKODU.
 • Krysowaty I., Niedziejko P., Ostrowski P.: Systemy biometryczne – bezpieczeństwo czy zagrożenie.
 • Krzewina P.: Charakterystyka zagrożeń pożarowych w miejscach lokalizacji schronów i ukryć OC.
 • Kulicki K., Szukalski J., Baranowski P., Leszczyński M.: Główne kierunki rozwoju prac w COBRABID nad prostymi i funkcjonalnymi oczyszczalnikami wody.
 • Kwiatkowski P.: Schrony dla obrony cywilnej i ochrony ludności – stan problemu.
 • Kwiatkowski P.: Uregulowania prawne dotyczące ochrony ludności kraju na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych z uwzględnieniem schronów i ukryć.
 • Lelusz M., Ezerskiy V.: Zapewnienie mrozoodporności a wytrzymałość kompozytów cementowych zawierających popiół lotny.
 • Młodożeniec W.: Podatność elementów infrastruktury drogowej a destrukcyjne oddziaływania obciążeń wyjątkowych.
 • Majda E, Dobrowolski A. P.: Modelowanie procesu generacji sygnału mowy dla potrzeb automaty-cznego systemu rozpoznawania mówcy.
 • Maliszewski W., Mazurczuk R., Szyszka K., Kwak A.: Solarfiltr – mobilny filtr uzdatniania wody zasilany baterią fotowoltaiczną.
 • Marcinkowski R.: Planowanie eksploatacji infrastruktury drogowej ze wspomaganiem komputerowym.
 • Miczuga M., Kopczyński K., Pietrzak J., Owczarek R.: Wykrywanie i identyfikacja zagrożeń chemicznych.
 • Ostrowski R., Zygmunt M., Wojtanowski J., Knysak P., Gawlikowski A.: Pasmo „SOLAR-BLIND” w detekcji zagrożeń.
 • Ostrowski R., Zygmunt M., Wojtanowski J., Knysak P., Tomaszewski K.: Identyfikacja zdarzeń na podstawie emisji w paśmie „SOLAR-BLIND”.
 • Ostrowski R., Zygmunt M., Wojtanowski J.: Detekcja i identyfikacja zagrożeń w zakresie spektralnym „SOLAR-BLIND”.
 • Paś J.: Bezpieczeństwo eksploatacji transportowych systemów nadzoru.
 • Pacan J., Jakubowski J.: Zastosowanie algorytmu opisu lokalnych cech obrazu SIFT do rozpoznawania twarzy.
 • Pietrek S., Jasiński J., Chaładyniak D.: Monitorowanie niebezpiecznych zjawisk pogody w sieci radarów wojskowej służby hydrometeorologicznej.
 • Piotrowska-Woroniak J., Woroniak G.: Efekty energetyczne i ekologiczne termomodernizacji zabytkowego kościoła w Czerwonce Grochowskiej.
 • Piwowarczyk R.: Ochrona infrastruktury krytycznej.
 • Praczyk T.: Koncepcja identyfikacji obiektów typu „swój-obcy” z wykorzystaniem sztucznego systemu immunologicznego.
 • Rogojsz G.: Wpływ powodzi na trwałość nawierzchni drogowych.
 • Rosiński A.: Centra zarządzania i nadzoru systemami monitoringu wizyjnego w transporcie kolejowym.
 • Sadowska B., Sarosiek W.: Efektywność termomodernizacji budynków istniejących oraz wznoszenia budynków o obniżonych potrzebach cieplnych.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Obliczeniowe i eksploatacyjne redukcje CO2 wynikające z termomodernizacji na przykładzie budynków użyteczności publicznej.
 • Siergiejczyk M., Gago S.: Problematyka bezpieczeństwa na kolejowych przejściach granicznych UE.
 • Siewniak M.: Katastrofy naturalne powodowane przez wiatr ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń przez złamane i wywracane drzewa.
 • Skibiński K.: Problemy inżynierii podwodnej przy naprawach i remontach obiektów hydrotechnicznych oraz jednostkach pływających.
 • Stachniewicz R.: Zawilgocenie przegród zewnętrznych a zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku.
 • Suchański M., Kaniewski P. W., Matyszkiel R., Woronowicz A.: Dynamiczne zarządzanie widmem jako metoda zwiększenia efektywności systemów radiowych wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.
 • Szafrański M.: Propozycje zasad utrzymania i finansowania budowli schronowych OC.
 • Szcześniak Z. Krzewiński R., Pieńko B., Urbanowicz G.: Wpływ ukształtowania terenu na oddziaływanie awaryjnego wybuchu w składzie materiałów wybuchowych.
 • Szcześniak Z., Zieliński K.: Rozwiązania schronowe jako element inżynierii bezpieczeństwa w zadaniach ochrony ludności i obrony cywilnej.
 • Szcześniak Z.: Charakterystyka podstawowych zagrożeń i czynników rażących uwzględnianych w procesie kształtowania schronów i ukryć.
 • Szcześniak Z.: Zasady kształtowania układów funkcjonalnych, ustrojów nośnych oraz warstw ochronnych schronów i ukryć.
 • Święcicki A.: Projektowanie właściwości cieplnych przegród chłodzących budynku warunkowane docelowym zapotrzebowaniem na energię.
 • Szulc W., Rosiński A.: Systemy domofonowe i videodomofonowe jako forma kontroli dostępu obiektów.
 • Wasilczuk J., Sobiech M., Wrzesień S., Olejnik A.: Systemy wentylacji podziemnej części II linii warszawskiego metra.
 • Wasilczuk J.: Instalacje schronowe.
 • Wiśnios M., Dąbrowski T., Fokow K., Bednarek M.: Struktura i właściwości metrologiczne progowego układu pomiarowego sygnałów zakłóconych.
 • Wojewódzki B.: Oddziaływanie samolotu na nawierzchnię lotniskową.
 • Wojtkiewicz T., Kapczyński L.: Elementy bezpieczeństwa w wielokryterialnej ocenie harmonogramu w budownictwie.
 • Wolniewicz A., Chmielewski R.: Propozycje modernizacji mostów składanych w uwarunkowaniach cywilnych.
 • Wolniewicz A., Chmielewski R.: Wnioski z długotrwałej eksploatacji mostów składanych w warunkach eksploatacji cywilnej.
 • Zieliński K. R.: Analiza zagrożeń i ocena ryzyka ich wystąpienia.
 • Zieliński K. R.: Elementy funkcjonowania obrony cywilnej/ochrony ludności, uwzględniające problematykę budownictwa schronowego.