EKOMILITARIS 2016

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

REWITA WDW Kościelisko-Zakopane, 13 – 16 września 2016 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • bryg. mgr inż. Waldemar Maliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Sekretariat

 • Janina Daniec – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr Ewa Jankiewicz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • Elżbieta Oględzińska – Wojskowa Akademia Techniczna
 • inż. Jarosław Zwoliński – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komitet Naukowy

Przewodniczący

 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr. hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. PB – Politechnika Białostocka
 • dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański – Instytut Lotnictwa
 • dr hab. inż. Wojciech Dornowski, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK – Politechnika Koszalińska
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka – Politechnika Krakowska
 • prof. Andrzej Koss – MIKiRDS, Warszawa
 • dr hab. inż. Mirosław Kwaśny, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. Janusz Lalka – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Julian Maj, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Marszałek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam  Podhorecki – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • dr hab. inż. Jan Stabryła, prof. UW-M w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techncizna
 • prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następu-jących zagadnień:

 • nowe technologie dla bezpieczeństwa,
 • modelowanie w bezpieczeństwie,
 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • logistyka bezpieczeństwa,
 • budowle dla bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne,
 • zagrożenia chemiczne, biologiczne i asymetryczne,
 • zagrożenia pożarowe i uniepalnianie materiałów,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami pełniącymi odpowiedzialne funkcje w eksploatacji infrastruktury budowlanej oraz w instytucjach związanych z zarządzaniem inżynierią bezpieczeństwa.

W konferencji weźmie udział ponad 150 uczestników z  kraju i z zagranicy, reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych. W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie  referatów,  dyskusje,   warsztaty   naukowe  oraz  przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej  i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju.