Konferencja

XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2023
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

AMW Rewita Kościelisko, Zakopane, 19 – 22 września 2023 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr inż. Marcin Miczuga – WAT

Zastępca przewodniczącego:

 • dr inż. Roman Ostrowski – WAT
 • dr inż. Jarosław Siwiński – WAT

Członkowie:

 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – AMW
 • mgr Ewa Jankiewicz – WAT
 • dr inż. Barbara Nasiłowska
 • mgr inż. Jarosław Powroźnik – WAT
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Narodowa Agencja Poszanowania Energii Warszawa
 • dr inż. Marian Sobiech – WAT
 • mgr Mariusz Zbojna – WAT

Sekretariat:

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT

Zastępcy przewodniczącego:

 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Politechnika Bydgoska
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Członkowie Komitetu:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – WAT
 • dr hab. inż. Adam Baryłka – Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Politechniki Śląskiej
 • płk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – WAT
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski – WAT
 • bryg. dr inż. Tomasz Klimczak – Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. Andrzej Koss – Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawa
 • bryg. dr inż. Sławomir Kukfisz – Komenda Główna PSP
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – WAT
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – WAT
 • dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT
 • dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. Uniwersytetu T-H w Radomiu
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet – WAT
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak – WAT
 • bryg. dr inż. Marek Wnęk – Komenda Główna PSP
 • dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. AGH Kraków
 • dr inż. Marek Zygmunt – WAT

Organizator konferencji

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

uprzejmie informuje, że w dniach 19 – 22 września 2023 r.,
na terenie AMW Rewita w Kościelisku
przy ul. Nędzy Kubińca 103, odbędzie się kolejna,
XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna

EKOMILITARIS 2023
na temat
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA – OCHRONA PRZED SKUTKAMI NADZWYCZAJNYCH ZAGROŻEŃ

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • zagrożenia chemiczne i biologiczne,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały.

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami.

W konferencji EKOMILITARIS weźmie udział około 100 uczestników reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych. W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz przeprowadzenie dwóch kursów prowadzonych przez pracowników Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz WAT:

 1. Kurs z zakresu budowy i eksploatacji obiektów schronowych oraz ukryć dla ludności zabezpieczających przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, wraz z zapisami wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz procedowanych aktów wykonawczych dotyczących projektowania i eksploatacji schronów przydomowych – ;
 2. Kurs z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i współczesnego budownictwa zrównoważonego, z uwzględnieniem regulacji prawnych w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej oraz zmian wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz zasad dostosowywania eksploatowanych obiektów budowlanych do aktualnych wymogów ochrony środowiska i energooszczędności – .

Planowana tematyka kursów dotyczy:

 • nowoczesnych rozwiązań budowlano-instalacyjnych, zapewniających energooszczędną eksploatację obiektów budowlanych (np. fotowoltaika) w zakresie teorii i praktyki eksploatacyjnej,
 • rozwiązań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludności przed nagłymi zagrożeniami chemicznymi,
 • efektywnych sposobów ochrony ludności przed skutkami oddychania skażonym powietrzem zewnętrznym (smog) oraz zapewnienia bezpieczeństwa przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • odnawialnych źródeł energii, w tym regulacji prawnych,
 • obiektów schronowych, w tym schronów przydomowych,
 • forum dyskusyjnego dotyczącego doświadczeń eksploatacyjnych.

Szczegółowe zaproszenia konferencyjne wraz z informacjami kursowymi zostaną przesłane w terminie do końca lipca osobom, które wstępnie zgłosiły swój udział w konferencji. Na konferencji zostaną wygłoszone referaty wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane referaty będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych tzn. dwie strony streszczeń przygotowanych przez autorów (jedna w jęz. polskim, a druga w jęz. angielskim) oraz zamieszczona elektroniczna wersja całego referatu przygotowana wg dotychczasowych wymagań edytorskich. Wersję elektroniczną ww. streszczeń należy przesłać na adres e-mail do 10 lipca 2023 r., a pełną wersję referatów do 20 lipca 2023 r. Wymagania dotyczące formy referatu i streszczeń znajdują się na stronie internetowej konferencji ekomilitaris.wat.edu.pl (w zakładce „Konferencja” – pliki do pobrania).

Wygłoszone na konferencji referaty będą opublikowane w punktowanych przez MEiN czasopismach: Metrology and Measurement Systems (100 pkt.), Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych (100 pkt.), Safety&Defence (100 pkt.), Journal of Automation, Electronics and Electrical Engineering (JAEEE) (40 pkt.), Modern Engineering (40 pkt.), Biuletyn WAT (20 pkt.), Rzeczoznawca (20 pkt.). Referaty do poszczególnych czasopism kwalifikowane będą prze Komitet Naukowy. Będą one recenzowane, koszt publikacji ponosi organizator konferencji

Opłata konferencyjna (materiały konferencyjne i szkoleniowe) wraz z ewentualnym udziałem w jednym z kursów wynosi 400 zł. Wpłat należy dokonywać w terminie do 10 lipca 2023 r. na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
Citi Bank Handlowy SA w Warszawie, ul. Senatorska 16
numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2023” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia (wraz z uczestnictwem w ognisku integracyjnym i kolacji koleżeńskiej) przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1200 zł, natomiast w pokoju jednoosobowym 1500 zł. Przed dokonaniem opłaty prosimy o kontakt z WDW Rewita celem sprawdzenie, czy są dostępne jeszcze pokoje jednoosobowe. Uczestnicy konferencji mogą dokonywać wpłat w terminie do 3 września 2023 r. na konto:

AMW Rewita Kościelisko
ul. St. Nędzy Kubińca 103
34-511 Kościelisko
Bank PKO S.A.
numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2023” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).


Pliki do pobrania: