EKOMILITARIS 2003

XVII Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologiczne i energooszczędne budownictwo oraz mieszkalnictwo wojskowe”

Zakopane, 3 – 5 września 2003 r.

Honorowy patronat

 • Marek Pol – Wicepremier, Minister Infrastruktury

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Politechnika Białostocka
 • Logistyka Dowództwa Wojsk Lądowych
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • płk rez. prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępcy przewodniczącego

 • mgr Piotr Urbankowski – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Członkowie komitetu

 • płk rez. dr inż. Jan Marczak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Stanisław Wilczkowiak – Ministerstwo Środowiska
 • płk mgr inż. Ryszard Piwowarczyk – Ministerstwo Infrastruktury
 • płk mgr inż. Jerzy Krawczyk – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • płk rez. mgr inż. Stanisław Rumin – Logistyka Dowództwa Wojsk Lądowych
 • płk mgr inż. Tadeusz Głowacki – Departament Infrastruktury MON
 • płk mgr inż. Eugeniusz Chwesiuk – Stołeczny Zarząd Infrastruktury
 • ppłk mgr inż. Leszek Łuczak – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • dr Jan Falkowski – Dyrektor Generalny Fundacji Kultury w WojskuARTWOJ
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka

Wykaz referatów

 • Adamski M.: Naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe z zamkniętą przestrzenią gazową.
 • Baryłka J., Krawczyk J.: Wyniki kontroli budowli ochronnych dla ludności z uwagi na spełnianie wymogów prawa budowlanego.
 • Baryłka J., Krawczyk J.: Wyniki kontroli strzelnic zlokalizowanych na terenach zamkniętych, z uwagi na spełnianie wymogów prawa budowlanego.
 • Baryłka J.: Ewolucja pojęciateren zamkniętyw przepisach prawa.
 • Bąk G.: Raconalizacja rozwiązań konstrukcyjnych fundamentów budynków z lekkimi ścianami murowanymi.
 • Besler G., Besler M.: Stan naszego środowiska i energetyka.
 • Bieliński M.: Wybrane elementy recyklingu materiałowego tworzyw.
 • Brejwo W., Paś. J.: Pola elektromagnetyczne przy wewnętrznych liniach zasilających.
 • Brejwo W., Paś. J.: Wpływ wybranych źródeł światła na elektroklimat w pomieszczeniach.
 • Ciurapiński W., Szustakowski M., Pawłowski M.: Integracja systemów zabezpieczających funkcjonowanie i ochronę budynku inteligentnego.
 • Dawidowicz J., Tuz P.K., Smolarkiewicz M.: Bierna ochrona przeciwpożarowa w instalacjach budowlanych.
 • Dawidowicz J., Mikołajczyk M., Podwójci P.: Analiza uszkodzeń przewodów sieci wodociągowej Płocka w latach 1990, 1995 i 2001.
 • Dawidowicz J.: Zastosowanie systemu ekspertowego PC-SHELL do oceny wariantów systemów wodociągowych.
 • Dolecka J., Orzechowska M.: Systematyka odpadów promieniotwórczych w świetle obowiązującego prawodawstwa.
 • Duda A., Grot A.: Aktualne zmiany w przepisach prawnych dotyczących eksploatacji budynków mieszkalnych.
 • Gaj J.: Systemy ściekowe małych obiektów funkcjonujących niezależnie.
 • Garbarczyk K.: Odprowadzanie ścieków deszczowych ze zlewni mieszkaniowych.
 • Grzeszczyk S.: Możliwości wykorzystania unikalnych właściwości betonów samozagęszczalnych.
 • Ickiewicz I.: Budownictwo spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju.
 • Ickiewicz I.: Niesprawna wentylacja grawitacyjna. Przyczyny i skutki na przykładzie wybranych budynków.
 • Ickiewicz I.: Drgania i hałas w zrównoważonym ekosystemie.
 • Koniorczyk P., Zywaczyk J., Zapotoczna-Sytek G.: Badania mineralogiczne wybranych autoklawizowanych betonów komórkowych.
 • Koniorczyk P., Zywaczyk J., Zapotoczna-Sytek G.: Badania porowatości wybranych autoklawizowanych betonów komórkowych.
 • Koss A., Marczak J.: Laser w konserwacji obiektów kamiennych.
 • Łakomy R., Bzdęga J.: Koncepcja założeń komputerowego systemu pomiarów i kształtowania mikroklimatu w schronie.
 • Mierczyk Z.: Wieloczujnikowe systemy monitoringu atmosfery.
 • Muzyczuk P., Bujak J.: Monitoring emisji do atmosfery szkodliwych substancji powstających w wyniku termicznego recyklingu odpadów medycznych.
 • Orzechowska M., Dolecka J.: Oddziaływanie dróg na środowisko przyrodnicze.
 • Orzechowska M., Walery M.: Wpływ eksploatacji dróg na klimat akustyczny.
 • Piwowarczyk R., Bąk L.: Nadzwyczajne zagrożenia obiektów budowlanych.
 • Podwójci P., Walery M.: Recykling a odpady opakowaniowe.
 • Podwójci P., Walery M.: Podstawy wykorzystania biopaliw w Polsce.
 • Policht S., Sobański P., Koss A., Wasilczuk J.: Propozycja rozwiązania probleu klimatyzacji Kaplicy NMP na Jasnej Górze.
 • Puszkar L.: Ocena stopnia rekultywacji terenów zdegradowanych emisjami przemysłowymi przy zastosowaniu bioindykatorów florystycznych.
 • Puszkar T.: Ocena stopnia rekultywacji terenów zdegradowanych emisjami przemysłowymi przy zastosowaniu bioindykatorów faunistycznych.
 • Rudczyk-Malijewska E., Sarosiek W.: Wadytermiczneprojektów architektoniczno-budowlanych. Badania terenowe.
 • Sarosiek W. Rudczyk-Malijewska E.: Techniczno-ekonomiczne aspekty termomodernizacji dużego obiektu użyteczności publiczne.
 • Sarosiek W., Święcicki A.: Termomodernizacja grupy szkół – efekty energetyczne i finansowe.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Eksploatacja energooszczędnego budynku jednorodzinnego – wyniki badań.
 • Sarosiek W., Stachniewicz R.: Efektywność termomodernizacji obiektów szpitalnych (budynki, sieć ciepłownicza, źródło ciepła).
 • Sciesiński K., Bzdęga J.: Węzeł zabiegów specjalnych w obiektach schronowych.
 • Stachniewicz R.: Opłacalność termomodernizacji przegród zewnętrznych budynków przy uwzględnieniu źródła ciepła.
 • Szcześniak Zb.: Schrony przeznaczone do ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego.
 • Szcześniak Zb.: Charakterystyczne uwarunkowania rozwiązań współczesnych schronów.
 • Śliwińska E., Śliwowski L.: Kominki – romantyczne i toksyczne.
 • Trębicka A.: Muzeum-Pałac w Wilanowie. Wybrane zagadnienia związane z kierunkami konserwacji i modernizacji.
 • Urbanowicz G.: Analiza możliwości lokalizacji obiektów do magazynowania materiałów wybuchowych w świetle obowiązujących przepisów.
 • Walery M., Orzechowska: Rynek opakowań i odpadów opakowaniowych.
 • Wasilczuk J., Gaj J., Jaskanis P., Marczak J.: Muzeum-Pałac w Wilanowie. Wybrane zagadnienia związane z kierunkami konserwacji i modernizacji.
 • Wasilczuk J., Gaj J., Marczak J.: Problemy cieplno-wilgotonościowe występujące w zabytkowych kaplicach katedry wawelskiej.
 • Wasilczuk J., Gaj J., Koss A.: Problemy grzewczo-wentylacyjne związane z konserwacją i restauracją zabytkowej archikolegiaty romańskiej z XII wieku w Tumie k. Łęczycy.