EKOMILITARIS 2005

XIX Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”

Zakopane, 5 – 7 września 2005 r.

Honorowy patronat

 • Janusz Zemke – Sekretarz Stanu, I Zastępca Ministra Obrony Narodowej

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Politechnika Białostocka
 • Logistyka Dowództwa Wojsk Lądowych
 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • płk dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. dr inż. Jan Marczak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk mgr inż. Ryszard Piwowarczyk – Ministerstwo Infrastruktury
 • płk mgr inż. Jerzy Krawczyk – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • płk rez. mgr inż. Stanisław Rumin – Logistyka Dowództwa Wojsk Lądowych
 • ppłk mgr inż. Leszek Łuczak – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • ppłk mgr inż. Dariusz Zielonka – Oddział RegionalnyMazowszeWojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • mjr rez. mgr inż. Jacek Paź – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • mgr Barbara Zalewska – Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wykaz referatów

 • Adamski M.: Spiralny wymiennik ciepła wentylacyjnego.
 • Baryłka J., Baryłka A.: System nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce.
 • Besler G. J., Besler M.: Ekologia i ekonomika produkcji energii.
 • Bieliński K., Flizikowski J.: Mechatroniczne urządzenia do monitorowania technologii.
 • Bieliński M., Kwasiński M., Muzyczuk P.: Wybrane wskaźniki do oceny właściwości użytkowych tworzyw porowatych.
 • Brejwo W., Paś J.: Elektromagnetyczne zagrożenia dla instalacji i urządzeń w budowlach związane z wybuchami nuklearnymi.
 • Brejwo W., Paś J.: Pola małej częstotliwości przy wybranym sprzęcie elektronicznym powszechnego użytku.
 • Cichorski W.: Obszar oddziaływania obiektów radiolokacyjnych w świetleprzepisów ustawy prawo budowlane.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Detektory promieniowania temperaturowego.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Współczesne systemy zamknięć.
 • Dolecka J.: Problemy gospodarki ściekowej w obiektach szpitalnych.
 • Duda A., Grot A.: Aktualne zmiany wybranych przepisów w procesie budowlanym.
 • Filipiak K., Gaj J.: Współczesne problemy w eksploatacji obiektów schronowych w Polsce.
 • Furtak L.: Wymagania techniczne instalowania kotła opalanego gazem w pojedynczym mieszkaniu zlokalizowanym w budynku wielorodzinnym.
 • Górecka A., Szer J.: Badanie porównawcze zdolności transmisyjnych iabsorpcyjnych szkła klejonego i zwykłego.
 • Ickiewicz I.: Izolacje transparentne w polskich warunkach klimatycznych.
 • Ickiewicz I.: Ocena materiałów budowlanych jako źródła niebezpiecznych substancji.
 • Ickiewicz J.: Harmonizacja wymagań dotyczących ochrony środowiskaprzed hałasem.
 • Jabłoński M., Dulak L., Żuchowski R.: Weryfikacja pomiarowa obliczeń symulacyjnych izolacyjności akustycznej pomiędzy pomieszczeniami z uwzględnieniem bocznego przenoszenia dźwięku.
 • Jezierski W., Rudczyk-Malijewska E., M onastyrew P.: Zmiana masy płyt z wełny mineralnej w wentylowanych elewacjach budynków.
 • Kawecki J.: Rola badań doświadczalnych w diagnozie dynamicznej budynków mieszkalnych.
 • Klemm K.: Ocena warunków mikroklimatu wietrznego dla makro terenu zurbanizowanego.
 • Kołodziński E.: Komputerowe wspomaganie zarządzania eksploatacją obiektów wojskowych.
 • Kopczyński K., Kwaśny M., Mierczyk Z.: Optoelektroniczne systemy wykrywania zagrożeń biologicznych.
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Wieczorek A.: Efekt redukcji przewodności cieplnej w aspekcie modelu dwustrumieniowego dla ośrodków absorbujących, emitujących i rozpraszających promieniowanie.
 • Koss A., Marczak J.: Analiza chemiczna i strukturalna dzieł sztuki w oparciu o techniki laserowe.
 • Krawczyk J.: Ustawowe obowiązki uczestników procesu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych.
 • Krzewiński R.: Potencjalne zagrożenia wywoływane przez obiekty do przechowywania materiałów wybuchowych.
 • Makowiecki J.: Ekonomia i wymagania higieny w systemach wentylacyjnych.
 • Mierczyk Z.: Optoelektroniczne systemy oświetleniowe.
 • Mňahončáková E., Jiřičková M., Černý R., Grzeszczyk S.: Mrozoodporność i właściwości wilgotnościowe betonów samozagęszczalnych.
 • Puszkar L.: The content of Fe and Mn in the thalli of the lichen xanthoria parietina (l.)th.fr. in the area affected by nitrogen fertilizer plant in Pulawy
 • Puszkar T.: Zwierzęta w środowisku mieszkalnym – analiza konfliktów na przykładzie psów.
 • Rdzak M., Besler G. J.: Energia odnawialna w kształtowaniu mikroklimatu pomieszczeń drogą pośredniego ogrzewania płaszczyznowego.
 • Romanowska A., Szymor M.: Pasywne wykorzystywanie energii słonecznej za pomocą stref buforowych w architekturze i konstrukcjach ze szkła.
 • Rosiński M., Spik Z.: Analiza kosztów w budynkach wyposażonych w nowoczesne instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne w aspekcie odzyskiwania ciepła.
 • Rudczyk-Malijewska E., Sarosiek W., Święcicki A.: Techniczne i ekonomiczne aspekty termomodernizacji przeprowadzonej w różnych budynkach.
 • Rudczyk-Malijewska E. Święcicki A.: Termomodernizacja budynków podpiwniczonych – przykłady realizacji różnych metod docieplenia przegród piwnic nieogrzewanych
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Przykłady zastosowania termowizji w diagnostyce cieplnej budynków.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Termomodernizacja budynków wielkopłytowych – (koszty i efekty) na przykładzie systemu OWT.
 • Szer J.: Absorpcja promieniowania słonecznego przez powierzchnie tynkówakrylowych w zakresie dalszej podczerwieni.
 • Stachniewicz R.: Benchmarking energetyczny i ekologiczny wybranych budynków szkolnych położonych w północno-wschodnim rejonie Polski.
 • Sobiech M., Wasilczuk J.: Wnioski z projektowania i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych.
 • Szustakowski M., Pałka N., Ciurapiński W., Szymczak J.: Od inteligentnego budynku do inteligentnego osiedla.
 • Wasilczuk J., Sobiech M.: Zadania organów nadzoru budowlanego w zakresie spraw dotyczących bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 • Urbanowicz G.: Uwzględnianie wpływu zagrożeń występujących w środowisku na wyposażenie instalacyjne budowli ochronnych.
 • Wolski L., Jelec P. A., Kamiński A.: Studium mikroklimatu jako niezbędna podstawa do prawidłowego zaprojektowania systemu ogrzewczego w obiekcie zabytkowym.