EKOMILITARIS 2013

XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

Zakopane, 10 – 13 września 2013 r.

Organizator

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • bryg. prof. dr hab. inż. Andrzej Mizerski – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Gerard Jan Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • dr hab. inż. Edward Kołodziński, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski – Politechnika Gdańska
 • prof. Andrzej Koss – Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Madura, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Marian Rosiński, prof. Politechniki Warszawskiej – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Akademia Obrony Narodowe w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik – Politechnika Łódzka

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk dr Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • płk mgr inż. Marek Malawski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr inż. Krzysztof Kusak – Zakłady Remontowo-Budowlane WAM
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr Tomasz Szymanik – Biuro Prezesa WAM
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr Piotr Zapert – Wojskowa Akademia Techniczna

RELACJA

W dniach 10-13 września 2013 r. w Wojskowym Domu Wypoczynkowym „Zakopane-Kościelisko” odbyła się XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”.

Głównym organizatorem konferencji była Wojskowa Akademia Techniczna, a współorganizatorami: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Honorowy patronat nad tegoroczną konferencją objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. dr hab. Stanisław Koziej.

Przedmiotem konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy związane z ochroną przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: modelowanie i optymalizacja systemów bezpieczeństwa, optoelektronika w monitoringu zagrożeń, zagrożenia chemiczne i biologiczne, zagrożenia występujące w procesie eksploatacji budynków, zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi, ochrona obiektów budowlanych, instalacje i konstrukcja budowli ochronnych.

W XXVII konferencji EKOMILITARIS wzięło udział ponad 200 osób z kraju i z zagranicy, reprezentujących ponad 20 uczelni oraz ośrodków naukowo-badawczych. Autorami referatów byli przedstawiciele ośrodków naukowych z kraju, USA, Niemiec i Rosji. Obecni byli także naukowcy z Ukrainy i Litwy. Konferencję zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Departamentu Infrastruktury Wojskowej MON, Straży Granicznej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Zespołów Zarządców Nieruchomości, a także służb technicznych wojskowych i cywilnych, zajmujących się eksploatacją infrastruktury budowlano-mieszkaniowej z terenu całej Polski. Należy podkreślić, że tegoroczną konferencję swoją obecnością zaszczyciła wiceminister obrony narodowej ds. infrastruktury Pani Beata Oczkowicz.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji był dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej (Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT) dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dyrektor Instytutu Optoelektroniki WAT płk dr inż. Krzysztof Kopczyński, zastępcą przewodniczącego płk dr inż. Roman Ostrowski. Instytut Optoelektroniki WAT był już po raz kolejny bezpośrednim organizatorem konferencji. W pracach nad jej merytorycznymi przygotowaniami i przebiegiem wzięli udział przedstawiciele wszystkich wydziałów Wojskowej Akademii Technicznej.

W prezydium konferencji tradycyjnie już zasiedli: rektor – komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, bryg. mgr inż. Krzysztof Zieliński z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT, dyrektor IOE płk dr inż. Krzysztof Kopczyński oraz wiceprezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej mgr Tomasz Szymanik.

W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i praktycy, m.in. z Wojskowej Akademii Technicznej: prof. Andrzej Ameljańczyk z Wydziału Cybernetyki; prof. Aleksander Olejnik z Wydziału Mechatroniki; prof. Ireneusz Winnicki, prof. Jan Marszałek oraz prof. Zbigniew Szcześniak (przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji) z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji; prof. Sławomir Neffe z Wydziału Nowych Technologii i Chemii; prof. Edward Kołodziński z Instytutu Optoelektroniki. Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania z Warszawy reprezentowali: prezydent prof. Jan Misiak oraz dziekan Wydziału Architektury doc. Jerzy Wojtatowicz i prodziekan prof. Wojciech Dornowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy z Bydgoszczy: prorektor prof. Marek Bieliński oraz dziekan Wydziału Budownictwa prof. Adam Podhorecki, Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie: dziekan wydziału Waldemar Szulc; Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie: prof. Andrzej Koss. W konferencji uczestniczyli ponadto przedstawiciele Politechnik: Śląskiej, Rzeszowskiej, Koszalińskiej, Białostockiej, Lubelskiej, Warszawskiej i Wrocławskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Akademii Marynarki Wojennej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

W prowadzonych równolegle kursach specjalistycznych pt.: „Zagadnienia prawno-techniczne utrzymania schronów i ukryć dla ochrony ludności” oraz „Eksploatacja i utrzymanie infrastruktury budowlano-mieszkaniowej”, uczestniczyli przedstawiciele jednostek podległych Komendzie Głównej PSP, samorządów terytorialnych oraz dyrektorzy i pracownicy techniczni Oddziałów Regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Zespołów Zarządców Nieruchomości z terenu całej Polski, Stołecznego i Rejonowych Zarządów Infrastruktury. Kursy zakończyły się egzaminami przeprowadzanymi przez komisje, którymi kierowali płk dr inż. R. Ostrowski i dr inż. J. Wasilczuk, obaj z IOE WAT. W składzie obydwóch komisji występowali ponadto: dr hab. inż. Z. Szcześniak i dr inż. M. Sobiech z Instytutu Inżynierii Lądowej WIG WAT. Wymogi merytoryczne kursu spełniały kryteria ustalone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Infrastruktury. W obu kursach udział wzięło łącznie ponad 50 osób. Programy kursów były zatwierdzone przez prorektora WAT ds. kształcenia prof. dr. hab. inż. Jarosława Rutkowskiego. Zdobyta wiedza została zweryfikowana poprzez końcowy egzamin, którego zaliczenie zostanie potwierdzone świadectwami. Uroczyste wręczenie świadectw uczestnikom kursu odbędzie się w październiku br. w Wojskowej Akademii Technicznej.

Obrady plenarne konferencji EKOMILITARIS 2013 odbywały się w 5 sesjach tematycznych, na których zaprezentowano 69 referatów, w tym cztery nieopublikowane w materiałach, a wygłoszone na sesji otwierającej konferencję, tj.:

 • Mierczyk Z. i Kopczyński K.: Problematyka inżynierii bezpieczeństwa w pracach badawczych Wojskowej Akademii Technicznej;
 • Szcześniak Z.: Wybrane technologie podwójnego zastosowania dla infrastruktury wspomagającej zadania ochrony ludności w sytuacjach zagrożeń wyjątkowych;
 • Koss A.: Zamek Krzyżtopór – problemy konserwatorskie trwałej ruiny zamku obronnego;
 • Wojewódzki B.: Problemy budowy betonowych pasów startowych na przykładzie lotniska Modlin.

Serdeczne podziękowania należą się trzyosobowym zespołom profesorów, członków Komitetu Naukowego za sprawne i profesjonalne prowadzenie obrad na pozostałych sesjach, a szczególnie: prof. Markowi Bielińskiemu, prorektorowi Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; prof. Andrzejowi Mizerskiemu, prorektorowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; prof. Ireneuszowi Winnickiemu, dziekanowi Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT; prof. Adamowi Podhoreckiemu, dziekanowi Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy; prof. Tadeuszowi Chyżemu z Politechniki Białostockiej; prof. Andrzejowi Ameljańczykowi z Wydziału Cybernetyki WAT; prof. Janowi Marszałkowi i prof. Zbigniewowi Szcześniakowi z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT; prof. Sławomirowi Neffe z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT; prof. Edwardowi Kołodzińskiemu z Instytutu Optoelektroniki WAT oraz prof. Aleksandrowi Olejnikowi z Wydziału Mechatroniki WAT.

Największe zainteresowanie uczestników wzbudziły następujące referaty:

 • Neffe S., Stalony A.: Chemiczne środki obezwładniające. Analiza możliwości ich zastosowania w aspekcie bezpieczeństwa chemicznego i ogólnego;
 • Sobczak-Piąstka J., Podhorecki A.: Ocena techniczna ścian istniejących budynków wielkopłytowych wybudowanych w systemie szczecińskim;
 • Bieliński M., Kościuszko A. Wiśniewski W.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa użytkowania opakowań polimerowych;
 • Ostrowski R., Zygmunt M., Wojtanowski J.: Detektory matrycowe w identyfikacji zagrożeń;
 • Szulc W., Rosiński A.: Wybrane problemy konfiguracyjne, eksploatacyjne i informatyczne elektronicznych systemów bezpieczeństwa dla obiektów specjalnego przeznaczenia;
 • Cywiński A.: Rozpoznanie sytuacji podwodnej jako istotny czynnik w dobie zagrożenia działaniami asymetrycznymi;
 • Idczak W., Muzolf P.: Wykorzystanie wielokryterialnych metod podejmowania decyzji w odbudowie obiektów infrastruktury transportowej w sytuacjach nadzwyczajnych;
 • Kołodziński E., Dzisko J., Romaniec P.: Model obiektowy Wojewódzkiego Systemu Bezpieczeństwa Epidemiologicznego;
 • Paś J.: Linie napowietrzne wysokich napięć – ograniczenia w użytkowaniu terenów;
 • Rafa J., Wasilczuk J.: Uwarunkowania techniczne umożliwiające bezpieczne wykorzystanie „efektu tłoka” do wentylacji podziemnych tuneli komunikacyjnych;
 • Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Jakubiec J., Sala D.: Badania właściwości pian dekontaminacyjnych wytwarzanych z użyciem prototypowego agregatu pianotwórczego;
 • Szcześniak Z., Sobiech M.: Analiza problemów związanych z doborem materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych przy realizacji innowacyjnych budynków;
 • Marszałek J., Piechota M.: Budowa mostów kombinowanych w sytuacjach kryzysowych.

Dużym zainteresowaniem, tradycyjnie już, cieszyła się także wystawa poświęcona najważniejszym osiągnięciom naukowym Wojskowej Akademii Technicznej i Instytutu Optoelektroniki oraz historii konferencji z cyklu EKOMILITARIS. Wystawę zaaranżowała i zorganizowała Ewa Jankiewicz (IOE WAT). Tegoroczną wystawę z zaciekawieniem obejrzała także minister Beata Oczkowicz.