Konferencja

XXXIV Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2023
„Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

AMW Rewita Kościelisko, Zakopane, 19 – 22 września 2023 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:

 • dr inż. Marcin Miczuga – WAT

Zastępca przewodniczącego:

 • dr inż. Roman Ostrowski – WAT
 • dr inż. Jarosław Siwiński – WAT

Członkowie:

 • kmdr por. dr inż. Artur Cywiński – AMW
 • mgr Ewa Jankiewicz – WAT
 • dr inż. Barbara Nasiłowska
 • mgr inż. Jarosław Powroźnik – WAT
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Narodowa Agencja Poszanowania Energii Warszawa
 • dr inż. Marian Sobiech – WAT
 • mgr Mariusz Zbojna – WAT

Sekretariat:

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Krzysztof Kopczyński, prof. WAT

Zastępcy przewodniczącego:

 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Politechnika Bydgoska
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Członkowie Komitetu:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – WAT
 • dr hab. inż. Adam Baryłka – Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
 • dr hab. inż. Rafał Burdzik, prof. Politechniki Śląskiej
 • płk dr hab. inż. Ryszard Chmielewski, prof. WAT
 • dr hab. inż. Tadeusz Chyży, prof. Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – WAT
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski – WAT
 • prof. dr hab. inż. Roman Domański – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
 • dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. Politechniki Koszalińskiej
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Władysław Harmata, prof. WAT
 • płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzierski – WAT
 • bryg. dr inż. Tomasz Klimczak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. inż. Łukasz Konieczny, prof. Politechniki Śląskiej
 • prof. Andrzej Koss – Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Warszawa – Kraków
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – WAT
 • prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – WAT
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – WAT
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – WAT
 • dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT
 • dr hab. inż. Tomasz Perzyński, prof. Uniwersytetu T-H w Radomiu
 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. Politechniki Warszawskiej
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet – WAT
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak – WAT
 • dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski, prof. AGH Kraków

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z jej tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

 • detekcja i monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwo zdrowotne (smog),
 • zagrożenia chemiczne i biologiczne,
 • zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu i eksploatacji infrastruktury instalacyjno-budowlanej,
 • zagrożenia eksploatacyjne w budownictwie (promieniowanie, mikroklimat, degradacja materiałów itp.),
 • zagrożenia związane z termomodernizacją budynków,
 • bezpieczne konstrukcje, sztuczne tworzywa i materiały.

Zadania konferencji:

 • prezentacja dorobku naukowego w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, głównie w zakresie ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
 • prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami naukowymi a praktykami.

W konferencji EKOMILITARIS weźmie udział około 100 uczestników reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Obecni będą także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa oraz służb technicznych. W programie konferencji przewiduje się m. in. wygłoszenie referatów, dyskusje, warsztaty naukowe oraz przeprowadzenie dwóch kursów: jeden dla osób zajmujących się eksploatacją infrastruktury technicznej i budowlano-mieszkaniowej oraz drugi dla personelu inżynieryjno-technicznego z obszaru ochrony ludności i obrony cywilnej kraju. Oba kursy będą zakończone pisemnym egzaminem i wydaniem stosownych zaświadczeń.

Wstępne zgłoszenia uczestnictwa w konkretnym kursie i konferencji należy przesłać do końca czerwca na nw. adresy:

Planowana tematyka kursów dotyczy:

 • nowoczesnych rozwiązań budowlano-instalacyjnych, zapewniających energooszczędną eksploatację obiektów budowlanych ( np. fotowoltaika) w zakresie teorii i praktyki eksploatacyjnej,
 • rozwiązań w zakresie ochrony życia i zdrowia ludności przed nagłymi zagrożeniami chemicznymi,
 • efektywnych sposobów ochrony ludności przed skutkami oddychania skażonym powietrzem zewnętrznym (smog) oraz zapewnienia bezpieczeństwa przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
 • forum dyskusyjnego dotyczącego doświadczeń eksploatacyjnych.

Szczegółowe zaproszenia konferencyjne wraz z informacjami kursowymi zostaną przesłane w terminie do końca lipca osobom, które wstępnie zgłosiły swój udział w konferencji. Na konferencji zostaną wygłoszone referaty wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji. Wszystkie zakwalifikowane referaty będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych tzn. dwie strony streszczeń przygotowanych przez autorów (jedna w języku polskim, a druga w języku angielskim) oraz zamieszczona elektroniczna wersja całego referatu przygotowana wg dotychczasowych wymagań edytorskich. Wersję elektroniczną ww. streszczeń należy przesłać na adres e-mail do 30 czerwca 2023 r., a pełną wersję referatów do 9 lipca 2023 r. Wymagania dotyczące formy referatu i streszczeń znajdują się na stronie internetowej konferencji: ekomilitaris.wat.edu.pl w zakładce „Konferencja” – pliki do pobrania.

Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy referaty będą opublikowane w punktowanych przez MEiN czasopismach z dyscyplin architektura i urbanistyka oraz automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Zaplanowano także wydanie przez Wojskową Akademię Techniczną wybranych i zrecenzowanych referatów w formie rozdziałów monografii pod redakcją prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej Instytutu Optoelektroniki WAT.

Opłata konferencyjna (materiały konferencyjne i szkoleniowe) wraz z ewentualnym udziałem w jednym z kursów wynosi 400 zł. Wpłat należy dokonywać w terminie do 30 czerwca 2023 r. na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna
Citi Bank Handlowy SA w Warszawie, ul. Senatorska 16
numer konta: 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2023” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).

Całkowity koszt zakwaterowania i wyżywienia (wraz z uczestnictwem w ognisku integracyjnym i kolacji koleżeńskiej) przy zakwaterowaniu w pokoju dwuosobowym wynosi 1200 zł, natomiast w pokoju jednoosobowym 1500 zł. Uczestnicy konferencji mogą dokonywać wpłat w terminie do 3 września 2023 r. na konto:

AMW Rewita Kościelisko
ul. St. Nędzy Kubińca 103
34-511 Kościelisko
Bank PKO S.A.
numer konta: 38 1240 6292 1111 0010 3709 0741

z dopiskiem „EKOMILITARIS 2023” i podaniem danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko) oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (nazwa i adres instytucji, NIP).


Pliki do pobrania: