EKOMILITARIS 2007

XXI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”

Zakopane, 10 – 14 września 2007 r.

Honorowy patronat

 • Mirosław Barszcz – Minister Budownictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania W Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Departament Infrastruktury Mnisterstwa Obrony Narodowej

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie komitetu

 • prof. dr hab. inż. Jan Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • płk dr hab. inż. Zbigniew Bielecki, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
 • prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Politechnika Białostocka
 • płk dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Edward Kołodziński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
 • prof. Andrzej Koss – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Jan Marczak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Jan Misiak – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. Tadeusz Puszkar – Uniwersytet Rzeszowski
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • płk dr inż. Ryszard Piwowarczyk – Ministerstwo Transportu
 • płk mgr inż. Jerzy Krawczyk – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • płk rez. mgr inż. Krzysztof Kusak – Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
 • płk mgr inż. Mirosław Neska – Logistyka Pomorskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr inż. Zbigniew Skolimowski – Logistyka Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr inż. Dariusz Świderski – Departament Infrastruktury MON
 • dr inż. Wiesław Sarosiek – Politechnika Białostocka
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • mgr inż. Jacek Paś – Wojskowa Akademia Techniczna

Relacja

W dniach 10 – 14 września 2007 w Zakopanem odbyła się kolejna XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Ekologiczne i energooszczędne budownictwo”.

Głównym organizatorem konferencji była Wojskowa Akademia Techniczna, a współorganizatorami: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Politechnika Białostocka oraz Departament Infrastruktury MON.

W konferencji wzięło udział łącznie 155 osób w tym część z zagranicy (z Niemiec, Czech i Rosji).

Zaprezentowano 51 referatów przygotowanych głównie przez przedstawicieli 17 krajowych i zagranicznych uczelni.

Największe zainteresowanie uczestników konferencji wzbudziły referaty:

 • Sensory i systemy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa – płk dr hab. inż. Z. Mierczyk, WAT,
 • Obliczeniowe i rzeczywiste zużycie ciepła budynków – dr inż. W Sarosiek, Politechnika Białostocka,
 • Ocena zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynkach – prof. M. Rosiński, Politechnika Warszawska,
 • Systemy na bazie betonu o bardzo dużej wytrzymałości jako ochrona zabezpieczająca wody gruntowe – prof. E. Konopka, Politechnika w Stuttgarcie (Niemcy),
 • Psy, myszy i gołębie jako przykładowe wektory pasożytów w środowisku mieszkalnym – prof. T. Puszkar, Uniwersytet Rzeszowski.

Celem konferencji było stworzenie płaszczyzny współpracy umożliwiającej szerokie wykorzystywanie opracowań naukowo-badawczych i doświadczeń praktyków w zakresie projektowania, eksploatacji i monitorowania ekologicznych oraz energooszczędnych składników infrastruktury budownictwa oraz budowli schronowych i zabytkowych.

Konferencja EKOMILITARIS 2007 została zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra Budownictwa Pana Mirosława Barszcza, który w przedmowie do materiałów konferencyjnych napisał m.in.:

„[…] cenną inicjatywą uczestników ubiegłorocznej, XX jubileuszowej konferencji z cyklu EKOMILITARIS, było podjęcie zobowiązania wspólnego opracowania monografii dotyczącej nowych technologii w budownictwie. Mam nadzieję, że składająca się z 19 rozdziałów monografia pt. „Nowoczesne technologie dla budownictwa” napisana przez pracowników naukowych z 8 krajowych uczelni, głównie politechnicznych oraz z resortu Obrony Narodowej, będzie dobrze służyła rozwojowi i unowocześnianiu naszego budownictwa […]”.

Należy nadmienić, że wydawcą publikacji jest Wojskowa Akademia Techniczna.

W tym roku Minister Budownictwa przyznał 6 odznaczeń dla uczestników konferencji za wybitne zasługi dla budownictwa.

Złote odznaki „Za Zasługi dla Budownictwa” otrzymali:

 • prof. Grzegorz Bąk – WAT
 • prof. Wojciech Dornowski – WSEiZ w Warszawie
 • prof. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • prof. Marian Rosiński – Politechnika Warszawska
 • płk Leszek Łuczak – BP WAM

Kapituła Wyróżnień EKOMILITARIS za osobiste zasługi w przybliżaniu polskiego budownictwa do standardów unijnych przyznała wieloletniemu Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Budownictwa panu Piotrowi Styczniowi pamiątkową szablę. Ponadto wyróżniający się w pracy zawodowej uczestnicy konferencji zostali uhonorowani buzdyganami: prof. Jan Misiak – rektor WSEiZ, prof. Edward Kołodziński – UW-M w Olsztynie, prof. Ireneusz Płuska – ASP Kraków i ppłk mgr inż. Józef Szeliga – POW.

Duże zainteresowanie uczestników konferencji zwłaszcza z Rejonowych Zarządów Infrastruktury, Oddziałów Regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz Oddziałów Zarządców Nieruchomości Sp z o.o. WAM z terenu całej Polski wzbudziły prezentacje oraz stoiska wystawowe firm, prekursorów nowych rozwiązań technicznych w ekologicznym i energooszczędnym budownictwie. tj. BMETERS I THERMAFLEX.

W czasie trwania konferencji, kadra naukowo-dydaktyczna różnych uczelni prowadziła zajęcia na specjalistycznym 36-godzinnym kursie pt. „Eksploatacja infrastruktury techniczno-budowlanej uwzględniająca wymagania energooszczędności, mikroklimatu wnętrz oraz ochrony środowiska” adresowanym głównie do przedstawicieli wojska zajmujących się eksploatacją obiektów budowlanych: koszarowych i mieszkaniowych.

Ww. kurs ukończyło pozytywnie 35 osób. Uroczyste wręczenie zaświadczeń podpisanych przez rektora WAT oraz komendanta WTW odbyło się w dniu 8 października 2007 r. w głównym gmachu WAT.

Wykaz referatów

 • Baryłka J., Baryłka A.: Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej i organów nadzoru budowlanego w kształtowaniu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
 • Besler G.J., Besler M.: O współczesnym ociepleniu na naszym globie.
 • Bieliński K.S., Flizikowski J.: System aktywnego monitorowania obiektów technicznych.
 • Bieliński M., Muzyczuk P.: Przetwórstwo i użytkowanie barierowych opakowań polimerowych.
 • Bieniek Z.: Samodzielnie sztywne struktury prętowo-cięgnowe jako zespoły czworościennych modułówTensegrity”.
 • Bieniek Z.: Czworościan jako elementarna forma składowa modularnych strukturTensegrity”.
 • Cichorski W.: Książka obiektu budowlanego w świetle uregulowań ustawy Prawo Budowlane.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Rozwiązania techniczne budynków inteligentnych – system EIB.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.Pełka P.: Badania temperaturowe central alarmowych w aspekcie ich niezawodności.
 • Dornowski W.: Numeryczny sposób określania nośności słupów żelbetowych wykonanych z betonów wysokowartościowych.
 • Dzierzgowski M.: Regulacja systemów ciepłowniczych – efekty dla dostawcy ciepła.
 • Dzierzgowski M.: Regulacja instalacji centralnego ogrzewania – efekty dla odbiorców ciepła.
 • Езерский, В.А., Ельчищева Т.Ф.,Kosior-Kazberuk М.: Верификация значений коэффициента теплопроводности засоленных стеновых материалов.
 • Ezerskiy V., Rudczyk-Malijewska E., MonastyrewP. : Stan wilgotnościowy ocieplonych ścian zewnętrznych z elewacjami wentylowanymi.
 • Głowacka-Reszka L., Bieliński M.: Właściwości i zastosowanie w budownictwie kompozytów drewno-tworzywo polimerowe.
 • Grzeszczyk S., Rovnanikova P. : Wpływ cementu żużlowego CEM III na właściwości mieszanki betonowej samozagęszczającej się.
 • Harmata W., Maziejuk M.: Urządzenia do wykrywania skażeń w zastosowaniu do monitorowania działania obiektów schronowych.
 • Jabłoński M.: Wpływ zmian wilgotności i temperatury w pomieszczeniu na parametry akustyczne audytorium.
 • Jasiński K., Gaj J.: Systemy cieplne w kompleksach wojskowych – stan istniejący i kierunki modernizacji.
 • Kołodziński E., Czerpak P., Wyglądała I., Zalewska B.: Komputerowe wspomaganie zarządzania utrzymaniem dóbr kultury podlegających ochronie.
 • Konca P.: Wpływ promieniowania UV-A na trwałość barwy akrylowych wypraw cienkowarstwowych.
 • Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Kowalski M., Gaj J.: Wybrane problemy związane z określaniem parametrów termofizycznych metodą cieplnego wymuszenia impulsowego.
 • Konopka E.: Systemy na bazie betonu o bardzo dużej wytrzymałości jako ochrona zabezpieczająca wody gruntowe.
 • Koss A., Marczak J.: Wykorzystanie laserów w oczyszczaniu obiektów kamiennych – zalety i wady.
 • Krawczyk J.: Obowiązki zarządców obiektów budowlanych wynikające ze zmian wprowadzonych do ustawy Prawo Budowlane.
 • Makowiecki J., Girdwoyń A., Targowski L.: Bilansowanie strumieni powietrza w pomieszczeniach bloków operacyjnych w szpitalach.
 • Mierczyk Z.: Sensory i systemy monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Misiak J., Stachura S.: Stateczność dynamiczna płyty z żebrem przy obciążeniu harmonicznym. Metoda bilansu harmonicznych.
 • Misiak J., Stachura S.: Stateczność dynamiczna płyty z żebrem przy obciążeniu harmonicznym. Metoda całkowania bezpośredniego.
 • Ostrowski R., Marczak J.: Laserowe czyszczenie obiektów specjalnych.
 • Paś J., Dąbrowski T.: Wpływ zmian napięcia zasilania i temperatury na parametry czujek adresowalnych instalowanych w systemach bezpieczeństwa.
 • Paś J.: Kształtowanie elektroklimatu w pomieszczeniach przez elektroniczne przyrządy pomiarowe.
 • Paś J.: Wpływ wybranych przyrządów pomiarowych na elektroklimat w pomieszczeniach.
 • Pieńko B., Szcześniak Z.: Odpowiedź dynamiczna jednorodnych belek ciągłych na działanie napływającej fali uderzeniowej.
 • Popis J, Jaszczyk J., Łeszczyński G.: Przegląd nieruchomości zabytkowych znajdujących się w trwałym zarządzie MON.
 • Puszkar L.: Rośliny lecznicze stosowane w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
 • Puszkar T.: Psy, myszy i gołębie jako przykładowe wektory pasożytów w środowisku mieszkalnym.
 • Rosiński M., Furtak L., Stępień A.: Wpływ jakości spalania na efekt energetyczny przeponowej nagrzewnicy powietrza zasilanej kompozycją biopaliwa.
 • Rosiński M., Spik Z.: Ocena zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budownictwie mieszkaniowym.
 • Rudczyk-Malijewska E., Stachniewicz R.: Termomodernizacja budynków na terenie północno-wschodniej Polski – efekty ekologiczne i energetyczne.
 • Rudczyk-Malijewska E., Święcicki A.: Wpływ jakości obudowy budynku na jego zapotrzebowanie na ciepło.
 • Rycyk A., Sarzyński A. Skrzeczanowski W.: Zjawiska fizyczne zakłócające pomiary prowadzone metodą spektroskopii emisyjnej wzbudzanej laserem.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Obliczeniowe i rzeczywiste zużycie ciepła budynków – analiza przyczyn rozbieżności.
 • Sarosiek W., Sadowska B.: Charakterystyka najczęściej spotykanych wad termicznych budynków – na podstawie diagnostyki termowizyjnej.
 • Sarzyński A.: Zastosowanie piezoelektrycznych czujników ciśnienia typu PVDF do badania mechanicznych właściwości materiałów i detekcji naprężeń.
 • Stachniewicz R.: Analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych optymalnego zakresu termomodernizacji w budynkach.
 • Stempniak A.: Modernizacja kotłowni węglowych z wykorzystaniem kogeneracyjnej produkcji ciepła i prądu elektrycznego.
 • Strąk H., Kusak K.: Efekty ekonomiczne i ekologiczne oraz problemy eksploatacyjne po termomodernizacji zasobu mieszkaniowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
 • Szulc W., Rosiński A.: Eksploatacyjno-niezawodnościowe problemy rozproszonego systemu bezpieczeństwa w obiekcie specjalnego przeznaczenia.
 • Urbanowicz G.: Katastrofy budowlane w latach 1996 – 2006.
 • Wasilczuk J.: Zagrożenia mikroklimatu wnętrza budowli schronowych.