EKOMILITARIS 2002

XVI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologiczne i energooszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe”

Zakopane, 4 – 6 września 2002 r.

Honorowy patronat

 • Marek Pol – Wicepremier, Minister Infrastruktury

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • Departament Infrastruktury MON

Komitet honorowy konferencji

 • Marek Pol – Wicepremier, Minister Infrastruktury
 • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. bryg. Roman Kloc – Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON
 • Andrzej Jaworski – Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • prof. dr inż. Marek Bryx – Podsekretarz stanu ds. budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury

Członkowie komitetu

 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Jan Marczak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Józef Koc – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Paszkowski – Szkoła Wyższa Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska

Komitet organizacyjny

Przewodniczący

 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępcy przewodniczącego

 • płk mgr inż. Ryszard Piwowarczyk – Ministerstwo Infrastruktury
 • płk mgr inż. Marian Stokwisz – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Członkowie komitetu

 • płk dr inż. Stanisław Wilczkowiak – Ministerstwo Środowiska
 • płk mgr inż. Jerzy Krawczyk – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • mgr Zbigniew Sierszuła – Ministerstwo Infrastruktury
 • dr Jan Falkowski – Dyr. Gen. Fundacji Kultury w WojskuARTWOJ
 • ppłk dr hab. inż. Piotr Koniorczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • ppłk mgr inż. Leszek Łuczak – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • ppłk mgr inż. Dariusz Jackowski – Departament Infrastruktury MON

Wykaz referatów

 • Baryłka J., Borkowski.: O potrzebie kontroli stanu utrzymania budowli ochronnych dla ludności.
 • Baryłka J., Krawczyk J.: Działania organów nadzoru budowlanego w czasie prowadzenia kontroli utrzymania budowli ochronnych dla ludności.
 • Błażejewski S., Liss G., Piekart A.: Propozycja organizacji gospodarki odpadami w Siłach Zbrojnych RP z dostosowaniem do prawodawstwa polskiego.
 • Brejwo W., Paś J.: Podstawy teoretyczne ograniczenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na środowisko za pomocą ekranowania.
 • Bujak J., Muzyczuk P.: Modernizacja systemu utylizacji odpadów medycznych Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • Dawidowicz J., Tuz P.K.: Sieci neuronowe typu MLP do weryfikacji średnic rurociągów wodociągowych.
 • Dawidowicz J., Grabarczyk K.: Ocena strat ciśnienia w obliczeniach sieci wodociągowej przy użyciu sztucznych sieci neuronowych.
 • Dawidowicz J., Grabarczyk K.: Indywidualne rozwiązania odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków bytowo-gospodarczych w warunkach zabudowy rozproszonej.
 • Dolecka J.: Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków szpitalnych.
 • Duda A., Grzeszczyk W.: Aktualne zmiany w przepisach dotyczących eksploatacji i zarządzania budynkami mieszkalnymi.
 • Duda A., Grzeszczyk W.: Wybrane problemy techniczne remontowanych budynków mieszkalnych.
 • Gałązka J., Kałamajska Z.: Wybrane zagadnienia techniczne związane z dotrzymywaniem warunków cieplnych w nowych budynkach mieszalnych.
 • Gaj J.: Wymagania techniczne dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w obiektach obronnych.
 • Grabarczyk L., Garbicz M.: Problemy techniczno-finansowe związane z gospodarką cieplną w zasobach mieszkaniowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 • Grabarczyk L.: Zagrożenia wód powierzchniowych wynikające ze skażenia substancjami ropopochodnymi.
 • Grzeszczyk S.: Nowoczesne materiały kompozytowe stosowane w budownictwie.
 • Heim D., Klemm P.: Wymiana ciepła z gruntem w nieogrzewanych budowlach podziemnych.
 • Ickiewicz I.: Głębokość przemarzania gruntów budowlanych na obszarze Polski.
 • Klemm K., Jabłoński M.: O sposobach osłabiania przepływu powietrza w terenach zabudowanych.
 • Kołodziejczyk W., Płuciennik M.: Patologia krajowej praktyki stosowania modelu indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania.
 • Kowalski M., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Badania przewodności cieplne powłok akrylowych z mikrowtrąceniami w postaci próżniowych pęcherzyków ceramicznych.
 • Kowalski M., Koniorczyk P., Zmywaczyk J.: Badania opory cieplnego i współczynnika przenikania ciepła powłok akrylowych z mikrowtrąceniami w postaci próżniowych pęcherzyków ceramicznych.
 • Kusak K.: Efekty ekologiczne i ekonomiczne modernizacji systemów ciepłowniczych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Oddziale Terenowym Rzeszów.
 • Maziejuk M. Ceremuga M., Zietek S.: Sygnalizatory skażeń chemicznych i promieniotwórczych stosowane do ochrony obiektów ruchomych i stacjonarnych.
 • Mierczyk Z.: Zastosowanie metod optoelektronicznych do pomiaru zanieczyszczeń powietrza.
 • Muzyczuk P., Bujak J.: Oddziaływanie na środowisko zakładu termicznej utylizacji odpadów medycznych Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • Nurzyński J.: Ochrona przed hałasem od urządzeń wentylacyjnych budowli podziemnych na przykładzie warszawskiego metra.
 • Orzechowska M., Walery M.: Energochłonność działania małych stacji wodociągowych w świetle danych eksploatacyjnych.
 • Orzechowska M., Walery M.: Sposoby minimalizacji wpływu ścieków opadowych na odbiornik.
 • Owczarek S., Sidorowicz P.: Ocena efektywności kosztowo-energetyczne budynków z warstwową strukturą obudowy.
 • Owczarek S.: Efektywność energetyczno-kosztowa budynków mieszkaniowo-biurowych.
 • Paś J., Brejwo W.: Wstępne wyniki badań oceny skuteczności ograniczania oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na środowisko za pomocą ekranowania.
 • Piowowarczyk R., Bąk L.: Polityka resortu infrastruktury w zakresie budownictwa ochronnego i obronnego.
 • Romanowska A.: Zastosowanie programu ENERGY-10 do analizy termo-modernizacyjnej adaptacji budynku klubu garnizonowego na budynek mieszkalny.
 • Rożniakowski K., Klemm P.: Laserowa ablacja wieloskładnikowej warstwy wierzchniej z powierzchni stali Fe 3% Si.
 • Sciesiński K., Bzdęga J., Korcz S.: Mapa poziomów natężeń hałasu w schronie.
 • Sciesiński K., Bzdęga J., Korcz S.: Zagadnienie oświetlenia w schronach.
 • Szcześniak Zb.: Odporność zaworów przeciwwybuchowych w warunkach działania bomb paliwowo-powietrznych.
 • Tarchała D.: Ekonomiczny aspekt modernizacji systemu klimatyzacji w dużym obiekcie podziemnym.
 • Tuz P.K., Gwoździej-Mazur J.: Problemy określania zużycia wody w budynkach wielorodzinnych.
 • Tuz P.K., Gwoździej-Mazur J.: Wybrane problemy rozliczania wody w budynkach wielorodzinnych.
 • Walery M., Orzechowska M.: Racjonalne metody zarządzania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Walery M., Orzechowska M.: Finansowe aspekty systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
 • Wasilczuk J., Marczak J.: Potrzeba modernizacji urządzeń i instalacji stanowiących wyposażenie techniczne budowli schronowych.