EKOMILITARIS 2010

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”

Zakopane, 7 – 10 września 2010 r.

Organizator

 • Wojskowa Akademia Techniczna

Współpraca

 • Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie Komitetu

 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk rez. dr inż. Roman Jóźwik – Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr inż. Gerard Jan Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Bielecki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • prof. dr hab. inż. Józef Gacek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Stefania Grzeszczyk – Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. Brunon Hołyst – Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Marek K. Janiak – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Warszawie
 • dr hab. inż. Edward Kołodziński, prof. UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Luft – Politechnika Radomska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Neffe – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr hab. inż. Andrzej Skomra, prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Elżbieta Szychta – Politechnika Radomska
 • prof. dr hab. inż. Marian Wnuk – Wojskowa Akademia Techniczna

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący

 • płk dr inż. Krzysztof Kopczyński – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • ppłk dr inż. Roman Ostrowski – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk dr Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 • ppłk dr inż. Jacek Gaj – Departament Infrastruktury MON
 • mgr inż. Krzysztof Kusak – Biuro Prezesa WAM
 • mgr Jadwiga Mierczyk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

RELACJA

W dniach 7 – 10 września br. w WZW „Zakopane – Kościelisko” odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu EKOMILITARIS pt. „Ochrona ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”. Jej organizatorem była Wojskowa Akademia Techniczna we współpracy z Wojskową Agencją Mieszkaniową.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był szef Katedry Budownictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT dr hab. inż. Zbigniew Szcześniak, prof. WAT, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dyrektor Instytutu Optoelektroniki płk dr inż. Krzysztof Kopczyński. Instytut Optoelektroniki był bezpośrednim organizatorem konferencji z ramienia naszej uczelni. W pracach nad jej merytorycznymi przygotowaniami i przebiegiem brali udział przedstawiciele wszystkich wydziałów akademickich WAT. Nad całością przedsięwzięcia czuwał wieloletni organizator konferencji z cyklu EKOMILITARIS płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk. W prezydium konferencji zasiedli: rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. Zygmunt Mierczyk, prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Michał Świtalski oraz obaj przewodniczący komitetów konferencji.

Po uroczystym otwarciu przez rektora-komendanta WAT, dyrektor IOE odczytał uchwałę kapituły wyróżnień konferencji EKOMILITARIS w sprawie uhonorowania prezesa WAM dyplomem podpisanym przez przedstawicieli sześciu uczelni, w tym trzech rektorów i jednego prorektora, po czym wyróżnionemu wręczono pamiątkową szablę.

Przedmiotem konferencji były teoretyczne i praktyczne problemy związane z ochroną ludności przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: modelowanie i optymalizacja systemów bezpieczeństwa; optoelektronika w monitoringu zagrożeń; promieniowanie jonizujące i niejonizujące; zagrożenia chemiczne, biologiczne i pożarowe; zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi; ochrona obiektów budowlanych; instalacje i konstrukcja budowli ochronnych.

W konferencji wzięło udział ok. 160 osób z kraju i z zagranicy, reprezentujących uczelnie oraz ośrodki badawcze. Współautorami niektórych referatów przygotowanych przez pracowników IOE WAT byli przedstawiciele ośrodków naukowych z Francji, Niemiec, Rumunii i ze Słowacji. Obecni byli także przedstawiciele instytucji koordynujących rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony ludności, służb technicznych i firm zajmujących się produkcją, wykonawstwem i eksploatacją systemów z dziedziny budownictwa. W programie konferencji znalazły się m.in. referaty, dyskusje, warsztaty naukowe. Przeprowadzono także kurs pt. „Utrzymanie i eksploatacja infrastruktury budowlano-mieszkaniowej w warunkach zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń”.

W konferencji wzięli udział wybitni naukowcy i praktycy m.in. z Wojskowej Akademii Technicznej: były komendant WAT gen. dyw. prof. Andrzej Ameljańczyk z Wydziału Cybernetyki, prof. Tadeusz Niezgoda z Wydziału Mechanicznego, prof. Aleksander Olejnik z Wydziału Mechatroniki, prof. Jan Marszałek z Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania z Warszawy rektor prof. Jan Misiak, z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy prorektor prof. Marek Bieliński, z Politechniki Warszawskiej prof. Jerzy Makowiecki, z Politechniki Białostockiej dr inż. Wiesław Sarosiek, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Edward Kołodziński, z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie doc. Waldemar Szulc, z Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii dyrektor dr inż. Marek Joźwik. W konferencji uczestniczyli ponadto przedstawiciele Politechnik: Śląskiej, Rzeszowskiej, Lubelskiej, Koszalińskiej, Opolskiej i Radomskiej. Centrum Onkologii w Bydgoszczy (od 5 lat prowadzi w rankingach na najlepszy szpital w Polsce) reprezentował dyrektor ds. logistyki dr inż. Piotr Muzyczuk. Konferencję zaszczycił też swoją obecnością zastępca rektora WAT płk dr Tadeusz Szczurek.

W prowadzonym równolegle kursie specjalistycznym uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy techniczni Oddziałów Regionalnych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Zespołów Zarządców Nieruchomości z całej Polski oraz Stołecznego i Rejonowych Zarządów Infrastruktury. Kurs zakończył się egzaminami pisemnym i ustnym przeprowadzonymi przez komisję w składzie: przewodniczący – płk rez. dr inż. Jarosław Wasilczuk, członkowie – prof. Jerzy Makowiecki z PW, ppłk dr inż. Jacek Gaj z Departamentu Infrastruktury MON, ppłk dr inż. Roman Ostrowski z IOE WAT. Wymogi merytoryczne kursu są zgodne z wytycznymi MNiSW, a świadectwa ukończenia zostały uroczyście wręczone w WAT w październiku br.
Obrady plenarne konferencji EKOMILITARIS 2010 odbywały się w 4 sesjach tematycznych, na których zaprezentowano 46 referatów. Największe zainteresowanie uczestników wzbudziły referaty wygłoszone przez: K. Kopczyńskiego pt. „Zastosowanie systemu detekcji BST typu DIAL z przestrajalnymi laserami CO2 do wykrywania chemicznych zanieczyszczeń atmosfery”; W. Harmatę pt. „Urządzenia wentylacyjne (filtrowentylacyjne) dla obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na czasowe ukrycia dla ludności – nowa metoda badań elementów filtracyjnych”; M. Sobiecha pt. „Nietypowe zagrożenia systemów wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych”; K. S. Bielińskiego pt. „Procedury wprowadzania dyspozytorskich wyłączeń linii średniego napięcia w celu likwidacji deficytu mocy w systemie elektroenergetycznym”; R. Ostrowskiego pt.

„Laserowe monitorowanie zagrożeń podwodnych”; A. Ameljańczyka pt. „Farmakoekonomika a bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa”; R. Zborowską-Dobosz pt. „Skażenie ≪Legionella sp.≫ szpitalnych sieci wody ciepłej w Bydgoszczy w latach 2008-2009”; J. Szukalskiego pt. „Nowe, przenośne oczyszczalniki do zaopatrywania ludzi w wodę pitną w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń”; T. Niezgody pt. „Zastosowanie pian do ochrony przed falą wybuchu”. Wybrane przez Komitet Naukowy referaty po rozszerzeniu zostaną opublikowane w kolejnym, drugim tomie monografii pt. „Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń” opracowywanym pod kierownictwem rektora-komendanta WAT.

WYKAZ REFERATÓW

 • Ameljańczyk A.: Farmakoekonomika, a bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Katastrofy budowlane w Polsce w latach 1995-2009.
 • Baryłka J., Baryłka A.: Ruch budowlany w Polsce w latach 1995-2009.
 • Bieliński K. S., Bieliński W.: Procedury wprowadzania dyspozytorskich wyłączeń linii średniego napięcia w celu likwidacji deficytu mocy w systemie elektroenergetycznym.
 • Bieliński K. S., Flizikowski J. B.: Zagrożenia niewykonania celów indykatywnych UE 3×20 w Polsce.
 • Ceremuga M., Mierczyk Z., Włodarski M., Wojtas J.: Badania detektorów AlGaN do systemów monitorowania zagrożeń.
 • Cichorski W.: Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych.
 • Ciosek J.: Nanotechnologia wyznacznikiem bezpieczeństwa narodowego.
 • Ćwirko J., Ćwirko R.: Wybrane aspekty wpływu temperatury na detektory promieniowania optycznego.
 • Duer S., Zajkowski K., Duer R.: Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej w diagnostyce pojazdów samochodowych.
 • Dytczak M., Wojtkiewicz T. J.: Ochrona bezpieczeństwa publicznego, wybór systemu monitorowania jako zadanie wielokryterialne.
 • Gąsiewski Z.: Zastosowanie technologii utleniania fotokatalitycznego jako obiecującej metody oczyszczania powietrza.
 • Głogowski P., Maziejuk M., Soszyński A.,: Zintegrowany system detekcji i ochrony przed bronią A-atomową, B-biologiczą i C-chemiczną.
 • Głogowski P., Nyga P., Mierczyk Z.: Zastosowanie struktur plazmonowych do detekcji substancji chemicznych i biologicznych.
 • Harmata W., Szmigielski R., Kucharska H.: Urządzenia wentylacyjne (filtrowentylacyjne) dla obiektów użyteczności publicznej przeznaczonych na czasowe ukrycia dla ludności – nowa metoda badań elementów filtracyjnych.
 • Jakubowski G.: Technologie odtwarzania przejezdności sieci drogowej w sytuacjach kryzysowych.
 • Kaźmierczak J., Paś J.: Zużycie energii elektrycznej w nowoczesnym gospodarstwie domowym.
 • Kaszczuk M., Mierczyk Z., Zygmunt M., Drozd T., Gawlikowski A., Gietka A., Knysak P., Mierczyk J., Młodzianko A., Muzal M., Piotrowski W., Wojtanowski J.: Analiza charakterystyk reflektancyjnych wybranych roślin zielonych.
 • Kołodziński E.: Doskonalenie skuteczności działania dziedzinowego systemu bezpieczeństwa podmiotu.
 • Krawczyk J., Urbanowicz G.: Aktualne regulacje prawne w zakresie obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania przedmiotów i materiałów wybuchowych.
 • Krzewiński R.: Parametry oddziaływania ładunku materiału wybuchowego na elementy konstrukcji budowlanych.
 • Kulicki K., Szukalski J.: Nowe, przenośne oczyszczalniki do zaopatrywania ludzi w wodę pitną w przypadkach nadzwyczajnych zagrożeń.
 • Kwaśny M., Kopczyński K., Kaliszewski M., Włodarski M., Mierczyk Z., Feugnet G.: Optyczne metody badań pojedynczych cząstek aerozoli biologicznych w czasie rzeczywistym.
 • Kwaśny M., Kopczyński K., Miczuga M., Kopica M., Mierczyk Z.: Optyczne metody wykrywania metanu w powietrzu.
 • Makowiecki J.: Jakość powietrza w pomieszczeniach – funkcja wentylacji.
 • Marszałek J., Wolniewicz A.: Zalety mostów składanych stosowanych w sytuacjach kryzysowych.
 • Maziejuk M., R. Ceremuga M.: Nowoczesne metody detekcji skażeń chemicznych.
 • Muzyczuk P., Bieliński M.: Termiczne unieszkodliwianie materiałów polimerowych na przykładzie odpadów medycznych.
 • Niezgoda T., Miedzińska D., Gieleta R.: Zastosowanie pian do ochrony przed falą wybuchu.
 • Niezgoda T., Panowicz R., Sybilski K., Barnat W.: Badania numeryczne oddziaływania pocisku z nowym typem pancerza.
 • Ostrowski R., Comanescu B.: Mikrosekundowe źródło promieniowania laserowego.
 • Ostrowski R., Cywiński A.: Laserowe monitorowanie zagrożeń podwodnych.
 • Ostrowski R., Marczak J., Barcikowski S.: Health risks caused by sub-fine particulate emission during laser cleaning.
 • Owczarek M.: Rozkład temperatury w pionowym kanale powietrznym zagłębionym w gruncie przy występowaniu pożaru na powierzchni.
 • Pędziwiatr G.: HOBAS® Systemy rur CC-GRP.
 • Paś J., Duer S.: Ograniczenie oddziaływania emisji pola elektromagnetycznego na środowisko – ekranowanie.
 • Paś J.: Elektroklimat w pomieszczeniu narażonym na oddziaływanie pola elektromagnetycznego.
 • Połeć I., Huras B., Łysik A., Kiełczewska A., Bombińska D., Drożdżewska K., Konopski L.: Analiza czystości soli sodowej N,N-dimetyloamidofosforanu O – etylu (EDMPA Na).
 • Samujło B.: Wpływ wprowadzenia wodorotlenku glinu na odporność na zapłon i spalanie wytłaczanego polietylenu małej gęstości.
 • Skrzeczanowski W.: Wpływ zanieczyszczeń środowiskowych na stan powierzchni zabytkowych pokryć dachowych wykonanych z metalu.
 • Stolarski A.: Określanie dynamicznych i zmęczeniowych wytrzymałości materiałów z wykorzystaniem kryterium Campbella.
 • Szafrański M: Prawne problemy związane z budownictwem schronowym obrony cywilnej.
 • Szcześniak Z., Mierczyk Z., Zygmunt M., Wasilczuk J., Wrzesień S., Bąk G., Frant M., Gietka A., Knysak P., Onopiuk S., Pieńko B., Piotrowski W., Rekucki R., Skrocki C., Stolarski A.: Automatyczny zawór przeciwwybuchowy nowej generacji.
 • Szulc W., Rosiński A.: Metody ochrony obwodowej obiektów.
 • Szyszka K., Maliszewski W., Witek S., Ludas M.: Przyczynek do opracowania chemicznej metody utylizacji heksogenu.
 • Świderski D., Gaj J., Sobiech M.: Nietypowe zagrożenia systemów wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
 • Włodarski M., Kaliszewski M., Bombalska A., Mularczyk-Oliwa M., Kopczyński K., Kwaśny M., Mierczyk Z., Sedláčková Z., Viceník J.: Zastosowanie systemu detekcji BST typu DIAL z przestrajalnymi laserami CO2 do wykrywania chemicznych zanieczyszczeń atmosfery.
 • Wasilczuk J.: Ochrona środowiska przed hałasem generowanym przez agregaty chłodnicze centrów handlowych.
 • Zborowska-Dobosz R., Kuziemski A.: Skażenie „Legionella sp.” szpitalnych sieci wody ciepłej w Bydgoszczy w latach 2008-2009.
 • Zdziechowski J., Przybyło W.: Analiza dynamiczna prefabrykowanych żelbetowych elementów trybun stadionu piłkarskiego.