EKOSCHRON 1998

III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOSCHRON ’98
„Problemy badawcze i techniczne związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją budowli obronnych i ochronnych”

Tarnowskie Góry, 8 – 9 czerwca 1998 r.

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
 • Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A.

Komitet honorowy konferencji

 • gen dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • Sławomir Najnigier – Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • Andrzej Urban – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • Feliks Dela – Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • mgr inż. Jacek Świątek – Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyFASERS.A.
 • mgr inż. Piotr Hanysek – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry

Komitet naukowy konferencji

 • płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • płk dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Zbigniew Szcześniak – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Czesław Przybysz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Jerzy Bzdęga – Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii
 • płk dr inż. Jerzy Baryłka – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Kierownik Zakładu Infrastruktury i Inżynierii Środowiska WAT

Zastępcy przewodniczącego

 • inż. Jerzy Król – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor TechnicznyFASERS.A.
 • płk mgr inż. Jerzy Krawczyk – Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Członkowie

 • płk dypl. inż. Andrzej Włodarczyk – Dyrektor w Urzędzie Szefa Obrony Cywilnej Kraju
 • mgr inż. Edward Szott – Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • inż. Wincenty Kozik – Wiceprezes zarządu, dyrektor handlowyFASTERS.A.
 • Walenty Mosch – Dział Spraw ObronnychFASERS.A.
 • por. mgr inż. Jacek Gaj – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Baryłka J.: Problemy prawne dotyczące terenów zamkniętych.
 • Baryłka J., Krawczyk J.: Zagadnienie stref ochronnych terenów zamkniętych.
 • Bąk G., Kwolek M.: Dynamiczne symptomy zniszczenia belek żelbetowych w doświadczeniach.
 • Bąk G., Szczęśniak Zb.: Ocena odporności mechanicznej schronów usytuowanych pod budowlami wieżowymi.
 • Bogdanowicz L.: Kontaminacja mikrobiologiczna rezerw wody w systemach zaopatrzenia obiektów ochronnych i obronnych.
 • Brejwo W., Przybysz Cz.: Narażenia impulsami elektromagnetycznymi pochodzącymi od naturalnych i sztucznych źródeł.
 • Cichorski W., Stolarski A.: Analiza wpływu modelu odkształcenia betonu na stan wytężenia tarczy żelbetowej.
 • Dominik R., Flejszer M., Fedko W.: Wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb ogrzewania budowli obronnych i ochronnych.
 • Draus A., Kowalczyk B., Mosch W.: Zagadnienia związane z projektowaniem, wytwarzaniem i utrzymywaniem w ciągłej sprawności urządzeń filtrowentylacyjnych schronowych.
 • Gaj J.: Koncepcja systemu gospodarki wodno-ściekowej dla obiektów schronowych.
 • Gaj J.: Powstawanie i unieszkodliwianie ścieków powstających we współczesnych wojskowych obiektach schronowych.
 • Grajek H., Witkiewicz Z.: Chromatograficzne badania węgli aktywnych stosowanych do oczyszczania wody przeznaczonych do celów spożywczych.
 • Jachoł M.: Stan środków maskowania w WP, a możliwości detekcyjne środków rozpoznania. 2. Tendencje na świecie.
 • Jaworski A., Stolarski A.: Wpływ układu zbrojenia na sprężyste przemieszczenia płyty żelbetowej obciążonej statycznie.
 • Korytek M.: Przygotowanie i utrzymanie budowli ochronnych w warunkach zmian strukturalno-własnościowych.
 • Krzewiński R.: Obciążenia elementów konstrukcyjnych schronów generowane działaniem bomb i pocisków.
 • Oleksiuk H.: Wpływ ruchu budowli na projektowanie wyposażenia wewnętrznego.
 • Onopiuk S., Stolarski A.: Analiza zachowania stalowych płyt prostokątnych w zakresie umiarkowanie dużych ugięć metodą elementów skończonych.
 • Panas A., Koniorczyk P., Zmywaczyk J., Wasilczuk J.: Model wymiany ciepła w ścianie wykonanej z pustaka o danej geometrii.
 • Popis J.: Niektóre aspekty zastosowania i eksploatacji budowli specjalnych w lokalnych konfliktach zbrojnych.
 • Rekucki R.: Pomiar parametrów powietrznej fali uderzeniowej wybuchu.
 • Rekucki R.: Badanie dynamiczne zaworów przeciwwybuchowych.
 • Sciesiński K., Bzdęga J.: Badanie uniwersalnego filtra nasypowego ze złożem z keramzytu przeznaczonego do schładzania powietrza.
 • Słowik A., Pielach Zb.: Wykorzystanie lamp PRATICA COMPLETA w systemach awaryjnego oświetlenia obiektów.
 • Sobiech M.: Rozwiązania instalacji chłodniczych w budowlach obronnych.
 • Surowiec R., Bzdęga J.: Wpływ sukcesji wtórnej na elementy konstrukcyjne schronu.
 • Szczerbicka J.: Stan budownictwa ochronnego na terenie gminy Warszawa-Centrum.
 • Szczerbicka J.: Warszawskie metro jako miejsce zbiorowej ochrony ludności.
 • Szcześniak Zb.: Określanie odporności drzwi schronowych i automatycznych zaworów przeciwwybuchowych.
 • Wasilczuk J.: Środowisko wewnętrzne w budowlach ochronnych.
 • Wasilczuk J., Zieliński A.: Metody analiz przenikania ciepła przez zewnętrzne przegrody budowlane w budowlach ochronnych.
 • Wieczorek A.: Kanalizacja i odpady z budowli obronnych.
 • Wieczorek A.: Zaopatrzenie w wodę budowli obronnych.