EKOMILITARIS 1995

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych”

Szklarska Poręba, 16 – 18 października 1995 r.

Patronat

 • Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Departament Stosunków Społecznych MON
 • Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego

Honorowy przewodniczący konferencji

 • Zbigniew Wojciech Okoński – Minister Obrony Narodowej

Komitet honorowy konferencji

 • mgr inż. Stanisław Żelichowski – Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • gen. dyw. Zbigniew Zalewski – Szef Inspektoratu Logistyki Sztabu Generalnego WP
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • płk dypl. Andrzej Ratajczak – Zastępca Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr Kazimierz Madej – Dyrektor Departamentu Stosunków Społecznych MON
 • płk mgr inż. Antoni Krymer – Szef Zarządu XVII Sztabu Generalnego WP
 • płk prof. dr hab. inż. Mieczysław Demianiuk – Komendant Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Zdzisław Kurzyński – Departament Stosunków Społecznych MON
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kowalczewski – Politechnika Lubelska
 • prof. dr inż. Stanisław Majerski – Politechnika Śląska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępcy

 • mgr Ewa Troszczyńska – Departament Stosunków Społecznych MON
 • płk mgr inż. Jan Stępień – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk mgr inż. Włodzimierz Sekulski – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr inż. Krzysztof Marszalik – Biuro Ochrony Środowiska MON
 • mgr Sławomir Reszka – Fundacja Kultury w Wojsku
 • mjr dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Baszun P., Jakubowski J., Senatorski M.: Przetworniki inteligentne i ich zastosowanie w monitoringu dla potrzeb inżynierii środowiska.
 • Bogdanowicz L.: Sterylizacja promieniowaniem ultrafioletowym w systemach uzdatniania wody.
 • Brejwo W., Chojnacki M., Zachwieja E.: Diagnozowanie szkodliwych pól elektrycznych i magnetycznych z zakresu małych częstotliwości przy wskaźnikach radiolokacyjnych.
 • Gawin D., Woźniak J., Klemm P.: Przykłady zastosowania programu komputerowego ESP-r do rozwiązywania praktycznych problemów wymiany ciepła i masy w budynkach.
 • Głuski L.: Lokalizacja zasypanych ludzi.
 • Kruszka L., Miniejew W.: Projektowanie ciśnieniowych obudów ochronnych przed działaniem materiałów niebezpiecznych.
 • Kula J.: Monitoring i ocena stopnia degradacji środowiska.
 • Oźminkowski A., Wasilczuk J.: Przystosowanie nieogrzewanych magazynów do długotrwałego przechowywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego w osuszonej atmosferze.
 • Sakowicz A.: Naturalne metody podniesienia efektywności systemów osuszających.
 • Sidoruk S.: Spalanie paliw w kotłowniach o ciągu naturalnym.
 • Skwierczyński L., Stolarski A.: Wpływ zdarzeń destrukcyjnych na środowisko naturalne.
 • Szcześniak Zb.: Wymagania dotyczące odporności automatycznych zaworów przeciwwybuchowych.
 • Zieliński A., Stolarski A.: Zagrożenia pożarowe konstrukcji budowlanych.
 • Biel A., Karłowski T.: Oczyszczanie gruntów z produktów ropopochodnych na obiektach lotniskowych.
 • Budzisz A., Stokwisz M., Muzyczuk P.: Analiza problemów komfortu cieplnego pomieszczeń przebywania ludzi.
 • Chachulski A.: Problemy ochrony środowiska w przechowywaniu i konserwacji sprzętu technicznego.
 • Chwesiuk E., Cegiełka M.: Problemy specjalistycznych robót budowlanych na przykładzie hoteluBelwederskiegow Warszawie.
 • Cierpisz Zb.: Kontenerowe oczyszczalnie ścieków typu biofiltromat.
 • Gaj J.: Oddziaływanie infrastruktury i techniki wojskowej na środowisko.
 • Jarmuła R.: Ekonomiczne efekty odzysku ciepła w wentylacji i klimatyzacji.
 • Jasiński J., Kaliszczak B.: Eksploatacja urządzeń i instalacji sanitarnych w kompleksach i na poligonach wojskowych.
 • Kałamajska Z., Ziętek A., Maciejak E.: Czynniki wpływające na racjonalną gospodarkę cieplną w kompleksach wojskowych.
 • Makowiecki J.: Ocena warunków pracy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
 • Podczasi A., Truchanowicz T.: Problemy usuwania skutków awaryjnych wycieków ropy naftowej i ropopochodnych w warunkach zimowych.
 • Przybysz Cz.: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym szkodliwym dla ludzi i środowiska w świetle aktualnego prawodawstwa.
 • Ptak A.: Ekonomiczne aspekty stosowania termostatów grzejnikowych.
 • Tużnik F., Tużnik E.: Problemy likwidacji skażonych chemicznie urządzeń i instalacji wojskowych.
 • Twardowski W.: Oświetlenie jako element mikroklimatu pomieszczeń.
 • Wasilczuk J.: Problemy akustyczne w schronach.
 • Wieczorek A.: Nowe rozwiązania techniczne przy napowietrzaniu drobnopęcherzykowym.
 • Wieczorek A., Orłowski A.: Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków na poligonach.
 • Kowalczewski W., Truchanowicz T.: Strategia ekologicznego gospodarowania i możliwości jej stosowania w eksploatacji kompleksów wojskowych.
 • Sobiech M.: Propozycja programu postępowania z odpadami w kompleksach wojskowych.
 • Sobiech M., Stolarski A.: Odpowiedzialność inżynierska w wojsku za środowisko.
 • Szczerbiak J., Lashman M., Zwierzyński Z.: Analiza zadań i funkcjonowania struktur ochrony środowiska w gminie Krajenka.
 • Truchanowicz T.: Zarys modelu gospodarowania odpadami ze szpitali i kompleksów wojskowych.