EKOMILITARIS 1997

Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Problemy badawcze i techniczne związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją budowli obronnych i ochronnych”

Gdynia, 5 – 6 czerwca 1997 r.

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych „KLIMOR”
 • III Flotylla Okrętów

Komitet honorowy konferencji

 • Barbara Blida – Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • gen. bryg. Feliks Dela – Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • gen. bryg. prof. dr inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. bryg. Antoni Goliszewski – Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • płk mgr inż. Włodzimierz Sekulski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON
 • płk dr inż. Leszek Skwierczyński – Dyrektor Biura Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • kmdr dypl. Maciej Węglewski – Dowódca III Flotylli Okrętów, Gdynia
 • płk dypl. Jan Gabryś – Dowódca IV Gdyńskiej Brygady Rakietowej
 • płk dr hab. inż. Tadeusz Kasprowicz – Komendant Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej WAT

Komitet naukowy konferencji

 • płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • płk dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Czesław Przybysz – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Zbigniew Szcześniak – Wojskowa Akademia Techniczna

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Zastępca przewodniczącego

 • mgr inż. Kazimierz Gryboś – Prezes Zarządu Zakładów Urządzeń ChłodniczychKLIMOR

Członkowie

 • płk mgr inż. Marian Stokwisz – Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej OR Gdynia
 • płk dypl. Andrzej Tetkowski – IV Gdyńska Brygada Rakietowa
 • kmdr ppor. Wacław Jakubowski – III Flotylla Okrętów, Gdynia

Sekretarz

 • mjr dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Oleksiuk H.: Węzłowe problemy budownictwa obronnego.
 • Kujar J., Polakowski W.: Stan istniejący oraz kierunki i problemy rozwoju budownictwa ochronnego obrony cywilnej.
 • Wasilczuk J.: Problem zapewnienia wymaganych parametrów mikroklimatycznych w wyeksploatowanych technicznie budowlach ochronnych i obronnych.
 • Sobiech M.: Analiza efektywności rozdziału powietrza wentylacyjnego w schronach.
 • Sobiech M.: Analiza wpływu funkcjonowania filtrowentylacji na ochronę ludzi w schronach.
 • Wasilczuk J., Sakowicz A.: Warunki niezbędne do prowadzenia pomiarów i badań w budowlach obronnych i ochronnych.
 • Wasilczuk J., Sobiech M.: Badania wartości i wahań temperatury powietrza wewnętrznego w schronach.
 • Chlebny B., Wasilczuk J.: Możliwości badawcze zaworów przeciwwybuchowych.
 • Bogdanowicz L.: Zagrożenia mikrobiologiczne w instalacjach wodnych obiektów obronnych.
 • Wieczorek A.: Systemy rozprowadzania wody i odprowadzania ścieków z budowli obronnych.
 • Szott E., Świątek E., Gaj J.: Instalacje kanalizacyjne w obiektach schronowych obrony cywilnej.
 • Gaj J.: Klasyczne możliwości oczyszczania ścieków odprowadzanych z obiektów schronowych.
 • Truchanowicz T.: Model gospodarowania odpadami z budowli obronnych.
 • Koniorczyk P.: Metody eksperymentalne określania przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych z wykorzystaniem aparatów płytowych.
 • Kałamajska Z.: Wykorzystanie pomieszczeń piwnicznych w budynkach na schrony dla ludności.
 • Winnicki I.: Application of a barotropic model to analysis of gas pollutant propagation in fee atmosphere.
 • Bąk G., Szcześniak Z.: Zadania i potrzeby badawcze budownictwa obronnego.
 • Krzewiński R.: Wnikanie bomb i pocisków w konstrukcje osłonowe schronów.
 • Krzewiński R.: Miejscowe działanie wybuchu na konstrukcje osłonowe schronów.
 • Urbanowicz G.: Obciążenia wyjątkowe – wybuch mieszanin gazowo-powietrznych.
 • Szcześniak Z.: Zagadnienie projektowania układu funkcjonalnego budowli ochronnych OC.
 • Bąk G., Szcześniak Z.: Propozycje zasad projektowania konstrukcyjnego schronów obrony cywilnej.
 • Bąk G., Szcześniak Z.: Obliczanie parametrów wstrząsu schronu metodą modelowania dyskretnego.
 • Bąk G., Błażejewicz T., Szcześniak Z.: Koncepcja typowego małego ukrycia spełniającego jednocześnie wymogi schronu OC.
 • Cichorski W., Stolarski A.: Dynamika niesprężystych elementów żelbetowych.
 • Cichorski W., Stolarski A.: Metoda analizy wytężenia elementów żelbetowych.
 • Onopiuk S., Stolarski A.: Analiza dynamicznego zachowania płyt prostokątnych.
 • Urbanowicz G., Rekucki R.: Problematyka doświadczalna w obszarze potrzeb budownictwa obronnego.
 • Rekucki R.: Badania doświadczalne materiałów konstrukcyjnych obiektów fortyfikacyjnych.
 • Bąk G., Błażejewicz T.: Działalność aprobacyjna w zakresie budownictwa obronnego.
 • Urbanowicz G., Rekucki R.: Warunki wykorzystania materiałów wybuchowych w budownictwie – bezpieczeństwo i zapobieganie awariom przy ich stosowaniu.
 • Przybysz Cz.: Prace normalizacyjne w zakresie systemów alarmowych.
 • Ryczer A.: Zintegrowane systemy alarmowe w obiektach o znaczeniu strategicznym.
 • Zdyb M.: Systemy alarmowe w obiektach wojskowych.
 • Mazgaj M., Serafin K.: Przykładowe rozwiązanie systemu alarmowego sygnalizacji pożaru dla małych i średnich obiektów.
 • Żurek D.: Węzłowe problemy eksploatacji systemów elektroenergetycznych w specjalnym budownictwie fortyfikacyjnym.
 • Dzisiów A.: Przenośne urządzenia dozymetryczne. Wiarygodność pomiarowa.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
„Inżynieria środowiska w eksploatacji kompleksów wojskowych”

Zakopane, 1 – 3 października 1997 r.

Organizatorzy

 • Wojskowa Akademia Techniczna
 • Departament Infrastruktury MON
 • Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

Patronat

 • Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Komitet honorowy konferencji

 • Stanisław Żelichowski – Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
 • Barbara Blida – Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • Krzysztof Węgrzyn – Wiceminister Obrony Narodowej
 • gen. bryg. prof. dr inż. Andrzej Ameljańczyk – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
 • gen. bryg. Antoni Goliszewski – Dyrektor Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • gen. bryg. Zdzisław Walczewski – Zastępca Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr inż. Włodzimierz Sekulski – Dyrektor Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej

Komitet naukowy konferencji

Przewodniczący

 • płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Bąk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk dr hab. inż. Ireneusz Winnicki – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr hab. inż. Adam Stolarski – Wojskowa Akademia Techniczna
 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Augustyn Chwaleba – Wojskowa Akademia Techniczna
 • prof. dr hab. inż. Piotr Okoń – Politechnika Warszawska
 • doc. dr inż. Jerzy Makowiecki – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Klemm – Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Gerard Besler – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Lech Śliwowski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Kowalczewski – Politechnika Lubelska

Komitet organizacyjny konferencji

Przewodniczący

 • płk dr inż. Jarosław Wasilczuk – Wojskowa Akademia Techniczna

Członkowie

 • płk mgr inż. Adam Dołęga – Szefostwo Służby Zakwaterowania i Budownictwa Krakowskiego Okręgu Wojskowego
 • płk mgr inż. Marek Kozłowski – Centralny Ośrodek Analizy Skażeń MON
 • ppłk mgr inż. Władysław Lenart – Komendant WZW Zakopane
 • mgr Sławomir Reszka – Fundacja Kultury w WojskuARTWOJ
 • mjr dr inż. Marian Sobiech – Wojskowa Akademia Techniczna

Wykaz referatów

 • Besler G., J., Besler M.: Współczesne zasoby i potrzeby energetyczne dla kształtowania mikroklimatu pomieszczeń.
 • Brejwo W., Chojnacki M., Przybysz Cz., Zachwieja E.: Pole elektryczne i magnetyczne przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym i sufitowym.
 • Bzowska D.: Charakter zakłóceń stanu równowagi termicznej budynku i proces ich tłumienia.
 • Girdwoyń A., Wasilczuk J.: Wentylacja basenów krytych.
 • Grzeszczyk W.: Wymiana ciepła przegród budowlanych w warunkach niestacjonarnych.
 • Juszczak R., Kabziński A., Miękoś E., Scholl H.: Ekosystem krążenia zanieczyszczeń i środowiska. Podstawy metod oznaczania stężenia metali ciężkich, substancji WWA i toksyn sinicowych w wodach naturalnych i materiale biologicznym z zastosowaniem metod elektrochemicznych i wysokosprawnej chromatografii cieczowej.
 • Koc J.: Wpływ struktur wielkoobszarowych na eutrofizację i zanieczyszczenie wód.
 • Kołwzan B.: Bioindykacja gruntów skażonych produktami naftowymi.
 • Koniorczyk P.: Modelowanie i analiza numeryczna zjawiska redukcji przewodności cieplnej w próbkach o małej grubości wybranych tworzyw sztucznych.
 • Koniorczyk P., Wasilczuk J., Skórski M.: Badanie przewodności cieplnej pianki poliuretanowej i wełny mineralnej.
 • Kossecka E.: Wpływ struktury na stateczność cieplną ścian budynków.
 • Krzyżanowski A.: Analiza wpływu intensywności emitowanego hałasu przez silniki samolotów i śmigłowców na środowisko naturalne.
 • Owczarek S.: Jednokryterialna optymalizacja kształtu budynków energooszczędnych.
 • Owczarek S.: Wielokryterialna optymalizacja kształtu budynków energooszczędnych.
 • Piekarska K., Moskal J.M., Steininger M.: Ocena postępu biodegradacji ścieków zaolejonych metodą osadu czynnego.
 • Puszkar T., Puszkar L.: Problemy praktycznego wykorzystania ekologii.
 • Rafa J., Wasilczuk J.: Dynamika elementów zaworu przeciwwybuchowego.
 • Sakowicz A.: Próby ilościowej oceny wpływu parametrów magazynów na klimat w ich wnętrzu.
 • Sobiech M.: Analiza wpływu funkcjonowania systemów wentylacji filtrowentylacji na ochronę ludzi w schronach.
 • Sobiech M., Wasilczuk J.: Modele wentylacji pomieszczeń budowli specjalnych.
 • Truchanowicz T.: Alternatywne modele wyboru wariantu gospodarowania odpadami.
 • Truchanowicz T.: Nowa metoda porównywania użyteczności wariantów zaopatrzenia w wodę.
 • Winnicki I.: Meteorological Grid Data Using to Modeling of a Gas Polluttant Propagation Process.
 • Adamek M., Szulc R., Grabas K., Steininger M.: Usuwanie zanieczyszczeń paliwowych ze środowiska gruntowo-wodnego z wykorzystaniem różnych technik i złóż adsorpcyjnych – na przykładach wojskowych baz poradzieckich.
 • Antoniuk J.: Bezodkrywkowe metody rekonstrukcji i renowacji przewodów.
 • Bajsarowicz J., Górski J., Tużnik F.: Przemysłowa instalacja do redukcji zanieczyszczeń gruntów i wód podziemnych ropopochodnymi.
 • Bartkiewicz B., Gaj J.: Przegląd technologii oczyszczania ścieków możliwych do zastosowania w małych obiektach.
 • Baszun P., Piszczek M., Senatorski M.: Możliwość wykorzystania sieci neuronowych w systemach monitorowania stosowanych dla potrzeb ochrony środowiska.
 • Biel A., Biel A.: Prawo z dziedziny ochrony środowiska dotyczące procesów inwestycyjnych.
 • Błaszczyk M.: Koncepcja renaturyzacji stosunków wodnych na poligonie Muszaki.
 • Bogdanowicz L.: Warunki doboru mikrostacji doczyszczania wody jako uzupełniającego elementu w systemach zaopatrzenia w wodę.
 • Bożek F., Komar A., Urban R.: Environmental Specialists Preparation Accorrding to the Necessities of the Army of the Czech Republic.
 • Cybulska-Wojciechowska A.: Akceptacja materiałów budowlanych (świadectwa, certyfikaty) i dopuszczenie ich do stosowania.
 • Ćwiek A.: Zagrożenia dla środowiska i człowieka wynikające z działalności składnicy sanitarnej.
 • Gaj J.: Dobór układu technologicznego oczyszczalni ścieków do warunków lokalizacyjnych obiektu.
 • Gaj J.: Modyfikacja charakterystyki ścieków – oszczędność wody czy coś więcej.
 • Gola M.: Ochrona przed promieniowaniem w warunkach awarii radiacyjnej obejmującej duże obszary.
 • Grzeszczyk S.: Superplastyfikatory i dodatki mineralne w technologii betonu.
 • Jaworski A., Onopiuk S.: Wybrane problemy ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych.
 • Kaczmarek M.: Stan zanieczyszczenia wybranego obiektu.
 • Kałamajska Z.: Zmniejszenie strat ciepła za pomocą termorenowacji stropodachów wentylowanych.
 • Kowalczewski W.: Wykorzystanie energii niekonwencjonalnej.
 • Kozłowski M.: Monitoring skażeń promieniotwórczych powietrza.
 • Kozłowski M.: Polichlorowinyle – wybrane problemy zastosowania w życiu codziennym oraz zagrożenia toksykologiczne.
 • Krygier K.: Preizolowane sieci ciepłownicze.
 • Leśkiewicz J.: Problematyka wykonywania ocen oddziaływania na środowisko lotnisk wojskowych w zakresie zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi.
 • Łomonos T.: Oddziaływanie wybranych czynników szkodliwych na zdrowie i organizm człowieka na przykładzie stanowisk pracy w JW w Nisku.
 • Makowiecki J.: Sanitarno-higieniczne aspekty we współczesnym budownictwie ogólnym.
 • Onopiuk S.: Korozyjne oddziaływania środowiska na elementy konstrukcji murowych.
 • Smak A., Kustra A., Kruszka L., Miniejew W.N.: Wybrane problemy logistycznego zabezpieczenia wykorzystania śmigłowców do likwidacji obłoków skażonego powietrza.
 • Szcześniak Z.: Drzwi w zagadnieniu kształtowania środowiska wewnątrz schronu.
 • Wieczorek A.: Nowoczesne rozwiązania systemów instalacji i sieci kanalizacyjnych.