EKOMILITARIS 2001

XV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiskowa w eksploatacji kompleksów wojskowych”

Zakopane, 10 – 12 października 2001 r.

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Komitet honorowy konferencji

 • gen. broni pilot Andrzej Dulęba – Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
 • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. bryg. pilot Roman Baszuk – Szef Logistyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
 • gen. bryg. Roman Kloc – Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON
 • Michał Chałoński – Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • Jacek Lipski – Zastępca Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • płk mgr inż. Wojciech Kubis – Zastępca Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • płk dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz – Komendant Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • prof. Frantisek Boźek – Vyskov Uniwersity, Czechy
 • prof. Ayaho Miyamoto – Uniwersytet Yamaguchi, Japonia
 • prof. Jurij Worobiew – Akademia Nauk, Ukraina
 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab.inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Józef Koc – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępcy przewodniczącego

 • płk mgr inż. Marian Jeleniewicz – Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej
 • płk mgr inż. Jacek Tuchorski – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Członkowie komitetu

 • płk dr inż. Leopold Kruszka – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk mgr inż. Marian Konik – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Kraków
 • dr Jan Falkowski – Dyrektor Generalny Fundacji Kultury w Wojsku
 • dr inż. Tadeusz Truchanowicz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • por. mgr inż. Jacek Gaj – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Antoniewicz B., Koczyk H.: Analiza zmienności wskaźników zapotrzebowania na moc cieplną obiektów budowlanych z uwzględnieniem procesów termomodernizacyjnych.
 • Baryłka J., Krawczyk J.: Nowe regulacje prawne w zakresie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Baszun P., Staroszczyk Zb., Tuan Q.H.: Problemy implementacji w technologii procesów sygnałowych TI decymacyjnego filtru cyfrowego do badań szkodliwego wpływu wibracji na organizm człowieka.
 • Баженов В.Г.: Экспериментально-теоретическое исследование процессов гидровзрывной штамновки оболочечных элементов конструкций.
 • Bragov, Lomunov A., Demenko P., Kruszka L.: Experimental investigation of the dynamic compressibility and shear resistance of sand.
 • Ьрагов А. М., Ломунов А.К., Минеев Л., Крушка Л.: Использова ниее метода кольского для исследования сопровления сдвигу кератики.
 • Brejwo W., Paś J.: Charakterystyka wybranych źródeł promieniowania elektromagnetycznego z zakresu średnich częstotliwości.
 • Brejwo W., Paś J.: Charakterystyka wybranych źródeł promieniowania elektromagnetycznego z zakresu wielkich częstotliwości.
 • Brejwo W., Paś J.: Charakterystyka wybranych źródeł promieniowania elektromagnetycznego z zakresu telefonii komórkowej.
 • Brejwo W., Paś J., Przybysz Cz.: Przegląd unormowań prawnych dotyczących ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
 • Cemka F., Koss A., Wasilczuk J.: Inżynieria środowiska w eksploatacji budowli zabytkowych.
 • Dawidowicz J., Podwójci P.: Zastosowanie systemów eksportowych i sztucznych sieci neutronowych w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych.
 • Dębski W., Walczykowski P., Langowski G.: Wielokanałowy system pozyskiwania informacji obrazowej z wykorzystaniem techniki video dla potrzeb monitoringu środowiska.
 • Duda A., Grzeszczyk W.: Problemy eksploatacyjne i administracyjno-prawne zarządzania budynkami mieszkalnymi.
 • Duda A., Grzeszczyk W.: Wybrane zagadnienia osuszania zawilgoconych przegród budynków mieszkalnych.
 • Dzierzgowski M.: Efekty techniczne i ekonomiczne modernizacji kotła WR-10 z zastosowaniem nowego typu podgrzewacza wody.
 • Gaj J., Baryłka J., Krawczyk J.: Problematyka uregulowań prawnych w zakresie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących schronowych oczyszczalni ścieków.
 • Galiev S.U., Panova O.P.: Localization of resonant spherical waves.
 • Hanim S., Klepaczko J.: Effects of initial temperature on spalling.
 • Heim D., Romanowska A., Jabłoński M.: Zastosowanie kompozytów gipsowych modyfikowanych materiałem fazowo-zmiennym do akumulowania energii cieplnej w okresach temperatur umiarkowanych.
 • Janińska B.: Zastosowanie kontenerów mieszkalnych na wojskowych poligonach.
 • Jasiński J.M., Kroszczyński K., Pietrek S.: Satellite data application to the atmosphere’s state in emergency situations.
 • Jasiński J.M., Kroszczyński K., Pietrek S.: Mesoscale weather forecasting module for managemant in emergency situations.
 • Капустин С.: Оценка прочности фрагментов подземных трубопроводов присейсмических воздействиях.
 • Klemm K.: Wiatr jako czynnik kształtujący bioklimat obszarów zabudowanych.
 • Koc J.: Problemy ochrony i renaturyzacji wielkoobszarowych obiektów wojskowych.
 • Koczyk H., Antoniewicz B.: Problemy wymiarowania układów przygotowania c.w.u.
 • Kolanowski B.: Ocena możliwości zastosowania algorytmu badania promienia krzywizny łamanej w komputerowej generalizacji kartograficznej.
 • Kołodziejczyk W.: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
 • Konca P., Szulc J.: Optymalizacja wielokryterialna składu kompozytu na bazie gipsu syntetycznego.
 • Konieczny K., Rafa J.: Modelowanie procesu filtracji membranowej wód naturalnych.
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Experimental studies of thermal conducctivity of insulating paints.
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Przyczyny fizyczne zjawiska redukcji przewodności cieplnej w ośrodkach o dużej grubości optycznej.
 • Konopka E., Grzeszczyk S.: Beton jako ochrona zabezpieczająca wody gruntowe.
 • Krzewiński R., Spychała A.: Ocena oddziaływania wybuchów w akwenie na środowisko i otaczające obiekty.
 • Marczak J.: Ekologiczne usuwanie wtórnych nawarstwień z dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze.
 • Marczak J., Gawlikowski A., Młodzianko A., Wypych M., Zygmunt M.: Poligon laserowy – aspekty ekologiczne.
 • Orzechowska M.: Analiza uszkadzalności wiejskich sieci wodociągowych z zastosowaniem teorii niezawodności.
 • Orzechowska M.: Ocena niezawodności działania wybranych wiejskich ujęć wód podziemnych.
 • Pietrek S., Jasiński J.M.: Wpływ warunków atmosferycznych na zapotrzebowanie energii dla celów bytowych.
 • Rożniakowski K., Klemm P.: Zastosowanie laserowej deformacji powierzchni cieczy do wyznaczania temperaturowego współczynnika napięcia powierzchniowego.
 • Rymsza J.: Fast method of determining the military load class of road bridge structures according to applied in NATO armed forces standards.
 • Sciesiński K., Bzdęga J.: Instalacje i urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne w obiektach schronowych.
 • Stepanov G., Kharchenko V., Kruszka L.: Computer simulation of a steel rod penetration inro heavy plates from steel and aluminum alloy at elevated velocity.
 • Stepanov G., Zubov V., Kruszka L.: Analysis of the aluminium alloy resistance to the penetration of a steel rod at veloscities up to 500 m/s.
 • Szer J., Klemm P., Różniakowski K., Wojtatowicz T.: Zastosowanie metody stykowej do badania mikrostruktury geometrycznej powierzchni tynków.
 • Szychta E., Szafraniec A., Szychta L.: Wpływ sterowania pomp na efekt cieplarniany.
 • Truchanowicz T.: Bilansowanie procesu technologicznego za pomocą macierzy przepływów międzywęzłowych.
 • Truchanowicz T.: Liniowe modele decyzyjne w gospodarowaniu odpadami.
 • Walery M.: Segregacja i recykling wybranych odpadów jako podstawowa metoda ochrony środowiska w Polsce.
 • Wieczorek A.: Jakość wody do picia w budowlach ochronnych i obronnych na tle nowych przepisów.
 • Wiśniewski E.: Uwarunkowania prawne w budownictwie mieszkaniowym.
 • Vorabiev Y., Kovtun A. V., Kruszka L.: The realization of non parachute freight drops in maintenance of salvage operations.
 • Vorobiev Y., Kolodjażny A., Yareshchenko V., Kruszka L.: Highspeed photographic pecording in study of hydroplastic problems.
 • Воробьев Ю., Колодяжный А. Крушка Л. Ярещенко В.: Высокоскоростные испытания материалов с учетом переменной скорости беформации.
 • Воробьев Ю., Колодяжный А. Крушка Л. Ярещенко В.: О высокоскоростных прочностных испытанях материалов в условиях безрывного загрязнения.